El la landoj 96/2
Hejmen ] Supren ]

 

Dahlenburg
Chaves
Korelativoj
Mazi
Lingvo-simpligo
Kukola ovo
Notlibro 96/2
El la landoj 96/2
Reagoj 96/2
Leterkesto 96/2
Recenzoj 96/2

Albanio

La Albana ILEI-Sekcio fondigxis en 1993. Tuj post tio gxi lancxis vastan kampanjon por la E-instruado en la lernejoj. Malfermigxis kursoj en Tirana Universitato, en fremdlingva mezlernejo, en gimnazioj „Sami Frasheri” kaj „Qemal Stafa”, bazlernejoj „Jeronim Derada”, „Konferenca e Pezes” kaj en „Kombinat”. Kursoj startis ankaux en Durres, Kukes, Peshkopi kaj Lezhe. Jen la listo de la instruintoj: Vasil Pistoli, Bardhyl Mezini (sekciestro), Zamir Gjurgji, Sajmir Beqiraj, Ornela Demiri, Suela Kora, Maeda kaj Migena Ikonomi, Alda Tola, Majlinda Bime (en Tirane), Denis Hasa, Luan Jaupi, Majlinda Grashi (sekretario de la Sekcio; en Durres), Mimoza Bunjaku, Nehat Sokoli, Shaban Hasani (en Kukes), Agim Peraj (en Lezhe), Artur Doci (en Peshkopi) kaj Gjergji Gusho (en Pogradec). Pli ol 200 kursanoj ricevis atestilon. Ekde decembro 1994 funkcias ankaux koresponda kurso gvidata de f-ino Rita Permeti (kasisto de la Sekcio). Oni verkis gxis nun du lernolibrojn: Vasil Pistoli en 1991 kaj Zef Mjeda en 1993.

La Sekcio rajtis partopreni la Konferencon en Barcelona en 1993. Gxi sukcesis partoprenigi tri membrojn en la seminario de La Chaux de Fonds en Svisio. Maje de 1994 12 gimnazianoj ekzamenigxis en Zagrebo. La Sekcio en 1995 havis 16 membrojn.

La Albana Ministerio de Edukado pretas enkonduki la internacian lingvon en kelkdekojn da lernejoj, kondicxe, ke oni havos suficxe bone trejnitajn E-instruistojn. Estus bonvene, se alilandaj universitatoj pretus akcepti albanojn je favoraj financaj kondicxoj. Krom tio la Sekcio bonvenigus didaktikajn mate-rialojn por la E-instruado.                            

Laux la informoj de Bardhyl Mezini kaj Bulteno de la Albana ILEI-Sekcio...1/95

Auxstralio

1.  Asocio por Auxstraliaj E-instruistoj                         – laux La Lumilo 1/96

„Naux homoj, kiuj tre interesigxas pri la starigo de asocio por E-instruistoj en Auxstralio, kunsidis dum la Adelajda Somerlernejo. Cxar Jennifer Bishop havas nomojn de multaj, kiuj jam instruas aux esperas instrui E-on, la grupo donis al sxi la taskon prepari provnumeron de priinstruada novajxletero, kiun Donald Broadribb eble pretos enmeti en la koverton de la venonta numero de Esperanto sub la Suda Kruco, kaj kiun ni aliaj povas sendi ankaux al homoj, kiuj ankoraux ne estas membroj de A.E.A.

Kredante, ke vere gravas la profesia preparado de profesiaj E-instruistoj en nia lando forte ligitaj kun la tutmonda E-kulturo kaj la tutmonda E-instruistaro, kelkaj cxeestantoj ecx tuj donis kelkajn dolarojn por komencigi la laboron. Oni emfazis, ke tiuj, kiuj volas profesie instrui E-on kaj prepari estontajn E-instruistojn, devas flue paroli nian lingvon kaj havi bonan diplomon pri E-o kaj lingvo-instruado.”                                                                        Max Wearing

 

2.  12-a Auxstralia Esperanto-Somerkursaro

Gxi okazis inter la 12-a kaj 27-a de januaro en Adelajdo, en la kongresurbo de la jaro 1997. La januara somerarangxo estis sukcesa, cxeestis pli ol 60 esperantistoj. Instruis s-ino Jennifer Bishop, s-ro Marcelo Leereveld kaj s-ino Katalin Smidé-liusz. Lingvokursoj disvolvigxis je kvar niveloj. Krom ili abundis fakultativaj programoj: preparo por supergrada lingvoekzameno, prelegoj pri la projekto „Ekparoli”, pri E-periodajxoj kaj korea geedzigxfesto; kunsido de la kongreso-organizantoj, videofilmoj kaj Mazi-prezentadoj, dancado, korusa kantado, kurso pri komputiloj kaj Internet, ekskursoj buse, aviadile, bicikle kaj perpiede; arboplantado en la urba parko - rigardu gxin dum via kongresumado - angla-maniera libera forumo, la „Sapskatolo”; amuzaj vesperoj kun ludoj kaj teat-rajxoj. Por esti cxiam informita kaj helpata funkciis akceptejo kun afabla dejxoran-tino, libroservo, aperis cxiutage La Lumilo, propra periodajxo.

Kvankam por mi estis laboro, mi fartis tre bone en la modele organizita arangxo. Mi gxuis la kuneston kun amikemaj, studemaj samideanoj, aparte gxojigis min la viglaj kaj spritaj junuloj, la familieca etoso. La tuto estis multe pli interesa ol kutima lingvokursaro; ni vivis dum du semajnoj „esperante”.

Ankaux jene mi dankas elkore la eblon, ke mi povis viziti (kaj turmenti) vin kaj gratulas al la preskaux 20-membra organiza skipo kun Max Wearing cxekape pro la senlacigxema laboro. Mi longe memoros vian interesan mondon kaj januaran varmegon.                                                            Katalin Smidéliusz, Hungario

 

Brazilo

1. III-a Interlanda Konferenco pri Instruado (Argentino - Brazilo)

12-15 okt. 1995 Campos do Jordăo, SP, organizita de E-Asocio de San-Pauxlo.

Temo: „Uzo de modernaj rimedoj por instruado de Esperanto”.

Cxeeste de 150 personoj (182 aligxintoj) okazis unu el la plej sukcesaj renkon-tigxoj lastatempaj pro ricxeco de enhavo kaj gxenerala interesigxo. Entute estis 12 prelegoj, krom 4 sxtataj kunsidoj, BEJO-kunveno, debatoj, forumoj, konversaciaj rondoj, video-prezentoj, lancxoj de ses novaj libroj, auxkcio favore al Fondajxo Ameriko, ampleksa libroservo kaj variaj artaj prezentadoj. Reprezen-tantoj el 32 brazilaj urboj kaj 2 el eksterlando (Argentino kaj Svedio) salutis la eventon.... La IV-a IKI okazos en Buenos Aires, Argentino, en la jaro 1997.                                                                                                                

 (El La Lampiro 10-12/95)

2. Vizito al Brazilo

Revenoj al Brazilo signifas cxiam en mia E-instruista vivo restadon meze de nekredeble entuziasmaj gelernantoj, kursojn multnombrajn kaj gxuadon de etoso cxarma. Komence de novembro 1995 mi alterigxis en Săo Paulo. Post vizitoj al Afriko januare kaj al Euxropo meze de la jaro mi esperis gxui por la tria fojo en la sama jaro la varmegon de somero, sed ... vane. Malgraux la malvarmo reginta la regionon, amika bonvenigo cxe la flughaveno komencigis brilan restadon en la giganta Brazilo.

La Kultura Centro Esperantista de urbo Ribeirăo Preto mecenatis mian viziton kaj la cxefa intenco estis pretigi la grundon cele al la 32-a Brazila E-Kongreso okazonta julie 1996 tie mem. La Kultura Centro estas integra parto de la Homeopatia Instituto François Lamasson, kiu de 1993 adoptis E-on kiel labor-lingvon, eldonas la dulingvan revuon Homeopatia esplorado kaj dauxre subtenas E-kurson por cxiuj gelernantoj de la Instituto. Agrabla surprizo estis ekscii, ke cxi-jare estis eldonita la verko Mallonga E-kurso por homeopatiaj fakuloj, bazo por la lernado de la Internacia Lingvo tie.

En Ribeirăo Preto mi gvidis tri kursojn diversnivelajn, unu el kiuj estis aparte dedicxita al cxiuj funkciuloj de la Instituto. Dum tiuj kursoj mi utiligis la filmon Mazi en Gondolando, kiu dauxre konkeradas korojn ankaux en la suda hemisfero.

La loka jxurnalo apogis la diskonigon de la kurso per aperigo de diversaj infor-moj pri gxi. Ankaux FM Radio Tropical malavare dedicxis 30 minutojn al interv-juo, kiam mi informis pri E-o kaj kursoj kaj s-ino Neusa Priscotin Mendes pri la agado por E-o en la urbo.

Mia instrua tasko ne finigxis tie, cxar revene al Săo Paulo mi vizitis la kurson de s-ino Aparecida Dorta Soares en la Instituto de Educaçao Espírita, kaj tiam 12-ope ni per ludoj kaj kantoj plulernadis. Aldone estis organizita baza kurso en la sidejo de la E-Asocio de Săo Paulo kun 14 gelernantoj, kiuj dum tri tagoj kaj de frumateno lernadis entuziasme kaj gxoje.

Mia trisemajna vizito al Brazilo plenigxis ankaux per diversaj vizitoj, cxefe al la nova Prezidanto de Brazila E-Ligo, s-ino Symilde Schenk-Ledon, kiu afable gastigis min cxe sia bieno Macxu-Pikcxu en urbo Campos de Jordăo. Tiu bieno funkcias ankaux kiel renkontigxejo por la esperantistoj kaj lastatempe tie efektivigxis la 3-a Interlanda Konferenco pri Instruado.

Brazilo estas lando kun nekredebla impeto, kun forta entuziasmo kaj konkreta laboro por nia Movado. Certe gxi meritas multajn lauxdojn, des pli vizitojn de eksterlandanoj... iru, do, kaj spertu mem! La 32-a Brazila Kongreso atendos vin en Ribeirăo Preto.                 

Atilio Orellana Rojas, Argentino

 

Cxehxio

Somera Esperanto-Tendaro en Lancxov

Gxi okazos en tri etapoj (30.6.-13.7.1996, 14.7.-27.7.1996 kaj 28.7.-10.8.1996.) en la tradicia loko cxe la digolago de Vranov, apud la vilagxo Lancxov, distrikto Znojmo, en suda Moravio. (La plej proksima fervoja stacio estas Sxumna (trako 241). De Sxumna vi povas pluvojagxi per buso al Vranov.)

La instruado de E-o okazos cxiutage de la 8-a gxis la 12-a horo en tri diversgradaj kursoj. En la tendaro okazas ankaux kursoj de la angla, franca kaj germana. La logxado estas en kvarlitaj kaj kvinlitaj kabanoj. Posttagmeze okazas sinbanado, sportado, ekskursoj, vespere tendarfajroj kun kantado kaj aliaj programeroj.

La kotizo de 200 DEM (por ekssocialismaj landoj 150 DEM) inkluzivas kvar mangxojn tage, logxadon kaj instruadon. La ekskursoj – unu tuttaga al Vieno kaj du duontagaj – ne estas enkalkulitaj en la kotizo. Ili kostas proksimume 12 DEM. Gvidanto, kiu akompanas 10-personan grupon, gxuos 50%-an kaj gvid-anto de kvinpersona grupo 25%-an rabaton.

 

Aligxadreso: Esperanto-Klubo, CZ-674 01 Trebicx, Cxehxa Respubliko

 

Cxinio

Kontribue al plivastigo de E-o      - entreprenistino lekciis en Pekina Universitato

La 24-an de decembro 1995 juna entreprenistino Chai Ping ascendis podion de Pekina Universitato kaj resume lekciis pri Esperanta gramatiko en E-kurso de la Universitato. La kurso komencigxis en la 12-a de novembro 1995, en gxi studas 45 studentoj, esplor-studentoj kaj instruistoj el diversaj fakultatoj de la univer-sitato. Ili lernas diversajn fakojn, sed ili deziras ellerni la internacian lingvon por tuj apliki gxin en la internaciaj akademiaj rilatoj.

S-ino Chai Ping estas konstanta gxenerala vicdirektoro de Pekina Guaxun-a Konsultigxa Kompanio. Malgraux tiu granda okupiteco sxi prenis tempon por lerni E-on kaj akiris evidentan sukceson. Sxi decidis fari sian kontribuon en la disvastigo kaj apliko de E-o en sciencaj, edukaj, ekonomiaj kaj komercaj kampoj.

Shen Chengru

Estonio

La 9-an de decembro [1995] okazis en Tallinn en la Nacia Biblioteko la dua seminario por estonaj E-instruistoj fare de la E-Instituto de Estonio (EIE) kaj la Pedagogia Fako de la E-Asocio de Estonio. Partoprenis cxambropleno da homoj. La seminario estis dedicxita al la uzado de vidbendoj en E-instruado. La instruado de E-o devas atingi pli altan nivelon. EIE havas vidbendojn Mazi en Gondolando. Estas 12 Cxe-metodaj lecionoj. Cxi-foje oni vidis 6 lecionojn. Sekvaj seminarioj estos en la komenco de la nova jaro kaj en printempo. Per la uzado de la vidbendo estas eble instrui tre rapide kaj facile. EIE havas ankaux kelkajn aliajn filmojn pri aliaj temoj....

EIE sukcese instruas E-on al kelkaj grupoj. Gxi intencas arangxi E-instruadon ankaux en kelkaj institucioj, kun kelkaj el ili jam estas kontraktoj. En la lernoplano de unu ankaux E-o oficiale enestas kaj oni volas tie instrui E-on al 120 personoj. EIE havas intencon fondi fakon de la Akademio San-Marino. Estas kelkaj projektoj - necesas labori, labori.                               

           (Laux Informoj de Esperanto-Asocio de Estonio N-ro 4/95)

Finnlando

1. Kongreso de nordiaj instruistoj

La asocio de finnlandaj lingvoinstruistoj SUKOL organizas kongreson NORDLINGUA en la urbo Espoo apud Helsinki inter la 24-a kaj 28-a de junio 1996. La kongresaj lingvoj estas la sveda kaj angla, sed partoprenos instruistoj de multaj lingvoj (germana, franca, hispana, rusa, portugala, itala...) kaj la kongreso celas cxiajn lingvoinstruistojn.

SUKOL invitis ankaux la Esperanto-Ligon de Finnlandaj Instruistoj starigi pri-Esperantan ekspozicion kaj prelegi pri Esperanto angle. Dankon al ILEI-anoj kaj aliaj, kiuj jam helpis kaj dauxre helpas al la realigo de la planoj.

 

Aligxadreso de la kongreso: Rautatieläisenkatu 6 A, 00520 Helsinki, Finnlando, tel. (9) 0-150 21, fakso (9) - 144095. (SUKOL-anoj ne komprenas Esperanton.)

 

Raita Pyhälä, prezidanto de ELFI, Jykyrintie 3, FI-69440 Lestijärvi

 

2. Skolta tendarego Loisto ‘96 en Hango, Finnlando, 18-26 julio, 1996

Gxin partoprenos pli ol 10 000 skoltoj el la tuta mondo. Skolta E-Ligo (SEL) planas organizi kunan logxadon de E-skoltoj en propra tendargrupo kaj arangxos SEL-kunsidon, SEL-standon, elekteblan agadpunkton pri E-o kaj pli ampleksan E-kurson por malgranda grupo de partoprenantoj. Bonvena estas subteno de la tuta E-movado por ilia agado. Pliajn informojn donas la nacia reprezentanto de SEL en Finnlando: Carola Antskog, Mattkarr, FI-25700 Kimito

A. M. Ritamaki

Francio

1. E-arangxoj en Francio

- E-restado kun diversnivelaj E-kursoj okazos en feriejo „Batipaume” cxe Mediteranea marbordo de la 12-a gxis la 16-a de junio 1996. Informas: Cercle Biterrois d’ Espéranto, 9, Rue Georges Picot, 34500 Beziers, Francio

- Internacia E-semajno kun 3-nivelaj kursoj okazos en feriejo „Le Lazaret” en Séte (Hérault) de lundo, la 9-a gxis lundo, la 16-a de septembro 1996. Jen bonega okazo sin bani en Mediteranea Maro, en internacia etoso, por (ek)lerni la Internacian Lingvon, por ripozi aux viziti tre agrablan regionon. Informas: Centre Culturel Esperanto de Montpellier 5, Rue du Docteur Roux 34000 Montpellier, Francio                                                                   Louis Ensuque

 

2. Expolangues aux 14-a lingvofoiro en Parizo

Jam tradicias tiu cxefarangxo por lingvoamantoj. Kvankam proporcie dauxre mult-nombras la asocioj, firmaoj, eldonejoj, kiuj proponas instruadon de la angla, tamen Expolangues estas okazo konatigxi kun aliaj landoj, lingvoj kaj kulturoj. Cxi-jare la cxefa gasto estis Turkio, kiu regalis nin ne nur per koncertoj kaj restoracio sed ankaux per fasko da interesaj prelegoj pri la turklingva literaturo kaj instruado. Mi mem cxeestis la 18-an de februaro interesan diskuton inter ambasadoroj kaj verkistoj de la ekssovetiaj respublikoj, kiuj sercxas sian vojon. Azerbajdjxano prenis la latinan alfabeton por alproksimigxi al Turkio, kiu grand-parte pagis la novan eldonon de lernolibroj; Uzbekistano forjxetas "internaciajn" vortojn, kiel "universitato" aux "televido" por cxerpi radikojn el la persa lingvo kaj signi sian proksimigxon al Irano dum Kirgistano restas lingve kaj politike proksima al Rusio. Expolangues estas ankaux bona montrofenestro por promo-ciigi novajn varojn: tiel la firmao Assimil prezentis dancojn el Indonezio por lancxi sian metodon pri la indonezia (la 35-a lingvo). Ankaux eldonejoj organizis rondajn tablojn por prezenti novan metodon pri instruado de la germana lingvo al dekjaruloj. Cxi-jare kunigxis la 2-a salono pri tradukado kaj interpretado kaj la firmaestroj kaj komercistoj disponis pri renkontigxejo por ricevi pli da informoj pri la graveco de la kulturaj diferencoj por profesiaj kontaktoj kaj disvastigo de internaciaj intersxangxoj .

Kaj Esperanto, vi demandas? Danke al la investo kaj al la laboro de UFE, t.e Esperanto-France, Esperanto lokigxis inter la lingvoj. Rimarkigxas, ke necesas dauxre montri, ke E-o ekzistas kaj liveras nunajn instrumetodojn: projekciigxis
" Mazi" kaj perkomputila metodo, apud lernolibroj kaj gazetoj.         

 R.Triolle

 

3. Lingvotrejnado en entreprenoj en Francio

Pariza komerca cxambro enketis en septembro 95  cxe la malgrandaj kaj mezaj entreprenoj (de 1 gxis 49 dungitoj) por informigxi cxu ili planas investi por lingvotrejnado. Dum 70% pretis investi en 1990, kaj 13% en 1994, ... restas 7%, kiuj pretas dedicxi monon al lingvotrejnado en 1996.                        

Brita instituto (British Tourist Authority) enketis cxe grandaj firmaoj kun pli ol 500 dungitoj: konstatigxas, ke cxiuj (el la ducento da pridemanditoj) liveras kursojn pri la angla kaj pagas por ili

                         pli ol 50% el la bugxeto "trejnado"         2,31%

                         30-50 %     "       "                               15,38%

                         10-30 %     "       "                               38,46%

                         malpli ol 10 %                                    48,85%.

Konstatigxas, ke 86,7% de la dungitoj, kiuj hodiaux profitas el tiuj kursoj, estas kadruloj, do respondeculoj. 61% ne planas trejnigi pli dum la venontaj du jaroj, 20% planas trejnigi pli pro la internaciigo de la firmao aux cxar la angla farigxos la laborlingvo. Sed 19 % planas investi malpli, cxar la dungitaro jam estas dungita pro siaj scioj en la angla (40%), cxar mankas mono (31,3%), cxar ili havas aliajn prioritatojn (22,4%). Tiuj lastaj konstatoj maltrankviligas la multnombrajn entreprenojn, kiuj fakigxis kaj ricxigxas pro lingvostagxoj en entreprenoj kaj riskas perdi sian merkaton. Aldonigxas nova legxo, kiu pli rigore kontrolas la kapablon, la financojn kaj la seriozecon de tiuj entreprenoj.                                

 R.Triolle

4. Metodika kurso en la Kvinpetalo

Inter la 6-10-a de auxgusto 1996 jam la trian fojon okazos metodika seminario por instruantoj kaj profesiaj instruistoj de E-o. La metiejan laboron gvidas Katalin Smidéliusz el Hungario.    FR-86410 Bouresse, La Kvinpetalo, Francio

 

Germanio

1. Jxus aperis la tria, reviziita kaj rekompostita eldono de „Esperanto als Rate-spass” („Esperanto kiel divena plezuro”). La bele eldonita 48-pagxa brosxuro prezentas al germanlingvanoj la strukturon de Esperanto per logikaj enigmoj. Tamen ankaux konversaciaj ekzercoj ne mankas, kaj la nova eldono jam entenas informojn pri aplikado de E-o en la komputila reto.

Pro anonco en „Pädagogischer Schnäppchenführer” („Gvidlibro pri pedagogiaj favor-prezajxoj”) cxiujare pli ol 100 neesperantistaj germanaj instruistoj mendas senpagan ekzempleron de la brosxuro, sed ankaux jam pluraj dekoj de germanaj kaj auxstraj E-instruistoj kvante mendis gxin, tiel ke gxiaj unuaj 2000 ekzempleroj elcxerpigxis ene de 20 monatoj.

La brosxuro haveblas por 3 DEM cxe germanaj E-libroservoj, por 3,90 NLG cxe UEA aux - inkluzive de la sendokostoj - por 4 DEM (aux 2 IRK) cxe la eldonanto (E-Jugend Heidelberg, Frhr.-v.-Drais-Str. 53, DE-68535 Neckarhausen). Multobligado por instruaj celoj kaj traduko al aliaj lingvoj estas permesitaj.                     

Ulrich Matthias <umatthia@ix.urz.uni-heidelberg.de>

 

2. La 21-an de oktobro 1995 en Munkeno okazis samtempe kvin E-arangxoj, kiuj ligigxis al AIS, Bavario kaj Silezio. Gxin partoprenis 30 anoj de AIS kaj preskaux 70 aliaj esperantistoj. Dum la renkontigxoj oni auxdis i.a. prelegon de fakestro de AIS, prof. Helmut Angl, prelegon de Ulrich Ender, prezidanto de E-Klubo en Munkeno. Oni spektis filmon pri prof. Selten kaj malfermis foto-ekspozicion pri Silezio kaj ekspozicion kun infanpentrajxoj. Silezia studenta grupo el Pollando, Germanio kaj Francio prezentis dancojn kaj sileziajn kanzonojn. Oni proponis starigi komunan - silezian, bavaran - AIS-grupon kaj fondi internacian kurson pere de la komputilaj retoj. (Laux informoj de Alicja Krejcxi Lewanderska, ul. Kormoranów 19/21, PL-44-100 Gliwice, Pollando)

 

Hungario

1. 11-aj Landaj Esperantaj Pedagogiaj Tagoj, 24-25. febr. 1996, Budapesxto

Gxin partoprenis pli ol 40 hungaroj kaj kelkaj eksterlandaj gastoj.

Gxia cxeftemo estis: auxdvidaj bendoj en la E-instruado. Jen la programaro:

¨    Lingvo-instruado kaj vidbendoj (Erika Tóth),

¨    Instrufilmo - Bildoj pri Hungario (Márta Kovács),

¨    Kiel oni uzu videofilmojn de alilandaj kulturoj en E-o (Jozefo Horváth),

¨    Mazi en Gondolando (modelleciono de Stefan MacGill),

¨    Internet kaj Esperanto (László Szilvási - lia prelego aperis en Eventoj),

¨    Euxropa poezio en Esperanto (D-ro Miklós Fehér),

¨    Cxu veras „sana korpo = sana menso”? (Gyöngyi Mézes),

¨    Dramludoj en la lingvo-instruado (István Lannert),

¨    Pupteatra ludo kun infanoj (Erzsébet Regőczi),

¨    Lerni auxtodidakte E-on (János Sárközi).

Dum la Pedagogiaj Tagoj la Hungara ILEI-Sekcio havis sian asembleon, kun pluraj gravaj decidoj.                                                                  Jozefo Németh

 

2. Teatro en Esperanto cent jarojn poste - Eger (Hungario) 05-09 julio 1996

Kooperativo de Literatura Foiro cxiujare organizas Internacian Literaturan Forumon, cxiujare en diversaj landoj, pri diversaj temoj. La cxi-jara, la 15-a estos dedicxita al la E-teatro, cxar antaux 100 jaroj okazis la unua prezento surscena en nia lingvo. Kelkaj eroj el la programo: Trafo kaj maltrafo en la E-teatro (Georges Lagrange), La unuaj jaroj de nia teatro: 1896-1914 (Zofia Banet Fornalowa), Pri la Esperanta pupteatro (Ljubomir Trifoncxovski), La spegulo de Velodajxo (de Giorgio Silfer), Perfektigxo en E-o per teatraj formoj (Belka Baleva), Kien la E-teatro (rondtablo kun István Nemere), La signifo de la teatro en minora lingvo. Prezentigxos ankaux Anjo Amika, Andres Bickel, Vida Jerman, Jerzy Fornal kaj la Bulgara E-Teatro. Organizas kaj informas:

Kooperativo de Literatura Foiro CP 779, CH-2301 La Chaux-de-Fonds, kaj Esperanto PEN-Centro, PF 117, H-1581 Budapest.

Irano

Ekde 26.7.74 (18.10.95) estas arangxitaj E-kursoj en Hxaváran kulturejo por gestudentoj. La kursojn gvidas M. Reza Torabi. Oni faris fakan komisionon pri la internacia lingvo en la kulturejo por esplori pri E-o.

Pli ol 150 personoj partoprenis en la enkonduka kurso. Oni planas ankaux progresan kaj konversacian kursojn.            (Laux IREJO-Bulteno - novembro-decembro ‘95)

 

Japanio

„Mi multe pensis kiel allogi komencantojn de E-o por ke ili trovu interesajn aferojn en nia lingvo kaj amuze lernu E-on. Finfine mi havis la ideon fari konkurson inter komencantoj pri la vortoj, kiujn ili lernis.

Por fari tiun konkurson interesa, mi pensis ke ni donu al la gajnintoj iun premion. Por tio mi sercxis subtenantojn. Multaj esperantistoj kaj ne-espe-rantistoj donacis monon kaj mi komencis la laboron.

Laux mia plano la lernantoj partoprenas la konkurson en du niveloj: elementa kaj postelementa. Tiu konkurso similas al ekzameno, kadre de kiu oni ricevas liston de 100 vortoj elektitaj el iu lernolibro. La unuaj 50 vortoj estas en E-o, la ceteraj en la japana. Se iu sukcesos traduki cxiujn 100 vortojn, kiel cxampiono ricevas ¥ 30.000. Kaj se neniu sukcesus fari tion, la unuaj tri plej bonaj tamen ricevas premiojn. En la 43-a kansaja kongreso en 1995 en urbo Uzi por la unua fojo mi okazigis tiun konkurson. Gxin partoprenis 10 homoj. Neniu gajnis tiun sumon, tamen la unuaj tri ricevis vortaron kiel premion. 

Por la preparo de la vortoj helpis min s-ro Okumura Rinzo. La nomo de tiu konkurso estas Estan-olimpiko. ”Estan” estas miksajxo de Esperanto kaj japana vorto kaj signifas Esperantajn vortojn. Mi nun preparas la venontan konkurson kaj por tio mi bezonas helpon de japanaj esperantistoj por ilia konsilo, interalie  por elekto de lernolibroj kaj preparo de la vortolisto.”

                  Nishimura Yoshihiro, 1-1-317 Nanryo-cho, Uji, Kyoto, 611 Japanio, fakso: 81-(0)774-24-6428 tel. 81-(0)774-22-8331

Litovio

En Panevejxisa mezlernejo "Vyturys" (Alauxdo), kies direktorino estas Vitalija Bziuricxiené, Esperanto estas elektita kiel studobjekto kaj jam devige instruata (unuafoje en Litovio). En kvar paralelaj sesaj klasoj, duone dividitaj, la internacian lingvon komencis lerni entute 80 gelernantoj. La instruistoj estas Alina Misiux-niené kaj Vladislovas Viršila. Do ni cxiuj elkore dankas la direktorinon de la lernejo kaj deziras plenan sukceson

al la geinstruistoj. Ni esperu, ke cxi tiun bonan ekzemplon de la lernejo "Vyturys" sekvos ankaux aliaj lernejoj de Litovio. Por kuragxigi kaj pli interesigi la gelernantojn, skribu, sendu posxtkartojn, proponu korespondadon.

La adreso estas: Esperanto Panevézio "Vyturio" viduriné mokykla, Vasario, 16-osios 40, LT-5300 PANEVEZYS, Litovio                      

Telesforas Lukoševicxius

(El Litova Stelo 5/95)

Nederlando

1. Sabate, la 8-an de junio 1996, okazos internacia kunesto de infanoj okaze de la ceremonia festo de dauxriga porinfana E-jarkurso en la kvartaldomo de „De Schullhoek”, Heemskerk.

Ni invitas nederlandajn kaj eksterlandajn infanojn partopreni la gxojigan kaj interesan tagon, kiam ili rajtos prezenti sian poemon, kanton aux teatrajxeton; kiam ili rajtos konkursi por premioj kun samagxuloj; kiam ili rajtos komune lerni novajn kantojn kaj gxui senpagan luncxon; kiam ili, antaux cxio, povos enamikigxi per la internacia lingvo Esperanto.

De la 11-a horo gxis la 1630 bonvenas ne nur infanoj, sed ankaux akompana kara-vano kaj Esperantama amikaro. Por eksterlandanoj ni pretas, post detalaj peto kaj informo, arangxi tutsemajnan gastadon pere de nia gastservo. Cxiu bonvolu antauxmencii sian partoprenon antaux la 19-a de majo, al kio ni reagos per speciala invitilo. Ni esperas revidi malnovajn geamikojn, kaj bonvenigi novajn.

Koresponda adreso: Ton Verwoerd,

Luxemburglaan 545, NL-1966 MJ Heemskerk, Nederlando

2. Ago-tago en Heemskerk la 21-an de februaro 1996

Por la unua fojo la E-Klubo de Heemskerk (6 knabinoj kaj 2 geinstruistoj) praktikis la internacian Ago-tagon. Antaux la evento ili dissendis al 40 adresoj inviton aktive partopreni la Ago-semajnon. Reage ili ricevis vivsignojn el Belgio, Britio, Cxehxio, Francio, Germanio, Hungario, Japanio, Kroatio, Litovio, Pollando, Usono kaj Uzbekio. La ricevitajn leterajxojn ili ekspoziciis en la loka biblioteko. Kadre de la malferma ceremonio la infanoj kantis kaj la instruistoj prezentis Mazi en Gondolando kaj per faldfolio oni anoncis komencan E-kurson en septembro 1996. Krome ili dissendis alvokojn al 16 bazaj kaj 3 mezaj lernejoj atenti la semajnon de internacia amikeco. Aperis informoj ankaux en gazetoj kaj en la loka radio. [Sur la foto: Post la kantado de „Sur la tero]                                                                                   

           Laux informoj de Ton Verwoerd

 

Norvegio

 „Edukado - metio - libertempo”

estis la titolo de ekspozicio en Hamar, inter la 23-25-a de novembro 1995. La ekspozicio estis direktita cxefe al gelernantoj, kiuj venis de Hamar kaj cxirkauxaj distriktoj. La Norda Stelo lokis tie standon, kiu montris al la vizitantoj cxion pri la internacia lingvo: brosxurojn, literaturon kaj oferton de E-kurso. La demandoj pri la lingvo estis multegaj, kaj la gejunuloj fervore studis brosxurojn kaj literaturon, kaj ankaux auxskultis sonbendon kun E-kantoj.

La intereso pri E-o estis kontentiga, entute 54 interesitoj skribis sian nomon sur liston por kurspartopreno, kiu startis komence de la nova jaro.             

Kĺre Bye

 (laux Norvega Esperantisto 6/95)

Pollando

Icem esperanto Renkonto

Gxi okazos de la 20-a gxis la 28-a de julio 1996 en urbo Krosxcienko, 150 km-ojn for de Krakovio (Pollando). La renkonto okazos kune kun la RIDEF (Renkonto Internacia de Edukistoj Freinet). Pri la kostoj de la restado informas la marta numero de ICEM Esperanto. Turnu vin al via nacia Freinet-movado (adresaro en la 77-a numero de ICEM Esperanto) aux al:

1) Secrétariat ICEM, 18 Rue Sarrazin, FR-44000 Nantes, Francio

2) ICEM Esperanto, 1 rue Galissonničre, 44330 Le Pallet, Francio 

3) Felicja Kostow, PL-43190 Mikolow, ul. Krotka 38, Pollando

Laux informoj de ICEM Esperanto januaro 1996

Rusio

[Auxtune 1995 Jorma Toropainen (Finnlando) prelegis en du lernejoj de Vyborg (Karelio - Rusio). Sxiaj impresoj aperis en la 5-6/95-a numero de Esperantolehti. Jen kelkaj fragmentoj de sxia artikolo:]

 

„...Unu lernejo estas la instituto de turismo kaj servado. Ekde la unua jaro la unua deviga fremda lingvo tie estas la angla, sed ekde la printempa sezono de la dua jaro oni povas elekti el inter E-o kaj la germana. Oni diris, ke suficxe multaj elektas E-on. Tion ankaux mi mem konstatis, kiam venis auxskulti min pli ol 50 studantoj. En la instituto instruas s-ro Nikolao Petrov kaj s-ino Rozalia Musina.

La alia lernejo, kie mi prelegis, estis mezlernejo, dum la finna tempo Vanha yhteiskoulu. En la lernejo funkcias E-klubo, kiun gvidas s-ino Musina. Dek klubanoj kaj kelkaj instruistoj tie auxskultis min....

Miaopinie nun estus grave, ke la Esperanta semo gxermu en la lernantoj. Eble trovigxos iu... kiu volas korespondi kun tiuj viborgaj geknaboj aux studantoj, komence nur per posxtkartoj. Oni povas sendi sian adreson kaj aliajn sciojn al

s-ro Nikolao Petrov, Jusnij val 26 kv 5, RU-1888900 Vyborg, Rusio”

 

Slovenio

Finigxis la dujara propedeuxtika eksperimento okazinta en kvar elementaj lernejoj de Auxstrio, Kroatio kaj Slovenio, organizita de INTER-KULTURO sub la gvido de Zlatko Tisxljar. La eksperimento montris, ke la lernintoj de E-o jam unu jaron poste estis en la angla, respektive en la germana 30-35 % pli bonaj ol la nelernintoj, kio signifas ke post du jaroj tiu tendenco kreskas proksimume al 80 %. La kompilita raporto estis sendita al la Scienca Ministrejo de Slovenio kaj al Euxropunia datumbanko pri sciencaj esploroj.

La nova adreso de INTER-KULTURO:

Besednjakova 1, SL-62000 Maribor, Slovenio, Tel/fakso: +386-62-100669

 

Ukrainio

Mihxail Genin sercxas mecenaton por eldoni sian E-lernolibron por rusparolantoj. (En Ukrainio mankas lernolibro por parolantoj de la rusa. La manuskripto de la lernolibro havas bonajn recenzojn.) Kontaktu la auxtoron: Mihxail Genin, Jakubovskogo 7-42, UA-252191 Kiev-191, Ukrainio, tel. +44-250-17-15

 

Usono

San-Franciska Sxtata Universitato denove organizas la Someran E-Kursaron inter la 24-a de junio kaj la 12-a de julio 1996. SFSU prezentas novan teamon de instruistoj, kiuj dividas la instruadon - do, la kursanoj profitos diversajn metodikojn kaj kursenhavojn. Ekster la sesioj oni helpos uzi interesajn komputilajn E-programojn.

Kostoj: kurso por tri semajnoj kostas 360 USD. Logxado kaj mangxado kostas inter 450 kaj 858 USD depende de la logxkondicxoj.

Informoj kaj aligxoj cxe: S-ino Cathy Schulze,

410 Darrel Road, Hillsborough, California 94010, USA  Tel. +1-415-342-1796