Aktuala numero
Hejmen ]

 

IPR 1995-2004
Aktuala numero
Informoj pri ILEI
Redakciaj informoj
Ligoj
Esperanto-Instruado
Tirkesto

Pri la enhavo de IPR 2018/4:

 • Enkonduko (Mireille GROSJEAN)             p.3
 • Renée TRIOLLE: Esperanto: cu kasita interkulturilo?        p.4
 • Profesorino Ilona Koutny ricevis en 2018 la FAME-kulturpremion             p.10
 • Mireille GROSJEAN: Kultura heredajo de Esperanto         p.12
 • WEI Yubin „Jado”: Solenajoj       p.19
 • Dennis KEEFE: Praktika utiligado de la silentaj filmoj de Chaplin (2.)         p.23
 • Mireille GROSJEAN: Ardo kaj pasio          p.29
 • Komuna Legado okaze de la Tago de la Libro (M.GROSJEAN, J.HERNÁNDEZ A.)   p.31
 • Dek jaroj en Esperanto-lando (6.) (Luiza CAROL, Mireille GROSJEAN)      p.33
 • Mireille GROSJEAN: El kiu fonto vi trinkas?          p.37
 • Johan DERKS: La koruptado de reguloj el la Fundamento              p.38
 • Marija JERKOVIC: Kontribuo de e-istoj al la kultura progreso de Bjelovar […]        p.41
 • Mireille GROSJEAN: Improvizado             p.42
 • El la landoj kaj sekcioj (BJ, CN, DO, FR, HU, IL, JP)              p.45
  • Benino: Kunveno de Karlo Alofa, sekciestro en Benino kaj Mireille Grosjean, prezidanto de ILEI (Karlo ALOFA, Mireille GROSJEAN)
  • Cinio: Novajoj el Zaozhuang
  • Dominika Respubliko: Instruado de Esperanto en Dominika Respubliko – autunaj kursoj. (Rafael DESPRADEL HERNÁNDEZ)
  • Francio: Poezio Tutlibera - Rezultoj de la konkurso 2018
  • Hungario: Pedagogia Tago kaj asembleo en Budapesto (József Németh)
  • Israelo: Kursoj pri EsperantoJapanio: Komuna faka kunveno de ILEI-JP kaj ILEI-KR (ISIKAWA Tieko)
 • Mireille GROSJEAN: Esperanto en universitatoj p.51
 • ILEI-kongreso 2019 – pliaj informoj (Radojica PETROVIC)              p.52
 • Informoj pri ILEI, redakciaj informoj        p.53

  Sur la titolkovrilo: Profesorino Ilona Koutny ricevis en 2018 la FAME-kulturpremion (vd p. 10).

  Dorskovrile
  „Ardo kaj pasio” – vd. la artikolon de Mireille Grosjean (p. 29.)

  Interna dorskovrilo:
  ILEI-kongreso 2019 - Bonvenon en Cacak, Serbio, 13 – 20 julio 2019

  Redakciaj informoj
  Respondeca eldonanto (verantw. uitgever): Marc CUFFEZ, Elisabethlaan 295, BE-8400 Oostende. Teknika helpo: Stano MARČEK. Presado: Alfaprint, Martin, Slovakio. Redaktoro: NÉMETH József, Fő u. 41/5, HU-8531 IHÁSZ, Hungario, jozefo.nemeth@gmail.com, www.ilei.info/ipr/; tel: (+36-70) 931-0530. 
  La revuo aperas ankau kasede registrita por leghandikapuloj. Informas: Rob MOERBEEK, Zwaansmeerstraat 48, NL-1946 AE BEVERWIJK, Nederlando, <moerbeekr@gmail.com>. 

  Ni fermis la nunan numeron la 15-an de novembro 2018, 
  redaktofino por la sekva numero: la 15-an de januaro 2019.

Bonan legadon!

Jozefo Németh

redaktoro

   

  Atentu: sub la menupunkto "Arkivo" troveblas preskau chiuj artikoloj aperintaj en IPR dum la lastaj 21 jaroj (1995-2015). La butono maldekstre supre estas iom misgvida, sed mi ne povas tion shanghi.