El la landoj 95/2
Hejmen ] Supren ]

 

Propedeuxtiko
Transitiveco en E-o
El la landoj 95/2
Postparolo 95/2
Stipendio por infanoj
ILEI-kunsido
Tigre aux pigre
UEA-estrarkunsido
UEA/ILEI-ekzamenoj
Tago de la Lernejo

Auxstrio

Esperanto en gimnazio                                                                     Raporto

Inter la 24a kaj 27a de februaro 1995 okazis tiel nomita „lerneja projekto” en la realgimnazio Diefenbachgasse, 15a distrikto de Vieno. Temas pri tritaga instruado pri la temo „formoj de estetiko”. La partoprenantoj vizitas la sepan klason, tio estas la 11a lernojaro. Kadre de la programo la gelernantoj parto­prenis ankaux instruhoron kun la titolo „Politikaj konceptoj malantaux naciaj koloni-lingvoj kaj internaciaj planlingvoj”.

La horon gvidis Walter Klag, jen la skizo de la instruhoro:

1)     Laborlingvoj cxe internaciaj organizoj (UN, EU);

2)     Problemoj de malgrandaj lingvoj, ekzemple tiu de la slovaka;

3)     Plano de francoj redukti la nombron de la laborlingvoj en EU de 11 al 5;

4)     Kostoj de tradukado sen/kun neuxtrala lingvo;

5)     Lingvoj en EU (cxiu estas minoritata)

Ortografi-reformo de la germana: unu pasxo al planlingvo.

   7)  Cxu Esperanto estas bela? Esperanto kiel oficiala lingvo de PEN-klubo kaj por kris-­        tanaj mesoj; originala literaturo kaj tradukoj.

   8) Kial Esperanto travivis? Solresol, Volapük, Esperanto. Natura evoluo, ekz. alifor-­
        migxo de asociacio al asocio, meteorologio al meteologio. Pri libera vortordo.

Fine s-ro Klag disdonis al cxiu lernanto la unuan numeron de La dua jar­cento (auxstria/slovakia periodajxo) kaj informilon pri E-kurso en la Viena E-Muzeo.

Brazilo

Kultura Centro de Esperanto en Campinas

De post la 18-a de februaro 1995 la centro havas novan estraron. Nome: David Bianchini (1-a prezidanto), Cláudio Zaina (2-a prezidanto), Daniel de Oliveira Santos (1-a sekretario), Rosana Bortolette (2-a sekretario), Sebastiao Damasena Maio (1-a kasisto) kaj Eduardo Ramos Devena (2-a kasisto).

David Bianchini ekinstruis novan bazan tiel kiel James R. Piton ekkunordi­gas perfektigan E-grupon. Ambaux kursoj komencigxis la 18-an de marto 1995 en la sidejo de USE-Intermunicipal Campinas (Rua Felipe dos Santos, 105 - Guanabara, Campinas, SP).                                               Daniel de O. Santos

Matematikaj Olimpikoj en 2000

Prof. Edmilson Pontes, fama brazila matematikisto, kunordigas matemati­kajn olimpikojn por gelernantoj de la sxtato Alagoas, kaj planas okazigi en la jaro 2000 internaciajn olimpikojn kun Esperanto kiel oficiala lingvo. Organi­zantoj de similaj olimpikoj kaj instruistoj de matematiko kontaktu:

Usina Ciénca/UFAL, Av. Aristen de Andrade (Antiga Faculdade de Odontologia), Maceió-AL, Brazilo. Internet: evp.@ima.ufal.alan.br.

Britio                                                                           

Esperanto Teacher, organo de la brita asocio de E-instruistoj (ETA), anon­cas, ke baldaux aperos kompakta stordisko (CD-ROM) kiu interaktive instruas plurajn lingvojn. Esperanto estos inter tiuj, dank’ al ETA-membro.

En la sama revuo Alan Smalley, cxeflekciisto pri la franca cxe universitato en Leeds, rakontas kiel li donis miniaturan E-kurson al cx. 200 studentoj kadre de programo destinita por „konsciigi pri la fenomeno lingvo”. Pli frue neniu el la 200 konis E-parolantojn, kaj 40 % ecx ne auxdis pri E-o.

Finnlando                                                                          Informoj

Inter 22a kaj 28a de julio en la kongresejo funkcios MAZI-stando. Tie oni povas ricevi la kompleton, dirante la pagnumeron kaj montrante sian kon­greskarton. Kompleto konsistas el skatolo kun 2 videokasedoj (90minutaj), instrulibro kaj sonkasedo kun la dialogoj de la filmo.

Tiuj, kiuj ne antauxmendis gxin, povos acxeti la MAZI-kompleton cxe la UEA-libroservo en la kongresejo.                                       

Kiel tradicie oni arangxos dum la Universala Kongreso Cseh-kurson kaj Cseh-seminarion. Cxi-foje la programo pliricxigxos per la Mazi-filmo. Oni studos, kiel uzi gxin plej efike kaj Cseh-metode dum la instruado: en la kurso instrucele, en la seminario diskutcele. La seminarianoj devos observi la kurson kaj posedi Bazan Cseh-kurs-libron. La seminario estas destinita por instruistoj kiuj deziras lerni la metodon kaj eble ecx atingi ateston pri tio.

Kotizoj: por la kurso 60 NLG kaj por la seminario 80 NLG.

Ambaux arangxojn gvidos Atiljo Orellana Rojas.                                             

Hispanio                                                                                 Kursoj

Ekde 1990 cirkulas projekto de Antonio Alonso Núnez, prezidanto de Hispana E-Federacio, pri internaciaj someraj kursoj en Esperanto. Sxajnas ke la plano nun finfine havas seriozan sxancon realigxi - almenaux se E-organizajxoj rapide donos sian apogon.

Cxe ni, en Galegio de pluraj jaroj ne plu ekzistas eksplicita kontrauxstaro de kleruloj al Esperanto. La nuna rektora teamo de la Universitato de Santiago de Compostela estas preta subteni, ankaux finance, cxiujaran okazigon de senprofitaj E-Somerkursoj.

La duboj nun reduktigxis al tio cxu la E-uzantaro disponas la kapitalon homan kaj kulturan por tia rigore plenkvalita klerigtasko, kaj cxu ekzistas multnacia studen­taro ema ricevi instruadon en Esperanto. Ni pruvu ke jes!

La strukturo de la E-Somerkursoj resumeblas jene. Diverslandaj gelernantoj kolek­tigxos por studi dum unu aux pluraj semajnoj aron da temoj elekteblaj (matematiko, historio, biologio ktp), laux kajeroj verkitaj de e-istaj fakuloj. Cxi tiuj - aux aliaj samnivelaj instruantoj - gvidos kursojn dum po unu semajno. La lernan­toj ricevos diplomon, kies oficiala valoro dependos de la jugxo de eksteraj obser­vantoj. La nivelo estos antaux-universitata aux universitat-prepara, kiu mankas en Esperantujo.

Sendube, nun estas tro malfrue por organizi la E-Somerkursojn dum somero 1995 en la origine planita amplekso. Tamen, ecx modesta komenco valoras: provizore ni planas eldoni du studkajerojn, kaj venigi 10-20 gelernantojn por lerni dum unu-du semajnoj.

Cxiu Esperanto-institucio (sxtata, regiona, faka, loka, kleriga ktp) estas petata bon­vole studi la eblecon financi al unu aux pluraj el siaj junaj membroj la vo­jagxon kaj (malmultekostan) restadon dum 1-2 semajnoj en nia universitato. La preciza dato estas anoncota baldaux. Kontaktu: Antonio Alonso Núnez, Curso de Esperanto, Facultade de Filoloxía, ES-15705 Santiago de Compostela (Hispanio) tel./faks.: +34/81/598-005, retposxto: ilganton@uscmail.usc.es

(Esperanto majo 1995)

Hungario                                                                            Arangxoj

3a Mez-Euxropa Junulara Semajno kaj Internacia Junulara Semajno

8.8.1995-15.8.1995 en Tata (Nordokcidenta Hungario). Ïia temo: Junularo kaj Ekologio. Oni intencas okupigxi pri la diversaj flankoj de la rilato inter junularo kaj ekologio: ekologia edukado; infanoj kiel edukistoj de siaj gepatroj; novaj vivstiloj en la junularo, junulara kulturo, proksimeco al la naturo. MEJS estas komuna agado de Auxstrio, Cxehio, Germanio, Hungario, Pollando, Slovakio kaj Svislando. Samtempe kaj samloke okazos la REF (Renkontigxo de Esperantaj Familioj). La partoprenkotizo varias inter 30 kaj 290 NLG. Aligxilojn kaj informojn petu de:  Edit Lindwurm, H-1203 Budapest, Lajtha L. u. 1. IX/56.

 

Japanio

Du ekstermovadaj komercaj kursoj en Japanio: unu estas la „malfermita kolegio” (etendado de universitato) de la universitato Waseda, al kiu kunlabo­ras la Japana Esperanto-Instituto (JEI) kaj ecx dividis profiton kun la altlernejo. Ïi ofertas du nivelojn, instruataj de Wada Seiiti kaj Krizan­temo respektive. La alia estas klaso cxe la prestigxa eldonejo en la lingvistika tereno Daigaku Syorin, kiu unuafoje post kelkjara mal­sukceso (pro manko de aligxon­toj) komencigxis lastan jaron. Ankaux gxi havas du nivelojn, unu el kiuj estas dauxrigo de la enkon­duka klaso lastjara. La gvidanto estas Kitagawa Hisasi de la Oficejo de JEI kaj iama volontulo cxe la CO de UEA.

Iniciate de s-ino Suzuki Masumi, estrarano de Japana E-Instituto (Fukaya 122-10, Ayase-shi, Kanagawa-ken, 252), fondigxis kaj akceptas aligxojn Konfer­enco pri Esperanto-edukado de Japanio. Kiam gxi igxos landa sekcio de Inter­nacia Ligo de E-istaj Instruistoj? - demandas Yamasaki Seiko en La Revuo Orienta.                                                          (Laux la Revuo Orienta aprilo 1995)

 

Litovio                                                                        

Plene funkcias Litova Esperanto-Asocio

La domo de la bopatro de Zamenhof, nun sidejo de LEA (Litova E-Asocio) lastatempe estis vizitata de multaj homoj, kiuj lernas Es­peranton. De lundo gxis vendredo ili kolektigxis en tri klasoj por lerni la lingvon laux la Cseh-metodo. La 90minutaj lecionoj okazis trifoje tage. La kursojn gvidis brazila Cseh-instru­isto, rajtigita de IEI (Internacia E-Instituto), s-ro Aristóphio Andrade Alves Filho, kiu vo­jagxas kun la edzino Núbia Alves en Euxropo. Krom tio LEA organizas la 31-an BET - Balta E-Tendaro - de la 8a gxis la 16a de julio kaj karavanon al la 80a UK en Tampereo. Oni or­ganizis ankaux sabatan konversacian rondon

kaj dufoje semajne kunsidas la lokaj kluboj. La kur­sojn antauxpreparis la redak­toro de Litova Stelo. Li prelegis pri Esperanto la 1an de februaro por pli ol 120 homoj, kiuj poste plenigis enketilon por parto­preni kursojn. La sekvan tagon 70 el ili eklernis la lingvon kaj la ceteraj atendis la martajn klasojn. Por lerni en marto aperis 55 personoj. La 31an de marto 52 kursfinintoj ricevis la atestilojn pri partopreno en 40horaj kursoj. Cxeestis la feston s-roj Povilas Jegorovas, Petras Cxeliauskas kaj s-ino Irena Alijosxiute (respektive: prezidanto, redaktoro kaj sekretariino de LEA), kiuj entuziasme parolis al la jxus bakitaj esperantistoj pri la eblecoj, kiujn donas la internacia lingvo. La kursanoj deziras korespondi tutmonde pri diversaj temoj kaj akcep­tas proponojn. Ankaux la instruisto deziras korespondi kun aliaj E-instruistoj por intersxangxi ideojn pri instruado al junuloj kaj plenkreskuloj. Krome li akceptas proponojn por instrui la lingvon laux Cseh-metodo ie ajn, gxis auxgusto 1996. Lia vojagxado celas ne turismadon, sed li dezi­ras konatigxi kun la E-movado en di­versaj urboj por pli bone agadi post sia reveno al Brazilo. Proponojn sendu al: Litova E-asocio a/c Aristóphio Alves Filho, a.d. 167, LT-3000 Kaunas, Litovio. (Post junio lian adreson havos Inter­nacia E-Instituto, Den Hago, Nederlando). En Pollando li instruis la portugalan lingvon al studentoj de Monda Turismo/Esperantotur (Bydgoszcz) kaj prelegis pri Brazilo kelkloke.

LEA bonvenigas esperantajxojn el la tuta mondo (librojn, gazetojn, kasedojn, ludilojn, k.a.). Helpu gxian agadon! Abonu kaj abonigu Litova Stelo (dumonata organo de LEA)! Abonprezo por 6 kajeroj estas 20 NLG (inkl. sendokosto). Kolektoj de la jaroj 1991-1994 riceveblas kontraux nur 12 NLG cxiu kolekto.

Madagaskaro

La dekano de la beletra fakultato de Universitato Antananarivo decidis star­tigi E-kurson en majo. Konvinkis lin Désiré Rabevazaha, cxe kiu bonvenas sub­teno kaj helpo: B.P. 3171, Antananarivo-101

En komerca kaj teknika altlernejo EPCT Esperanto estas devige instruata cxiusabate de Roger Rasolofo. Skribu kuragxige al: EPCT - Esperanto-kurso, Lot. II.N. 54 bis, Analamahitsy, MG-101 Antananrivo              (Esperanto, majo 1995)

Pollando                                                                                Kursoj

Internacia Asocio „Monda Turismo” kun sidejo en Bydgoszcz, invitas al Inter­nacia studumo pri Turismo kaj Kulturo, kiu funkcias ekde 1991, kaj en 1994 transformigxis - el nauxmonata - en trijaran cxiutagan kaj malcxeestan lernejon.

La studumo ebligas en lauxvicaj jaroj akiri jenajn kvalifikojn:

1-a jaro: turisma informanto, lektoro de E-o kaj E-vojagxgvidanto; la finintoj   
           ricevas diplomon de organizanto de la internaciaj turismo kaj kulturo.

2-a jaro: turisma E-cxicxerono, animanto de kulturo kaj kursgvidanto de E-o; la
        finintoj ricevas atestilon de memstara laboranto de la internaciaj turismo   
          kaj kulturo.

3-a jaro: gvidanto de turismo kaj kulturo kaj instruisto de Esperanto; la finintoj
        farigxos specialistoj pri la internaciaj turismo kaj kulturo.

La lernado dauxras dum unu, du aux tri jaroj - laux cxiutaga malcxeesta sistemo.   
    Krom E-o oni okupigxos ankaux pri aliaj lingvoj kaj pri kulturoj de diversaj lan­doj. Fininte la tutan trijaran eduk-ciklon kaj plenuminte la postulojn de la Akademio Internacia de la Sciencoj San Marino, laux ties statuto, oni povos akiri ankaux la prestigx-donan titolon de bakalauxro de AIS. Tiuj, kiuj ne povas aligxi por la cxiutaga stud-sistemo, povas elekti la ekstercxeestan formon. Ili rajtos partopreni cxiujn kursojn, seminariojn kaj prele­gojn, kaj devos cxeesti specialajn sesiojn instru-ekzamenajn, kiuj en la studjaro 1995/96 okazos:

Auxtuna semestro:      1-a sesio - 24 septembro - 1 oktobro 1995,

                                 2-a sesio - 27 januaro - 3 februaro 1996,

Printempa semestro: 1-a sesio - 4 -11 februaro 1996,

                                 2-a sesio - 27 aprilo - 5 majo 1996.

   La studkostoj en la jaro 1995/96 estas samaj por la cxiutaga kaj malcxeesta sistemoj kaj egalas al 200 usonaj dolaroj. Aligxoj: gxis la 31-a de julio 1995 cxe „Monda Turismo”; samtempe oni pagu la studkostojn al la bankkonto: „Esperantotur”, Wielkopolski Bank Kredytowy O/Bydgoszcz n-ro 350815-2583-136-72. Pli detalajn informojn oni povas akiri cxe la Centra Oficejo de „Monda Turismo” kaj Turisma Servo „Esperantotur”: Str. M. Sklodowskiej-Curie 10, PL 85-094 Bydgoszcz, tel. +48.52.415744 - Fakso +48.52.460082 - Telekso 562844 MTUR PL                                               Adam Sudol - Andrzej Grzebowski

Svisio                                                                                           KCE

La nova Direkta Komitato de KCE (Kultura Centro Esperantista) konsistas el ges-roj David Buhlmann, Georges Lagrange, Marco Picasso, Giorgio Silfer kaj Jaqueline Vasserot. La eksterordinara Asembleo elektis d-ron Silfer prezi­danto de KCE. La Asembleo decidis ke KCE kaj GEP [Gastejo Edmond Privat, prezi­danto Mireille Grosjean] estas ekde januaro 1995 absolute sendependaj ne nur jure kaj organize, sed ankaux administre kaj finance.

La aligxo al Kultura Monatfino kostas 60,- CHF kaj tiu sumo inkluzivas pro­gramon kaj vespermangxon. La aligxo al somera kurso kostas 120,- CHF, kaj gxi inkluzivas nur la instruadon. Eblas tranokti cxe La Domparo (po 15,-/30,-/40,- laux nombro da litoj en la cxambro), sed nur por 15 personoj. Krome en la urbo ne mankas junul­gastejo kaj modestprezaj hoteloj. Eblas matenmangxi cxiutage cxe La Domparo, ecx se oni ne tranoktas: abunda matenmangxo kostas 8,- CHF.

      Kultura Centro Esperantista, Strato Postiers 27, Posxtfako 779, CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Svislando, Telefono/fakso (41)39-267407, Posxta cxekkonto 23-2921-8

Usono

Somera Esperanto Universitato en San Francisko jam la 26an fojon

 [NdlR. En la antauxa numero vi jam povis legi pri tiu cxi evento.

Pro la graveco de la afero, nun sekvu pri gxi pliaj informoj].

 

La kursojn subtenas la Nord-Amerika Esperanto Ligo. Ïi okazas inter la 26a de junio kaj 14a de julio 1995 en kvar grupoj:

komencanta: Saluton al Esperanto - por tiuj, kiuj ankoraux ne lernis E-on,

mezgrada I.: Ricevi memfidon en Esperanto - por tiuj, kiuj jam lernis E-on,  
   mezgrada II.: Lerni kaj instrui Esperanton - por instruant/ont/oj de E-o,

supergrada:  Lingvo, lingvistiko, kulturo, literaturo - gxiaj temoj: lingvouzo,  
                        aplikata lingvistiko, kulturo kaj literaturo.

La instruistoj:

Duncan Charters (Usono), estro de la Fremdlingva Departemento de Principia College,

Spomenka Sxtimec (Kroatio), kunlaboranto de pluraj E-organizajxoj, auxtoro de multaj E-libroj,

Atilio Orellana Rojas (Argentino), kiu studis kaj instruis multajn lingvojn, gvidas Esperanto seminariojn laux la Cseh-metodo en multaj landoj, kaj

Setsuko Umeda, kiu studis Esperanton en San Francisko, la anglan en Usono kaj Japanio, partoprenis multajn UK-ojn kaj instruis en multaj E-kursoj. (Nun sxi estras la Internacian Kulturan Laborejon).

La tempodauxro de cxiu intensiva kurso estos 3 semajnoj. Ili donas tri universi­tatajn unuojn. La partoprenkotizo de cxiu kurso estas 345 USD.

La SFSU Studenta Stipendio Fondajxo parte financas la aligxon de tiuj, kiuj tion bezonas kaj gxi samtempe petas helpon de la kluboj kaj individuoj.

Krom la studado okazos vesperaj Esperanto-programoj, ekzemple komuna kantado, popoldancado, prelegoj pri la lingvo kaj kulturo, formado de  kon­versaciaj rondoj.            (El la angla lingvo tradukis: d-ro Petro Murányi - Hungario)

 

Uzbekio                                                                                 Alvoko

Samarkandaj E-aktivuloj preparis la unuan lernolibron por uzbek­lingvanoj kaj krome uzbekan-Esperantan-rusan konversacilibron. Eldoni tiujn bazajn verkojn inter la nunaj ekonomiaj cirkonstancoj apenaux eblos sen helpo de la internacia esperantistaro. Kontribuojn oni sendu al UEA-konto: mpso-i. Nomoj de cxiuj kontribuintoj aperos en ambaux libroj. Koran antauxdankon!

Helpemuloj estas petataj anonci sin cxe:

Muzeo de Paco kaj Solidaro, pk 76, UZ-70300 Samarkand, Uzbekio

Venezuelo                                                                            Raporto

Meze de februaro fermigxis la baza kurso de Esperanto gvidita de profesoro Juan Negrete en la Lernejo de Filozofio de la Centra Universitato de Vene­zuelo, en Karakas. Nova baza kurso ekfunkciis komence de marto. En la sama loko, kaj same komence de marto startis dauxriga kurso. Pri la kursoj zorgas profesoroj Juan Negrete kaj Jorge C. Mosonyi.

Estas tre aktivaj la kontaktoj kaj rilatoj de nia Asocio kun la Lernejo de Modernaj Lingvoj de la Centra Universitato, cele al la starigo de kursoj de Esperanto kiel elektebla studobjekto ekde la venonta lernojaro. Intertempe oni preparas la terenon per prelegoj kaj ekspozicioj de libroj kaj revuoj. Nia prezi­danto, pro­fesoro Jorge Mosonyi kunordigas la preparlaboron kaj gvidos la kur­sojn, kiujn partoprenos pro programaj postuloj la gestudentoj de la 4-a kaj 5-a jaroj. La Lernejo kreas lingvo-instruistojn, interpretistojn kaj tradukistojn.

Duajare funkcias baza kurso de Esperanto cxe la Instituto de Homeopatio kun unu­hora leciono cxiujxauxde kaj kun elektebla karaktero. Tamen la kurshoroj estas ag­noskitaj kadre de la devigaj studhoroj antauxviditaj de la lerneja programo. La kurson gvidas d-ro José Barros Saint-Pasteur kaj s-ro Andrés Turrisi.     
                                                                                          (Venezula Stelo marto 1995)