Cxu ni riskas...?
Hejmen ] Supren ]

 

Cxu ni riskas...?
Instrukapabligo
Instrui rete
Postnoto
Socioniko
El la landoj
Lerniloteko
Nekrologo

Mauro La Torre:

C^U NI RISKAS MALAPERI?

La etoso de la jars^ang^aj tagoj nature favoras la bilancojn personajn kaj organizajn.

Se temas pri nia ILEI, sincere kaj realisme, ni ne povas esti kontentaj pri la situacio.  

Sufic^u kelkaj jenaj mencioj.

- Ni havas dekojn da Landaj Asocioj, kiuj bezonas subtenon kaj relanc^on, kiel ankau^ plurajn lokajn situaciojn, kie oni volus fondi novajn sekciojn, malgrau^ la malfaciloj, precipe financaj. Fronte al tio ni konstante ne havas funciantan sekretarion, kiu flegu la diversajn rilatojn, helpu superi la barojn, ec^ voc^donigu la Komitaton por aprobi la atendantajn kandidatajn novajn Sekciojn.

- Ni havas lernejaran projekton pri Interkultura Edukado helpe de la Internacia Lingvo, kiu vekas la intereson de multaj neesperantistaj kolegoj kaj lernejestroj. Por g^i ni havus partopreneman klasojn kaj instruistojn, ni sukcesis - kunlabore kun TEJO - kunmeti laborteamojn por rekonstrui la Interretan medion (la "virtuala lernejo"), ni havus ambiciajn subprojektojn por edukscienca plivalorigo kaj diskonigo de la sistemo, sed - inter centoj de Esperanto-instruistoj - ni ne sukcesas trovi ec^ unu, kiu volas surpreni la taskon, kunordigi la partoprenantajn instruistojn kaj sekretarie subteni la varbadon de novaj lernejoj.

- Lau^tradicie c^iujare ni arang^as internaciajn konferencojn, por kolekti en unu lokon (kutime samlande kun la Universala Kongreso) la interesatojn kaj fakulojn pri instruado de (kaj per) Esperanto. Tamen jam de pli ol unu jaro ni ne havas estraran respondeculon pri la arang^o de niaj konferencoj, tiel ke c^ijare en Brazilo ni devis rezigni pri la tradicia okazigo.

- C^iam pli multaj el niaj Landaj Sekcioj havas potencialajn membroj, kiuj ne povas lau^statute alig^i je la internacia ILEI, pro la malfacilo pagi kotizon, kiu estas troa rilate la enlandan instruistan salajron. Kion fari? C^u rezigni pri geografie konsiderinda parto de nia ebla membraro (Esperanto-parolantaj instruuloj)? C^u adapti nian Statuton al la cirkonstancoj, enkondukante novajn membrokategoriojn ("asociaj membroj" kun simbola kotizo)? C^u tute rezigni pri la modelo de asocio kun membroj, kaj ig^i nura agentejo, liveranta iajn servojn (page au^ senpage)? C^u tute malaperi kiel organizita E-instruistaro?

Bons^ance io ankorau^ funkcias en nia organizo.

Niaj du periodaj^oj (Internacia Pedagogia Revuo por niaj membroj, kaj Juna Amiko, por la komencantaj lernejanoj kaj kursanoj) regule aperas kun interesa kaj varia enhavo.

La administrado de kotizoj kaj la librotenado de niaj apenau^aj financoj kontentige fluas.

Je landa au^ regiona nivelo kelkaj Sekcioj regule kunvenigas siajn anojn, arang^ante por ili ankau^ instrutrejnajn seminariojn, kajau^ dumjare kunligas ilin per propra bulteno.

En kelkaj landoj (sed ne c^ie) la ILEI-sekcioj vere kunordigas la instruadon de Esperanto en la lernejoj, universitatoj kaj en la klubaj kursoj.

Ie la agado de UEA-LA-oj, ILEI-Sekcioj, Esperanto-Institutoj, Internaciaj Kursejoj kaj E-Kulturejoj kontentige kunordig^as.

Kelkie, la E-instruistoj ec^ bone rilatas kun siaj landaj instru-instancoj au^ instruist-profesiaj asocioj.

Sed c^u g^enerale ni kontentu pri la situacio de Esperanto-instruado kaj pri la organizeco de ILEI?

Bonvolu sincere kaj senhezite esprimig^i pri la supre menciitaj problemoj, proponante viajn solvojn kaj vidpunktojn.

Kion ni antau^ece plibonigu, kien ni kuncentru niajn strebojn?

Kiu, kiukampe volas kaj povas kunlabori por pozitive evoluigi nian bazan strukturon kaj eksteran bildon?

Esperante ke la supra bildo ne mals^veligis vian movadan entuziasmon, ni deziras - male - provoke kaj defie veki pozitivajn reagojn kaj pasiojn.

Deziri al vi pli bonan 2003'an jaron ne malfacilas, se ni pensas pri kiom ac^a estis la 2002'a.

Pli felic^an novan jaron!

Mau^ro La Torre,

2002.12.28