IPR 1999/2
Hejmen ] Supren ] Raporto 98 ] Estrarkunsido en Hago ] Juna Amiko ] El la landoj 99/2 ] Oene Hoekstra ] Lingvoplanado ] Recenzoj 99/2 ] Reagoj 99/2 ] Mazi ]

 

IPR 1999/1
IPR 1999/2
IPR 1999/3
IPR 1999/4

Raporto de la Estraro pri la jaro 1998 (A. Orellana Rojas)................ 1

Juna Amiko: sukcesa jaro (S. MacGill, g. Kurucz) ........... 3

Resumo de la estrarkunsido en Hago (S. MacGill).......... 5

Financa raporto 1998, Financa plano 2000 (Bertil Andreasson)... 8

Kompletigaj informoj pri UK kaj la ILEI-Konferenco (A.O.Rojas, P. Chrdle).......... 10

Smidéliusz Katalin: Lingvoplanado kiel pedagogia rimedo          ...... 12

Ni kondolencas (U Oene Hoekstra, U Cathy Schulze)......... 19

El la landoj kaj sekcioj ........... 22

Parabolo (Pedro M. Martin).... 32

Carla de Lorenzi: Kelkaj gvidlinioj rilate „Mazi-n............... 32

Reagoj, recenzoj, nova redaktora adreso....... 33

 

 

Estraro de la Ligo

 

Prezidanto: Mauro La Torre, Dipartimento di Scienze dell'Educazione, Terza Universitá di Roma, Via del Castro Pretorio, 20, IT-00185 Roma, Italio. Tel. +39-06-4957805, fakso: +39-06-4452642. <m.latorre@uniroma3.it >
Interlernejaj projektoj, komunikiloj, terminaro, reprezentado.

 

Vicprezidanto: Stefan MacGill, Bethlen Gábor u. 2, HU-2030 Érd, Hungario.

Tel. +36 23 364 198. Lerniloj, komunikiloj, eldona agado.

 

Sekretario: Atilio Orellana Rojas, Riouwstraat 172, NL-2585 HW Den Haag. Tel. +31 70 355 6677, fakso: +31 70 358 4422. <iei001@worldonline.nl> au <ilei@esperanto.nu> Membraro, ekzamenoj.

 

Vicsekretario: Jennifer Bishop. 39 Hill Street, Hawthorn, AU-Victoria 3122, Australio. Tel. +61 3 9818 7358, fakso: +61 3 9905 3668.

<esperanto@education.monash.edu.au> Lernejoj, konferencoj, gimnazio.

 

Kasisto: Bertil Andreasson, Södra Rörum pl. 455, SE-242 94 Hörby, Svedio. 

Tel. kaj fakso (ne-automata): +46 415 501 52.

<bertil.andreasson@horby.mail.telia.com>

Financo, konferencaj financoj. Membraro.

 

Membro: Carla De Lorenzi, via Boston 65, IT-10137 Torino, Italio.
Tel. +39 011 390 787. Trejnado, lerniloj.

Membro: Antonio Leoni de Leon, 1 rue Chandieu, CH-1202 Gèneve, Svisio. Tel. +41 22 734 2996. <katina.de-leon@ties.itu.int> au

<leoni8@etu.unige.ch>Trejnado.

 

ILEI-bulteno: novajxoj pri la Ligo: <http://esperanto.nu/ileibulteno/index.html>
ILEI-hejmpagxo: bazaj informoj pri ILEI, instruado kaj la projekto Interkulturo:
 <http://www.uniroma3.it/lps/esp/ilei/>