Analizado de IPR
Hejmen ] Supren ]

 

Analizado de IPR
El la landoj 96/4
Pestalozzi
Survoje al...
Konferenca Regularo
Usonaj lernejoj
Pasporto
Recenzoj 96/4
Reagoj 96/4
Ni kondolencas
Financa raporto

Gabriella Horváth:

Analizado de la periodajxo IPR

kaj indeksoj de gxiaj jarkolektoj 1-25 (1970-1995).

 

NdlR - Nia redakcio ricevis kopion de pli ol centpagxa diplomlaborajxo kun la supra titolo. La verkinto estas studentino de la Universitato ELTE en Budapesxto. Sxi ellaboris sian studon sub la faka gvido de s-ino Zsuzsa Barcsay, estrara komisiito de ILEI.

Fragmentoj el la Enkonduko: “La revuo celas informi la esperantistajn instru-istojn pri teoriaj, pedagogiaj, metodikaj novajxoj, praktikaj spertoj, kaj krome gxi enhavas informojn kaj pri pedagogiaj arangxoj kaj pri organizaj aferoj de ILEI. IPR estas grava revuo, efektive la unika revuo, kiu povas helpi la oftan interkomunikadon inter esperantistaj instruistoj en la tuta mondo [...] Kaj gxi helpas la praktikantajn instruistojn - kiuj instruas studobjekton esperantlingve - en la instruprocezo: ili povas trovi ankaux praktikajn konsilojn: ekzercojn, priskribojn pri instrumetodoj kaj instruhelpiloj. Do, cxi tiu enhave kolora revuo iom substituas la mankon de modernaj, instrumetodaj verkoj, kaj gxi servas kiel pliperfektigo-ebleco de la instruistoj ankaux en tiuj landoj, kie cetere la metodologiaj verkoj (ekz. tiuj de Rakusxa, Szerdahelyi, Szanser ktp.) ne estas je la dispono de esperantistaj instruistoj .”

 

Nun sekvu la unua cxapitro de la diplomlaborajxo:

 

Gabriella Horváth: La historio de IPR

Cxi tiu revuo estas eldonata ekde 1970. Sed al la historio de la nuna IPR apartenas ankoraux aliaj revuo-antauxajxoj. La pli agxaj esperantistoj eble memoras pri la pli fruaj jarkolektoj de IPR.

IPR travivis jam tri periodojn, kaj gxi estis cxiam la organo de la cxiama asocio de

esperantistaj instruistoj. Mi trovis du fontojn, kiuj okupigxas pri la historio de IPR: Rudolf Rakusxa: Metodiko de la Esperanto-instruado (Rotterdam,1991. p.46-47.; pli  fruaj  eldonoj: 1959,  1970), kaj  Szerdahelyi István: Metodologio de Esperanto (Budapest, 1988. p.335-6.). La indikoj en la du verkoj diferencas.

En 1906 fondigxis la unua organizajxo de esperantistaj instruistoj: la Internacia Asocio de Instruistoj (IAI), kiu aperigis la unuajn jarkolektojn de IPR inter 1908-1914. Laux Szerdahelyi la lasta kajero de la unua periodo aperis en 1912. La eldono de la periodajxo ne estis facila, ja inter 1908-1910 aperis 4 kajeroj, poste dum 2 jaroj la revuo ne estis eldonata. La dua jarkolekto aperis en 1912, entute 7 kajeroj gxis julio (do, gxi aperis monate). Ankoraux en cxi tiu jaro startis la tria jarkolekto kun duobla kajero en auxgusto-septembro. Poste la revuo ne estis eldonata gxis 1922. La redaktoro estis la kasisto de la organizajxo: la moravia instruisto, T. Cejka.

En la dua periodo (1922-1933; laux Szerdahelyi 1922-1939) de IPR la revuo estis dauxrigo de la periodajxo La Novaj Tempoj, fondita de francaj instruistoj. En 1924 fondigxis la Tutmonda Asocio de Geinstruistoj Esperantistaj (TAGE), kaj en 1927 la gazeto alprenis la nomon Internacia Pedagogia Revuo. Gxi estis redaktata en Germanio gxis 1933, sed pro la plifortigxo de la naciismo de la germanoj oni ne plu povis eldoni la revuon tie, pro tio oni transigis gxin en Nederlandon en 1933. Gxis la Dua Mondmilito entuziasma grupo redaktis la gazeton: Ludwig el Pirna, Kurt Riedel, P. Korte, M. Goldberg. La Dua Mondmilito metis finon al la dua periodo de IPR.

Kvankam la revuo havis la nomon Internacia Pedagogia Revuo nur ekde 1927, la periodo de La Novaj Tempoj strikte apartenas al IPR, efektive gxi estis komence pedagogia organo de la francaj instruistoj. Pro tio oni enkalkulas ankaux la tempon 1922-1927 en la duan periodon.

La plej forta nacia pedagogia organizajxo post la Dua Mondmilito estis la franca, kiu aperigis pedagogian revuon: Esperanto-Lernejo ekde 1939. En1952 la gazeto sxangxis sian nomon al Espéranto et Culture, kiu estis dulingva fakrevuo. Inter 1956 kaj 1957 la revuo havis apartan internacian aldonon: Esperanto kaj Kulturo, Internacia Pedagogia Revuo, kiu farigxis sendependa,16-pagxa revuo en 1958 kun la titolo Internacia Pedagogia Revuo, redaktita de A. Albault. La revuo funkciis kiel organo de ILEI, kiu fondigxis laux la iniciato de la franca kaj brita esperantistaj instruistaj asocioj jam en 1949. IPR farigxis organo de ILEI ekde 1958. La tria periodo finigxis en 1959, cxar mankis la financa subteno al la eldono.

La cxeso de IPR kauxzis grandan mankon inter esperantistaj instruistoj, pro tio ILEI  provis  anstatauxigi  gxin:  la  organizajxo  kontraktis  kun  la  Jugoslavia Esperanto-Instituto, por ke gxia eldonajxo (Kajeroj) farigxu didaktika-pedagogia fakorgano de ILEI, gxis la organizajxo sukcesos subteni memstaran revuon.

Granda bezono revivigis denove la revuon en 1970: la esperantistaj instruistoj postulis modernan komunikilon. La komitato de ILEI dum la jara kunveno de julio 1969 decidis aperigi novan pedagogian fakgazeton, kiu ricevis tradicie sian malnovan nomon. Komencigxis la kvara periodo de IPR.

En januaro 1970 aperis Provnumero en kvanto de 2000 ekzempleroj, redaktita de Helmut Sonnabend  (vicprezidanto  de  ILEI),  eldonita de Ludwig Pickel, kiu subtenis la eldonadon per la helpo de sia libroservo kaj aliaj Esperanto-aktivecoj (71/2 p.25.).

La plano estis, ke "IPR farigxu la pedagogia forumo, sur kiu estu diskutotaj cxiuj pedagogiaj demandoj de nia epoko"(70/0 p.4.). Por la intereso de la regula aperigo Sonnabend proponis, ke cxiu landa filio fondu laborgrupon, kiu kolektas la originalajn kaj tradukitajn pedagogiajn verkojn kaj kiu estas respondeca por la kvalito de la artikoloj. La farantoj de la revuo fiksis, kiuj landoj devas kontribui per artikoloj al la aktualaj numeroj. Laux la planoj cxiu kajero estus konstruita laux fiksita strukturo (tiu cxi strukturo multe sxangxigxis dum la jaroj):

                       a) Teoriaj artikoloj el la pedagogia scienco

                       b) Fakmetodaj kaj didaktikaj traktajxoj

                       c) Informoj el la pedagogia vivo

                       d) Opinio - propono - deziro - sciigo

La esperantistaro urgxigis la starigon de la nova revuo kaj akceptis kun granda entuziasmo la aperon de IPR. Laux la planoj IPR aperintus en januaro, majo kaj septembro. Sed multfoje financaj kaj redaktoraj kialoj malfaciligis la eldonadon. Ludwig Pickel, kiu entreprenis eldoni la revuon komence - kaj kiu havis financan riskon -, varbis abonantojn al la sekvantaj kajeroj, sed sur la abonlisto staris nur 189 nomoj. La redaktoro ankaux ne ricevis artikolojn. Ludwig Pickel pro la manko de abonantoj ne riskis la eldonon de la dua nu­mero. Gxi aperis nur en oktobro, cxar nur por tiam li sukcesis certigi la financajn kondicxojn per la decido de ILEI-konferenco en Maribor 26-31 de julio 1970. Laux la estrara decido "la landaj sekcioj respondas pri deviga abono de cxiu membro al IPR" kaj pri la kvanto de la kontribuajxoj. La sekcioj havis la taskon akiri reklamojn por IPR. La estraro proponis, ke oni starigu komision cxe cxiuj landaj sekcioj, kiu prizorgu la elektadon, kvaliton kaj sendadon de la artikoloj (70/1 p.l8.). Kvankam Helmut Sonnabend planis, ke post tio en cxiu jaro aperos tri kajeroj, pro - supozeble - financaj cirkonstancoj en 1971 kaj 1972 aperis nur po unu numero. En 1973 sxangxigxis homoj en la postenoj kaj komencigxis denove la varbado de abonantoj, cxar pro la neregula aperado - kaj pro tio, ke multaj abonantoj ecx ne ricevis ekzemplerojn - la revuo perdis multe da abonantoj. La Varbnumero estis senpaga, gxi estis financita helpe de IPR-fonduso (per mono-donacoj), kaj la redaktista grupo decidis, ke oni sendu gxin ankaux al la socialismaj landoj. Malgraux tio, el la socialismaj landoj oni ne povis aboni la sekvantajn numerojn, cxar ili havis transpagajn problemojn. Kelkaj numeroj el la unuaj jarkolektoj do ne aperis. Mi nun listigas la aperintajn kajerojn, por ke cxiuj sciu pri la ekzistantaj numeroj, kaj pro tio, ke preseraro sxteligxis en la numeradon de la unua jarkolekto.

 

- 1970        0 (Provnumero), 1, 2           Jarkolekto 1

(La 2-a numero estas erare signita 1971/2) [...]

- 1971        1        Jarkolekto 2

- 1972        1        Jarkolekto 3

- 1973 Speciala numero (artikolo de István Szerdahelyi: La lerneja instruado de la Internacia Lingvo. Enkonduko en instrumetodon).

- 1973/74     Varbnumero, 1, 2, 3      Jarkolekto 4

- 1975    1, 2, 3      Jarkolekto 5

- 1976    1, 2, 3, Speciala numero (pri Internacia Pedagoga Ekzameno de ILEI)

 

Ekde 1977 aperis tri kajeroj en cxiu jaro gxis 1987, en 1988 IPR farigxis trimonata revuo kun po 4 kajeroj jare. En la jaroj 1987 kaj 1994 duoblaj numeroj estis eldonitaj, gxis 1995 do aperis - inkluzive la Varbnumero el 1973 kaj du specialaj numeroj - 80 kajeroj.

IPR do estas la organo de ILEI, kiu estas ligo de esperantistaj instruistoj. Sekve la revuo celas ne nur la instruistojn instruantaj Esperanton, sed cxiujn instruistojn, kiuj okupigxas pri Esperanto - precipe kiuj instruas iun studobjekton per Esperanto. Gxis la numero 77/3 la revuo aperis kun la surskribo "Eldonata de Internacia Ligo de Esperanto-Instruistoj ". Laux tio ni pensus, ke IPR estis la forumo nur de la instruistoj, instruantaj Esperanton, sed jam en la fruaj numeroj ni renkontigxas kun artikoloj pri aliaj studobjektoj  (70/0, 71/1), pri fakterminoj (75/1), pri muziko-terapio (76/3) ktp.

 

IPR helpas efektivigi la taskojn de ILEI: gxi faciligas la kunlaboradon inter diverslandaj esperantistaj instruistoj por la praktiko de Esperanto (ekz.: per korespondaj rubrikoj); en la revizo oni povas pridiskuti diversajn pedagogiajn, metodologiajn kaj didaktikajn problemojn; la instruistoj povas konigi al la gekolegoj la fakajn rezultojn en siaj lernejoj; IPR raportas pri lernejo-fondajxoj[...]; gxi informas pri konferencoj, pri diversaj pedagogiaj arangxoj; gxi ebligas la korespondadon - per cxio cxi helpante la klopodon de ILEI por enkonduki Esperanton en - pli multajn - lernejojn.