Jarraporto 99
Hejmen ] Supren ]

 

Jarraporto 99
KCE002
Prelego de Mattos
Notlibro 00/2
Libro de Melnikov
Fabele pri IIK
El la landoj 00/2
Johano Petik
UEA Estrarkunsido
Sekciaj raportoj

Eroj el la Jarraporto de ILEI 1999

 

Ekzamenoj

En 1999 aligxis 8 novaj ekzamenantoj al la Internacia Rajtigita Ekzamenantaro (IRE), kaj en 2000 jam 5. IRE nun nombras 61 ekzamenantoj en cxiuj kontinentoj. Ni dauxre strebas al pliaj ekzamenantoj, precipe en landoj, kie ne trovigxas tiuj.

Jen la rezultoj: la unua numero montras la nombron de la kandidatoj en la antauxtesto, la dua la nombron de la ekzamenigxintoj kaj tria la nombron de la sukcesintoj.

                                  Nivelo:        elementa               meza                             
Loko, lando                    
San Francisko, Usono (SFSU)    1     1     1             1    1     1
Castellon, Hispanio (HEK)                                      1    1     1
Berlino, Germanio (LIBE-k.)      1     1     1             2    2     2
Berlino, Germanio (UK)              6     5     4            8    6     6
Antananarivo, Malagasio             4     1     0            2    2     2
Lome, Togolando (sep.)               5     5     3
Lome, Togolando (dec.)             17     7   
  7            5    4     3


El 7 sesioj en 5 landoj               34    20    16        19   16    15

Hans ten Hagen

Libro-eldonado

Verko

Jar-komenca stoko (Bp)

Dumjaraj ricevoj

Ven-doj

Donace,

varbe

Jarfina stoko (Bp)

Stokvaloro

EUR

Tendaraj tagoj 1

162 (125)

35

81

12

104 (26)

  66.20

Tendaraj tagoj 2

272 (245)

-

39

24

209 (156)

175.56

Tendaraj tagoj 3

621 (511)

-

34

45

542 (418)

487,80

Okulo: Berlina eldono

-

125

63

33

29 (29)

 20,30

Okulo 1

-

675

139

40

496 (496)

446,40

Rommesmo

488 (408)

-

9

36

443 (403)

354,40

Szanser

32 (20)

30

10

2

50 (2)

70,00

Pasporto

(1-4)

100

-

18

1

81 (71)

72,90

 

Sekve, ni vendis de la Budapesxta libroservo 393 librojn, kompare kun 346 en la antauxa jaro, fakturinte gxis ronde 570 EUR. La suma stokvaloro de niaj libroj jarfine estis 1693.56 EUR. La plimulto de tiu stoko kusxas en Hungario (1574 el 1907 libroj). En 1999 la Ligo pagis al IEI 450 EUR por stoki librojn kaj malnovajn numerojn de IPR. Tiun pagon ni plue ne povos permesi al ni. IPR estos forigita, IEI farigxas komisia vendanto de niaj libroj, ricevanta maklerajxon kontraux la stokado.

 

Nova libro: La 44-pagxa unua kajero de nova lernilo por junuloj Okulo estis nia nova eldonajxo en 1999. Gxi estis verkita serve al „Interkulturo”. La plimulto de la stoko, 2206 ekz., estis liverita en januaro 2000. Aperis ankaux provizora versio (nur 30 ekz.) de ekzercoj por lecionoj 5 kaj 6 de la vidbendo “Pasporto al la tuta Mondo”, kiu ne eniris nian inventaron.

 

Necesas emfazi, ke prizorgi la ligan libroservon ne estas tasko, kiu nepre aux ofice apartenas al la estrarano respondeca pri eldonado. Gxi bezonas pli da flegado kaj tempo ol la nuna plenumanto povas dedicxi. Sekve, bonvenas sinpropono de iu preta stoki, prizorgi, kaj inventari la stokojn (nun cx. 250 kg), reklami la librojn, akcepti, fakturi kaj postkontroli mendojn, pakante kaj sendante la librojn. La nuna prizorganto ripetas sian atentigon, ke kvankam li evidente zorgadas kiom eble pri la sekureco de la stokoj, li ne povas persone akcepti financan respondecon pri tio.                                                   

 Prizorganto: Stefan MacGill

 

Juna amiko

 

La jaro 1999 estis rekorda por nia tutmonda lernejana gazeto. Feste al la 25-jara jubileo de la revuo, la unua numero de la jaro havis duoblan amplekson kaj kiel antologio prezentis aparte bonajn erojn el la antauxa kvaron-jarcento. Tiun numeron vendas la libroservoj de UEA kaj ILEI kiel aparta eldonajxo.

Spite signifan kotiz-altigon komence de 1999 okaze de transiro al plenkoloraj kovriloj, la nombro da abonoj kreskis gxis 1936, la plej alta sumo de post 1990, kiam forfalis la socialisma amas-merkato. Felicxe, nova amaso anstatauxis la antauxan: Brazila Esperanto-Ligo faris kuragxan decidon kaj abonigis ekde 1997 sian tutan membraron. Sekve, la plimulto de la legantoj trovigxas ekster Euxropo. Tion spegulas kreskanta vario en la enhavo de la revuo. Kiel cxiam, sub gvido de redaktoro Géza Kurucz, la eroj estas mallongaj, ilustritaj kaj en facile legebla lingvajxo. Dum la jaro la ICxLM-rubriko por etuloj ricevis novan nomon “La unua etagxo.” La revuo havas hejmpagxon, kiu interalie prezentas liston de la senglose uzataj vortoj, kun tradukoj en kelkaj naciaj lingvoj. Vizitu la TTT-ejon: www.banyai-kkt.sulinet.hu/esperanto

EVOLUO DE PAGITAJ ABONOJ por JUNA AMIKO 1994 - 1999

Plentarifaj (T1)       405            363          463          403        401            365

Brazilo                    36             111          118          808        723          1041

Rabat-tarife             552            666          569          615        647            530

SUME                     993          1140        1150        1826        1771        1936

 

La dek elstaraj landoj de 1999 estis: Brazilo (1041), Togo (80 averagxe, varias tra la jaro), Cxinio (66), Italio (65), Hungario (60), Kroatio (50), Francio (49), Usono (42), Litovio (35), Svedio (33). Meze tricent pliaj ekzempleroj estas distribuataj varbe, ofice, reciproke aux senpage. La gazeto eniras 82 landojn, al multaj landoj ni liveras gxin je aux sub la kost-prezoj.

 

Pro tiu rekordo, la administra laboro kreskis multe; certe nia estas la plej granda E-gazeto prizorgata sen profesia stabo kaj oficejo. Dum 1999 la rilatado kun perantoj grandparte transiris al komputila mesagxado, kaj ecx la elektrona transigo de abonmendoj. La distribuon nun plenumas privata kompanio, kostante meze 12% malpli ol la posxto, kaj prenante la gazetojn de la pakejo. Dum la jaro okazis 27 forportoj kun sume cx. 450 kg. Pro limigitaj laborfortoj, unu ekspedo dauxras inter 3 kaj 5 semajnoj.

La sekva tabelo resumas la administrajn laborojn, indikante, kiel tio estonte povus esti plenumita per eta teamo. Se iu opinias sin kapabla kaj preta prizorgi parton de la laboro, bonvolu anonci sin, cxar tiu laboro ne ofice devas aparteni al la estrarano pri eldonado.

 

Tasko

Tempo (horoj/jare)

Disdivido

Varbado

Min 20; dezirinde 50

    A

Rilatoj kun perantoj

40

B

Adresara prizorgo

80

B

Eksped-pretigo

30

C

Eksped-plenumo

200

C+helpantoj

 

Pro la neatendita kresko en la abonoj, kaj la kostoj kaj la enspezoj kreskis kompare kun la bugxeto. Felicxe, la revuo liveris utilan netan enspezon por la Ligo.

 

La sekvaj tabeloj prezentas ronde la kostojn kaj enspezojn rilatantaj al la kotiz- kaj eldonjaro 1999. Ili diferencas de la oficiala financa rezulto, kiu registras spezojn okazintaj en 1999 (ekzemple tio inkluzivas numeron 98/4 sed ne inkluzivas 99/4). Kelkaj el la enspezaj sumoj indikitaj sube restas sxuldataj. Nebugxetitaj kaj agrablaj surprizoj rezultis el la 1041 abonantoj en Brazilo, kaj el la donacoj, cxefa el kiu (mil dolaroj) alvenis kadre de testamento. Ni kore dankas al la familio de Alice B. Harris pro tiu korvarmiga kaj kuragxiga faro.

 

Kostoj (EUR)                           Bugxeto (K.Vary)                 Rezulto

 

Presado                                     2741                                       3116

Afranko                                     2587                                       3758

Materialoj/transporto                   150                                           66

Honorarioj                                   197                                         194

Varbilo/varbado                           121                                         114

SUME                                       5795                                       7247

 

Enspezoj                                  Bugxeto                                 Rezulto

 

Tarifo 1                                     2483                                       2730

Tarifo 2                                     2287                                       4470

Tarifo 3                                       898                                         736

Donacoj                                                                                      965

SUME                                       5668                                       8901

 

Rezulto                                    -127                                   + 1654

 

Ni kore dankas al cxiuj perantoj, kontribuintoj, ilustristoj, pak-helpantoj kaj aliaj, kiuj kontribuis al cxi tiu elstare sukcesa jaro.

Stefan MacGill, administranto

Kursoj

En Widnau (Svisio) dum la sepa kongreso de la Euxropa Vegetarana Unio de la 13a gxis la 23a de julio 1999, okazis, por la unua fojo, kurso de Esperanto gvidata de Carla De Lorenzi laux la rekta Cseh-metodo kaj la vidbenda kurso Mazi. La oficiala lingvo estis la angla, kun traduko en la germana. Partoprenis 300 personoj el 30 landoj. En la fino, ankaux la organizantoj, ne nur la partoprenantoj, montris entuziasman intereson kaj pere de la "Jarlibro" oni povis informi pri la lokoj, kie ili povas dauxrigi la studadon.

 

En Cambrils (Tarragona) Katalunio, Hispanio, de la 2a gis la 9a de oktobro okazis la "Sepa Esperanto-Semajno de la Kulturo kaj Turismo" (sub la auxspicioj de la Hispana Esperanto-Muzeo). Carla De Lorenzi gvidis paroligajn kursojn: por komencantoj laux rekta Cseh-metodo kaj Mazi, kaj por progresantoj per la libro "Kunvojagxu" de Paul Gubbins.                                    Carla de Lorenzi

 

Financa raporto

Rimedoj                                                                 Kostoj

        EUR                                                                                   EUR

Membrokotizoj         5487:00                               IPR                                         5628:00

Eldono                         232:00                               Afranko, tel, fakso                 1080:00

Libroj                           269:00                               Kopiado, materialo                  563:00

Konferenco                  918:00                               Ekzameno                                  26:00

Juna Amiko               1419:00                               Cxambroluo                              454:00

Interezo                         19:00                               Fakaj kotizoj                            143:00

Div.                             630:00                               Estrarkostoj                           1002:00

Bankkostoj                                 78:00

8974:00                                                                                 8974:00

 

Bilanco 1999-12-31

Aktivo                                                                   Pasivo

 

Kaso                            - 28:00                               Koleghelpa konto                   131:00

Banko:                       2713:00                               Fonduso Szerdahelyi             359:00

SEB, Spar, PG

UEA, ilek-a               2249:00                               Fonduso Dazzini                   738:00

JA - junal-l                  438:00                               Fonduso Erika Linz               514:00

Fondusoj                   2362:00                               Interkulturo                            257:00

Nepagitaj fakturoj         81:00                               FEL                                        620:00

Kredito                      5208:00

Stoko eldonoj              580:00

Stoko libroj                3998:00

Oficejaj iloj                  607:00

Propra kapitalo                      15589:00

18208:00                                                                               18208:00

 

Fonduso Erika Linz             SEK

Saldo 1998-12-31           140835:06

Donaco                                                         21:36

Interezo                                                    4400:00

Interezo                                                      427:89

Stipendio                          - 5162:81

Bankkosto                          - 166.99

Saldo 1999-12-31                               *140333:15

                                                              140333:00

* Nominala valoro de obligacio 40000:-

 

Fonduso Szerdahelyi            SEK

Saldo 1998-12-31             10853:74

Donaco                                                                  3076:99

Interezo                                                                     88:46

Sxuldo de ILEI 1998         - 1640:65

Korekto                            - 1278:00

Eldono de lernolibro         - 3920:00

Bankkosto                            - 10:96

Saldo 1999-12-31                                                  7169:58

7170:00

 

Kaso Dazzini                          SEK

Saldo 1998-12-31               2918:65

Donacoj                              3376:97

Interezo                                  28:92

Saldo 1999-12-31               6324:54

                                            6325:00

 

Koleghelpa Konto                  SEK

Saldo 1998-12-31                   37:09

Donacoj                                271:86

Loterio, Karlovy Vary          817:30

Saldo 1999-12-31               1126:25

                                            1126:00

 

Juna Amiko

Rimedoj                                                                 Kostoj

         EUR                                                    EUR

Abonoj                      9708:00                Presado                  2760:00

Prunto de ILEI           5208:00               Afranko                  3235:00

Materialo                   41:00

Honorario                 170:00

Transporto                 12:00

Bankkosto                  30:00

Gajno                     1419:00

Saldo                      7249:00

14916:00                                              14916:00

Konferenco 1999           SEK

Kotizoj                    90796:84

Kostoj                                                                  - 83068:12

Gajno                                                                        7728:72

                                90796:84                                90796:84

90797:00                                90797:00

 

IPR 1999                                                    EUR

Presado (1/3-99), 98/4                           1314:31

(23/1-00), 99/1-3                    2489:07

Ekspedo(23/1-00)                                  1257:39

Honorario(15/11-99)                               504:00

Kompenso (17/4-99)                                 25:05

(29/4-99)                                    38:20

Sumo                                                      5628:02

5628:00

 

Rezulto de Interkulturo 1999

Rimedoj                                                                 Kostoj

     EUR                                                       EUR

Bugxetita sumo      1168:00                   Okulo-presado       1257:00

Donacoj(piek-b)       594:00                   Administrado             35:00

Cirkulero                  213:00

Saldo                        257:00

1762:00                                                  1762:00

 

Listo de donacintoj

 

Interkulturo pike-b: Raita Pyhälä, Jenny Bishop, Nederlanda sekcio de ILEI

Kaso Dazzini: Bertil Andreasson, Jenny Bishop

Koleghelpa kaso: Bertil Andreasson

Fonduso Szerdahelyi: Bertil  Andreasson

Membreco: Bertil Andreasson, Boo Mee Kim-Lindblom

 

Dankon, al ili!

Boo Mee Kim-Lindblom

 

Konferencoj

33a en Karlovy Vary 7-13/08 /99. Temo: Edukado al la Paco. 57 partoprenantoj el 24 landoj gxuis amikan etoson kreita de Stanjo kaj Petro Chrdle kaj ilia bonkora teamo cxe la domo de la junularo en Karlovy Vary, Cxehxio. La programo konsistis el du partoj: unue la prestigxa Metodika Seminario kun prelegoj de spertaj pedagogoj, Geraldo Mattos, Ilona Koutny kaj Márta Kovács, sekvita de Cseh seminario C. En Cseh seminario C gvidita de Atilio Orellana Rojas sukcese diplomigxis 4 instruistoj el 4 landoj . En la programo paralele okazis enkonduko al ILEI-Projekto Interkulturo de Mauxro la Torre kaj gxuitaj aktivigaj sesioj de Mireille Grosjean kaj Sabine Trenner.

Marde la tuttaga ekskurso sperte prizorgita de lokaj esperantistoj gvidis al la cxarma mezepoka Kastelo Loket kaj poste al la bela banurbo Marianske Laznje. Vespere eblis aux banigxi aux rigardi videobendojn de Togolando kaj Auxstralio.

La Komitato konsistante el 12 reprezentantoj sukcese pritraktis la plej gravajn tagorderojn sed por ebligi tion la estraro ofte devis kunsidi malfrue nokte.

En la lastaj tagoj partoprenantoj auxskultis la spertojn de tre interesaj kaj diversaj kolegoj, Petro Chrdle pri E-lernolibro en la cxehxa lingvo, Mihai Trifoi pri la defioj de instruisto en Rumanio kaj Lawrence Mee pri antonimoj kaj sinonimoj.

Je la fino, antaux tre amuza anekdoto de Stefan MacGill kaj belega folklora festdancado cxiuj bone festmangxis kaj poste gxuis oficialan prezentadon de diplomoj kaj donacoj kaj bonvenigon al nova Kasistino de ILEI, Boomee Kim Lindblom. Sekvis aparta prezento de donaco al estimataj Bertil kaj Lisbet Andreasson post la longa kaj sindedicxa dejxorado de Bertil kiel Kasisto.

Nun, jam preskaux unu jaro post tiu neforgesebla evento, cxiuj partoprenintoj, legante cxi tiun raporton nepre rememoros la gajan personecon de Stanjo Chrdlova kiu trapenetris la tutan periodon de la Konferenco. Kun granda sento je perdo al Esperantio pro sxia forpaso frue cxi-jare ni denove kondolencas al Petro kaj al iliaj familioj.

34a Konferenco cxe Kvinpetalo, Bouresse, Francio, 15-21/07/00 ankoraux akceptas pli da aligxontoj. Bonvolu sin anonci al la kasisto antaux la fino de junio. La alloga temo, Lingvolernado serve al Interkultura Edukado certe invitas partoprenadon.

35a Konferenco en Kroatio: kiel normale la konferenco okazos tuj post 86a UK en Zagrebo kaj situos en bela regiono apud la maro. Pliaj detaloj haveblos dum la Konferenco cxe Kvinpetalo sed menciindas ke plejversxajne okazos samtempe gimnazio/stagxo por gejunuloj. Dum tiu periodo estas ankaux planitaj en la sama regiono Konferenco de la Akademio kaj Renkontigxo de Internacia Rondo Familia.

Por la 36a Konferenco propono espereble prezentigxos dum la 34a Konferenco cxe Kvinpetalo. Intertempe se landa sekcio, speciale brazila konas tauxgan lokon kun konferencejo kaj deziras sin proponi kiel organizanto de nia Konferenco, bonvolu skribi al Jennifer Bishop.                                                 Jennifer Bishop