Aktuala numero
Hejmen ]

 

IPR 1995-2004
Aktuala numero
Informoj pri ILEI
Redakciaj informoj
Ligoj
Esperanto-Instruado
Tirkesto
Pri la enhavo de IPR 2019/1
 • Enkonduko (Mireille GROSJEAN)             p.3
 • Mireille GROSJEAN: ILEI 70-jara p. 4
 • Dennis KEEFE: UNESKO-Kuriero en EO kiel baza kursomaterialo Spertoj en Azio kaj Europo. Sugestoj por via asocio. p. 7
 • Mikrokosmo & Makrokosmo: naturo kaj homeco (Christian DEGIORGI) p. 14
 • ILEI agadas ce UNESKO. KONFERENCO DE NRO-oj –UNESKO 17/18/19 decembro 2018 (Monique ARNAUD) p. 16
 • Zlatko TIŠLJAR: Novtipa enkonduka lernobjekto por rapidigi fremdlingvan lernadon – Multlingva Akcelilo p. 18
 • Katalin KOVÁTS: Fresaj informoj pri la KER-ekzamenoj p. 20
 • Katalin KOVÁTS: Ekparoligu viajn kursanojn per Ekparolu! p. 22
 • El la landoj kaj sekcioj (IN, BR, CN, HU, TR) p. 24
  • - Barato: Sancoj por ILEI en Barato (Stefan MACGILL)
  • - Brazilo: I Seminario por esperantistaj kursgvidantoj (Aristóphio ALVES FILHO)
  • - Cinio: Pri la Sesa Esperanto-Semajno en la lernejo Baiyangshujie (Alessandra MADELLA)
  • - Hungario: KER - provekzameno en la lernejo LINGVO-Studio (SZILVÁSI László)
  • - Turkio: Jen iomete pri la 2018 movado en Turkujo kaj pri Esperanto-instruado (Vasil KADIFELI)
 • La 52-a Kongreso: feste, fake kaj distre (Radojica PETROVIC) p. 30
 • La cefaj EO-eventoj de la jaro 2019 p. 35
 • Informoj pri ILEI, redakciaj informoj p. 35
 • Adresaro de la Sekciestroj, Reprezentantoj, Kontaktpersonoj p. 38

Sur la titolpago: UNESKO-Kuriero en EO kiel baza kursomaterialo (vd la artikolon de D. Keefe sur p.7)

Sur la dorskovrilo: Centra placo de Cacak + Meandroj de la rivero Okcidenta Moravo, unu el la kongresaj ekskursceloj (Fotis Dejan Živković, Turisma organizajo de Cacak)

Redakciaj informoj: Respondeca eldonanto (verantw. uitgever): Marc CUFFEZ, Elisabethlaan 295, BE-8400 Oostende. Teknika helpo: Stano MARČEK. Presado: Alfaprint, Martin, Slovakio. Redaktoro: NÉMETH József, Fő u. 41/5, HU-8531 IHÁSZ, Hungario, jozefo.nemeth@gmail.com, www.ilei.info/ipr/; tel: (+36-70) 931-0530.

Nova peranto de ILEI kadre de LIBE (Ligo Internacia de Blindaj Esperantistoj) kiu zorgos pri vidhandikapitaj membroj de ILEI kaj abonantoj de la tekstaj versioj IPR kaj JA, estas Vjaceslav Suslov, rete: gloro59@yandex.ru. La revuo aperas ankau kasede registrita por leghandikapuloj. Informas: Rob MOERBEEK, Zwaansmeerstraat 48, NL-1946 AE BEVERWIJK, Nederlando, moerbeekr@gmail.com.

Ni fermis la nunan numeron la 15-an de januaro 2019, redaktofino por la sekva numero: la 15-an de aprilo 2019.

Bonan legadon!

Jozefo Németh

redaktoro

   

  Atentu: sub la menupunkto "Arkivo" troveblas preskau ciuj artikoloj aperintaj en IPR dum la lastaj 23 jaroj (1995-2017).