IPR 1999/1
Hejmen ] Supren ] Kion fari ] Tilleux-Craenhals ] Bo Sandelin ] Sinsekvo ] El la landoj 99/1 ] Notlibro 99/1 ] Bosnio-Francio ] Kooperativa lernado ]

 

IPR 1999/1
IPR 1999/2
IPR 1999/3
IPR 1999/4

Mauro La Torre: Kion fari por (kaj per) ILEI?..... 1

Ghislaine Tilleux-Craenhals: Socia kaj psikologia evoluo de la rilatoj inter gelernantoj kaj geinstruistoj en la fino de la dudeka jarcento... . 4

Bo Sandelin: Lingvoj en nelingva doktorigxa edukado... 8

Blazio Vaha: Sinsekvo: Ideoj helpe al planado de la instru-materialo 14

El la landoj  kaj sekcioj (BG, CL, FI, FR, DE, ES, HU, IR, PL, US)...... 18

Por via notlibro (S. MacGill, A. Orellana Rojas, A. Pettyn, M. La Torre).... 25

Reagoj al… (Mihai Trifoi)... 28

Leterkesto (Carla de Lorenzi) 29

Nau bosniaj infanoj en suda Francio (Jean-Marie Cash).. 30

Pedro M. Martin: Kooperativa lernado: Cxu nova panaceo?....... 32

Informoj + aligxilo por la 33-a ILEI-Konferenco en Karlovy Vary... 33

 

Estraro de la Ligo

Prezidanto: Mauro La Torre, Dipartimento di Scienze dell'Educazione, Terza Universitá di Roma, Via del Castro Pretorio, 20, IT-00185 Roma, Italio. Tel. +39-06-4957805, fakso: +39-06-4452642. <m.latorre@uniroma3.it >
Interlernejaj projektoj, komunikiloj, terminaro, reprezentado.

Vicprezidanto: Stefan MacGill, Bethlen Gábor u. 2, HU-2030 Érd, Hungario.

Tel. +36 23 364 198. Lerniloj, komunikiloj.

Sekretario: Atilio Orellana Rojas, Riouwstraat 172, NL-2585 HW Den Haag. Tel. +31 70 355 6677, fakso: +31 70 358 4422. <iei001@worldonline.nl> au <ilei@esperanto.nu> Membraro, ekzamenoj.

Vicsekretario: Jennifer Bishop. 39 Hill Street, Hawthorn, AU-Victoria 3122, Australio. Tel. +61 3 9818 7358, fakso: +61 3 9905 3668.

 <esperanto@education.monash.edu.au> Lernejoj, konferencoj, gimnazio.

Kasisto: Bertil Andreasson, Södra Rörum pl. 455, SE-242 94 Hörby, Svedio. 

Tel. kaj fakso (ne-automata): +46 415 501 52.  Financo, konferencaj financoj. Membraro.

Membro: Carla De Lorenzi, via Boston 65, IT-10137 Torino, Italio.
Tel. +39 011 390 787. Trejnado, lerniloj.

Membro: Antonio Leoni de Leon, 1 rue Chandieu, CH-1202 Gèneve, Svisio. Tel. +41 22 734 2996. <katina.de-leon@ties.itu.int> au

<leoni8@etu.unige.ch>Trejnado.