Laborplano
Hejmen ] Supren ]

 

Prezidanta saluto
Konferenco en Övik
Rezolucioj
Laborplano
Novaj estraranoj
El niaj metiejoj
La unua leciono
El la landoj 95/3
Notlibro 95/3
Leterkesto 95/3
Alvoko al la sekciestroj

Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj:

TRIJARA LABORPLANO (1995-97)

 

1. Sekcioj kaj membraro:

1.1.Teni intensajn kontaktojn kun la sekcioj per vizitoj kaj regulaj cirkuleroj

1.2.Revigligi sekciojn neadekvate funkciantajn

1.3.Admoni sekciojn; esti maksimume malfermaj al junaj praktikantaj instruistoj kaj novaj agemaj fortoj

1.4.Starigi novajn vojojn, akcepti kotizpagojn

1.5.Starigi novajn sekciojn kaj nomi plurajn reprezentantojn

1.6.Eldoni fresxan varbilon por membrigo kaj donacoj al la fondajxoj kaj kasoj

1.7.Dauxrigi per la konkurso "La plej aktiva landa sekcio"

2. Komisionoj kaj komisiitoj:

2.1.Malcentrigi la laboron per kreo de kerno de aktivaj internaciaj kunlaborantoj, cxu kiel unuopuloj, cxu kiel komisianoj

2.2.Lauxgrade transigi la pli rutinajn taskojn al  honorariitoj, zorgante pri ilia  trejnado por plenumi  pli  postulajn  kaj vastgamajn taskojn

3. Financoj

3.1.Kreskigi la kapitalon de la Ligo per identigo de samtempe valoraj kaj enspezigaj projektoj

3.2.Alvoki por donacoj por la fondajxoj kaj kasoj de la Ligo

3.3.Faciligi testamentadon al la Ligo

3.4.Ricevi monon el ekstermovadaj instancoj por plenumi  edukajn projektojn

4. Ekzamenoj:

4.1.Reekzameni la postulojn de la elementa kaj meza ekzamenoj

4.2.Dauxre flegi la konsilarojn por la ekzamenantoj kaj kursocentroj

4.3.Dauxrigi kiel eble plej vastan proponadon de la ekzamenoj

4.4.Reeldoni reviziitan gvidlibron por la ekzamenoj

4.5.Praktike lancxi la superan ekzamenon

4.6.Esplori la historion de la porinstruistaj ekzamenoj

5.Servoj al instruistoj:

5.1.Registri kursojn cxiunivele kaj aperigi la rezultojn en  la sama lerneja jaro

5.2.Registri la kondicxojn por instruado en la diversaj landoj, kaj specife noti kaj ekspluati sxangxojn

5.3.Aperigadi korespond-petojn, inviduajn kaj klasajn

5.4.Diskonigi internaciajn arangxojn por lernantoj kaj aparte zorgi pri la Gimnazio

5.5.Kompili la listojn de la lernejoj kiuj akceptos vizitanton kaj de la vizitantoj

6.Instruista trejnado kaj universitata agado:

6.1.Apogi kaj organizi Internaciajn Metodikajn Seminariojn  tra la mondo

6.2.Fortigi la metodikan flankon de la konferencoj

6.3.Organizi trejnseminariojn por la instruistoj kaj instruantoj de E-o

6.4.Diskonigi la eblecon por internacia klerigo

7.Konferencoj:

7.1.Logi partoprenantojn el kiel plej diversaj mondpartoj, unuavice praktikantajn instruistojn kaj istruantojn de E-o

7.2.Fortigi la fakan programon

7.3.Faciligi intersxangxon de spertoj pri instruado cxiuspeca

7.4.Venontaj konferencoj okazos:1996 Cxehio; 1997 Auxstralio

8.Eksteraj rilatoj:

8.1.Kontaktigxi kun UNESKO kaj UN pri internacia edukado

8.2.Aktive partopreni en la Jaro de la Toleremo

8.3.Kontaktadi kun jam konataj internaciaj edukaj organizajxoj

8.4.Aktive kunlabori en euxropaj sferoj

8.5.Konstrui kaj diskonigi superrigardon pri la cxefaj fondajxoj kaj organizajxoj agante internacie pri lingvo-instruado

8.6.Proponi nacilingve tradukitajn aux verkitajn artikolojn al la faka gazetaro pri edukado por internaciismo, la propedeuxtika valoro de E-o, la praktikaj kaj etikaj valoroj de E-o, prezento de rezultoj de E-instruado

8.7.Reprezentigxi en internaciaj konferencoj pri edukado kaj lingvo-instruado

8.8.Verki nacilingvajn flugfoliojn pri ILEI

9.Eldonado:

9.1.Dauxrigi eldonadon de la gazetoj IPR kaj "Juna amiko"

9.2.Akiri tauxgajn manuskriptojn, samtempe bezonatajn  kaj enspezigajn

9.3.Prioritataj kampoj estas:

      - lernolibroj, gvidiloj, kasetoj, vidbendoj

      - pedagogiaj verkoj kaj instruistaj gvidiloj

      - ekzerclibroj ligitaj al la ekzamenoj

      - materialo pri lingvaj problemoj

9.4.Starigi "Pedagogian bibliotekon"

9.5.Kunlabori en la projekto "Instruista terminaro"

10.Movadaj agadoj:

10.1.Eluzi la diskonigajn eblecojn de UEA kaj aliajn por teni la movadanojn bone informitaj pri la Ligo

10.2.Fortigi la renomon de "Tago de la Lernejo" dum la UK

10.3.Starigi kontaktojn kun aliaj E-fakorganizoj

10.4.Kunlabori kun AIS, ELTE, KCE, IEI kaj similaj organizoj pri edukaj projektoj

10.5.Kunlabori kun TEC kaj aliaj pri  la pedagogia terminaro kaj bibliografio

11.Bibliografio:

11.1.Kunlabore kun aliaj E-organizoj kaj E-centroj komenci kompiladon de gxenerala bibliografio de cxiuj E-eldonajxoj rilate al E-instruado, lernejaj eksperimentoj, ks.