Konferencaj impresoj
Hejmen ] Supren ]

 

El la landoj 00/3
ILEI dum UK
IIK 2001
Interkulturo
Potenco al la lernanto
edukado.net
Al lingva demokratio
Konferenco 2001
Rezolucio 2001
Financoj
Konferencaj impresoj
Novaj estraranoj

Personaj impresoj pri la 35a Konferenco en Lovran

 

De la 28-a de julio gxis la 4-a de auxgusto 57 partoprenantoj el 20 landoj (ankaux pli da estraranoj ol en Bouresse) "dialogis al plifortigo de E-instruado kaj interkultura edukado" aux ripozis sunume kaj marbanigxe, vizitis la vilagxajn butikojn kaj konsumejojn, promenis lauxborde gxis Opatija. Duontaga ekskurso kondukis al la malnova kaj (753 sxtupojn) alta Mosxenice kun bela pregxejo kaj interesa olepremilo; tuttaga tra Istrio kaj al vitoj kaj vinoj.

La hotelan aux lernejan prizorgon oni aplauxdis. Same la organizinton Visxnja Brankovicx kaj la gvidintajn estraranojn. Sola malhelpo estis la troa varmo kaj manko de klimatizo. La kunvenejoj memorigis pri meritaj kroataj pedagogoj: Karolo Muhxa (instruis i.a. al blinduloj), Bojxidar Vancxik (verkis lernolibron) kaj Zorka Zukicx (enkondukis Esperanton en lernejon).

Salutmesagxis la nova eduka estrarano de UEA Gbeglo Koffi, substrekante la gravecon de instruado, ja meza inter la trio informado, edukado kaj aplikado laux la nova Laborplano 2001–2010. Fine UEA ankaux bugxetis sumon tiucele: 6000 euxrojn, tamen ne nepre por ILEI, sed ja por tauxge difinitaj projektoj. (Por instru-financado jam longe pledis Stefan MacGill, kiu nun  retrovis multajn siajn proponojn en tiu Laborplano.) Tre grandformata saluto el Jules-Verstraeten-lernejo en Benino ellogis resaluton kun desegno de Karina MacGill. Kaj felicxe la laborplanan junigon de la movado krom familio MacGill montris ankaux partoprenantoj al Cseh-seminario C, ecx la nova ILEI-estraro. Kaj cxu forgesi la skecxojn de la du lernantinoj de Marija Belosxevicx?

 

La komitato de UEA akceptis dauxrigi la projekton Interkulturo, tamen kun nova enhavo, sciigis R. Petrovicx, mem verkonta raporton de la unua jarduo. El la Laborplano por ni gravas la celo “profesiigo”, tial la konferenco krom "Interkulturo" kaj aliaj projektoj, tre atentis instrutrejnadon kaj universi-tatajn kursojn, esplorojn kaj studadon interlingvistikan-esperantologian. Salajretojn perlaboros merkatisto kaj ekspedisto de "Juna Amiko", sed dezirinda restas gxenerala administranto kiu asistu la sekretarion, ekz. por akiri subvenciojn.

Granda malhelpo por ILEI estis gxuste la manko de sekretario: perdigxis la kontakto kun Landaj Sekcioj koste de 200 kotizpagoj kaj pluraj malhavis informojn (en la dua numero de IPR, ne cxie liverita). Tiom pli gxojigas ke la estraron eblis kompletigi – ja la komitato havis kvorumon: 15 vocxojn – gxis sepopo kun sekretario Agneta Emanuelsson, fakuloj Radojica Petrovicx pri universitatoj, kaj pri trejnado kaj junularo Sabine Trenner. Por ne cxiujare okupigxi pri estrarelektado la komitato jam en Bouresse decidis reiri al trijara elekto de la tuta estraro: la komisiono pri regularo reviziu la Regularon antaux la konferenco en 2002.

(Re)varbado por ILEI okazis en Francio, Italio kaj danke al Boo Mee Kim-Lindblom en Koreio. £ancoj estas en Japanio kaj Brazilo. Tial la bugxeto antauxvidas 10 %-an kotizokreskon.

Admirinda estas la eldona agado: En tempa manko Stefano MacGill tamen povas liveri fotokopiojn de Gvidiloj cxe "Okulo" kaj "Tendaraj Tagoj", dua kajero. Lin cxefe okupas la lastaj ekzercaroj cxe la videokurso "Esperanto, Pasporto al la Tuta Mondo" kaj komputila kurso. Li montris ankaux specimenojn de tre eldoninda brazila kurso surprize inspira kaj multpagxa.

Kaj ni povis bonvenigi novan sekcion, la instruan fakon de Kroatia Esperanto-Ligo, apud tiu de Marija Belosxevicx.

Gajno estas certe ankaux la kunlaboro kun FIPLV, internacia fremdlingva instruista asocio, laux pledo de Nel Overwater: okupigxos Jennifer Bishop kaj Kep Enderby. Plifortigxos do la kunlaboro kun UEA. Sed krome ties kontinentaj (landaraj) komisionoj helpu cxe pluraj projektoj, ekz. kunlabore kun TEJO sendi instruistojn al landoj kie ili mankas, t.e. la projekto "flugiloj de facila vento", kaj en organizo de trejnaj seminarioj.

Simile nia rezolucio, vortigita de Maritza Gutierrez, volas kunlaborigi ILEI, UEA kaj TEJO apoge al la diversaj edukaj projektoj ligitaj kun Unesko k.s. organizajxoj.

La komitato de UEA akceptis – kun sxangxoj – la  regularon por instru-ekzameno. Ja gravas trovi kunlaboron kun sxtata universitato por ke la diplomo havu statuson: eble en Szombathely kaj Rio de Janeiro. Pri adapto de la Internaciaj ekzamenoj de UEA/ILEI ni auxdis planojn de la sekretario Bill Maxey, ekz. apartigi la kulturajn sciojn disde la lingva ekzameno. Pri la ins-trua ekzameno ni ricevis planon kiu antauxvidas centran gvidanton asistatan de grupo da "tutoroj" akompanantaj la kandidatojn.

Kuragxa decido en Brazilo estis invito por nia Konferenco 2002, eble al Cumbuco cxe Fortaleza (28 jul. – 3 auxg.): sondo inter niaj konferencanoj montris kontentigan interesigxon. Stefan MacGill trovis en Brazilo ardan entuziasmon kaj emon fondi novan sekcion de ILEI. Gxuste ili bezonas kontaktojn. La temo rilatu lingvan ekologion, laux propono de Mauxro la Torre. Sed multan atenton havu ankaux instru-trejnado kun diversaj metodoj. Por 2003 ni havos elekton inter svedaj Karlskoga kaj Lesjöfors.

Atilio Orellana Rojas, ofte okupita de la Cseh-seminario C, paralela kun aliaj okazajxoj – sukcesis duone Xosé Conde, bone Ruben Fernández, tre bone Natasxa Kasymova –, pledis por alia sezono de niaj konferencoj, ekz. aprilo. La ideon adapti la tempon al la ebloj de junuloj, la komitato ja transprenis: antaux la IJK 2004?

NGGE (la nederlanda LS) alvokis aliajn LS gxemeligxi kun tiuj LS al kiuj mankas rimedoj, kiel NGGE jxus interkonsentis kun la kuba LS. Simile Svedio kunlaboras kun Tanzanio, kaj multaj gxemelaj rilatoj apogas "Interkulturon". GEE (Francio) pledis plu okupigxi pri la Manifesto 2000, kunlabore kun Unesko-komisionoj. Krom la dulingva teksto GEE faris afisxaron por informado cxe mezgradaj lernejoj.

Grandan sukceson havis Aurora Bute en "Euroscola", lerte kunforgxante lernantojn el ses lernejoj en unu klason, kiu fine de la kurso partoprenis en la junulara Euxropa Parlamento en Strasburgo. £i mem devis zorgi pri suficxaj financoj. Malsukcesis kuna provo de UEA kaj ILEI akiri financojn de EU, manke de homfortoj.

Memsperton de grupodinamiko havigis Sabine Trenner per interkona ludo. Por solvi la eternan problemon kunteni grupon (kursanojn) estas esence ilin aktivigi komune. Apartan atenton ni dedicxu al adoleskantoj post la IIK-agxo, tro junaj por TEJO. Pluraj pledis reokazigi la gimnazion, kiel "lernejon Zsuzsa Barcsay" laux propono de SMG, honore al la tre merita iniciatinto/gvidinto. (Cxi-jare ni ne nomumis novajn Honorajn Membrojn.) Plej efikas instrui al studentoj pri pedagogio, rimarkigis Jennifer Bishop (En auxstralia Viktorio fiaskis la bazlerneja fremdlingva instruado: sxanco por Esperanto.).

Multan atenton ni dedicxis al la dauxrigo de "Interkulturo", al kiu aligxu ankaux nelernejaj grupoj kaj ecx individuoj; por aligxokondicxoj, internaciaj renkontigxoj k.s. "ideumis" 6 laborgrupoj. Gxi listigu ankaux cxiujn instruantojn, ecx -ontojn. Cxar la ekstera mondo scias preskaux neniom pri Esperanto – la cxi-fojan maleblon kontakti eksterulojn kauxzis la elcxerpigxo de kroataj kolegoj post la energiraba UK-servado, escepte de Visxnja Brankovicx – estu i.a. informdosiero pri instruado en interreto, rekomendis Juan Bachrich. Klare la usona diskutlisto meritas pli da konateco: IPR havu rubrikon pri trejnado lauxlande. (Enketon pri diversspecaj trejnadoj anoncis por septembro Sabine Trenner.)

Kunlabore kun ESF kaj TEJO kompiligxas katalogo de lerniloj: respondecas Katalin Kováts (n.s. Smidéliusz); poste en turisma lernejo ni povis interrete viziti la virtualan lernejon Tibor Sekelj, en kies biblioteko ni admiris la jamajn registrojn pri pluraj gravaj lernolibroj (amplekso, celo ... Ni petis aldoni kiomon da disponeblaj ekzempleroj por nepagipovaj klasoj aux grupoj.)

 

Ceteraj projektoj kaj agadoj: "Infanoj cxirkaux la mondo" de Charlotte Kohrs transprenis Ron Glossop; "Indigxenaj dialogoj" engagxis interalie Atilion; "Lingvaj festivaloj" bone enirus cxe "Interkulturo", laux propono el TEJO. En "Euroscola" aktivu novaj klasoj.

En tre interesa prelego Petrovicx montris ke cxe instruplanoj kaj programoj ni atentu ne nur la instruanton sed ankaux la interagadon kun la lernanto; instruprogramoj enhavu la tri dimensiojn amplekso, profundeco kaj sinsekvo. Kvankam iu opiniis la sinsekvon de la materialoj ne esenca, la instrua sperto ja montris ke serblingvanoj dekomence uzu prepozitivojn, cxar la akuzativo ja estas konata fenomeno. Li atentigas ankaux pri la uzado de poezio, kaj pri kulturaj diferencoj: La Cseh-metodo ne sukcesis inter japanaj kursanoj. Cxu unuecigi laborplanojn tutmonde? La partoprenantojn li surprizis taskante liveri la cent PLEJ gravajn morfemojn por komenca kurso; amuze ke mi forgesis gxuste "pli" kaj "plej".

Ronald Glossop varme pledis por Mondfederismo (jxus aperis lia tiutema libro en Esperanto!), skizante la evoluon al internacia kunlaboro. Tamen UN atingas nur konfederacion de sinservantaj nacioj, dum nia mondo por postvivo bezonas demokratan federacion. Nia tasko: instrui al la junuloj ke ili unualoke estas membroj de la tuttera komunumo. Esperanto do estu "tutgloba" anstataux "internacia" lingvo.

Tre interesis prelegoj pri instruado kaj informado (Juan Rodriguez), instruado kaj kulturo (Hector Jiménez) en Kubo, universitataj spertoj en Venezuelo de Johano Negrete, en Hungario kaj Pollando de Ilona Koutny, kies interlingvistika kurso evidente meritas plian partoprenon, cxiuj plentekste publikigindaj. Eble la plej spritan metodon "FARO" (faru la rondon) por junuloj (kiuj mem varbas kaj apogas novajn kursanojn) prezentis Irina Goncxarova, kiu cetere por siaj universitataj kursoj mem verkis lernolibron. Gxenerale ni sentis bezonon pri pli da interaj kontaktoj ankaux dum la jaro. Kaj eble mi ofertu antologieton de niaj (ankaux miaj) lingvaj eraroj.

Rob Moerbeek