Estraro
Hejmen ] Supren ]

 

Estraro
Sekciestroj
Reprezentantoj
Laborkomisionoj
Kunlaborantaj...
Membrigxo
Retadresoj de ILEI
Komitato

Nova estraro de ILEI (2015 - )

Prezidanto: Mireille GROSJEAN „Mirejo”, Grand-rue 9, cp 9, CH-2416 Les Brenets, Svislando. <mirejo.mireille@gmail.com>.Tel. fiksa (+41) 32 932 18 88, portebla (+41) 7969 709 66. Kunordigado de la estrara laboro. Informado al la movado (www.ilei.info) kaj al la ekstera mondo. Rilatoj kun UNESCO kaj FIPLV. Reprezentanto de ILEI ce la estraro de UEA.

Vicprez.: GONG Xiaofeng „Arko”, School of Environmental and Chemical Engineering, Nanchang University, CN-330031 Nanchang, Cinio. <arko.gong@qq.com>. Universitatoj.

Estrarano pri financoj: William HARRIS „Vilcjo”, Esperanto-USA, P.O. Box 1129, El Cerrito, CA 94530, Usono. <ilei.kasisto@gmail.com>. Tel. fiksa (+ 510) 653 0998.

Sekretario: Emile MALANDA Nianga, 62 Grove Avenue, Claremont 7708, Cape Town, Sud-Afriko, emalandan@yahoo.fr , Tel. fiksa (+27)218262721, Porteblaj (+27)767731430, 718199899.

Estrarano: Radojica PETROVIĆ, Bul. oslobodjenja 36/14, RS-32000 Čačak, Serbio. <radojica.petrovic.rs@gmail.com> alie. Tel. fiksa (+381) 32 371053. Konferencoj, rilatoj kun TEJO.

Estrarano: Elena NADIKOVA.

Estrarano: Ivan COLLING