Aktuala numero
Hejmen ]

 

IPR 1995-2004
Aktuala numero
Informoj pri ILEI
Redakciaj informoj
Ligoj
Esperanto-Instruado
Tirkesto

Pri la enhavo de IPR 2018/1:

 • Enkonduko (Mireille GROSJEAN) p.3
 • Mónika MOLNÁR: Freinet-pedagogio – Parto III (La praktiko de la teorio): La Freinet-pedagogio en vera lernejo p.4
 • Alessandra MADELLA: Pri la instruado al mil gestudentoj ce la Artkolegio de Kunming (Cinio) p.12
 • 3 gravaj eventoj en rilato kun UNESKO p.16
  • Edukado: Teni niajn engagigojn (Renée TRIOLLE)
  • Raporto de ILEI-delegitoj pri la Generala Konf. de UNESKO 2017 (Monique ARNAUD)
  • Nomumado de la nova Generala Direktorino de UNESKO (Mireille GROSJEAN)
 • Pasoj al plena agnosko (Mireille GROSJEAN) p.19
 • EDUKADO AL PACO lau Lech WASA (Renée TRIOLLE) p.21
 • Kongresaj informoj, aligilo (Radojica PETROVIC) p.23
 • Konkursoj p.27
  • INTERNACIA KONKURSO DE POEZIO POR JUNULOJ (Gilles TABARD)
  • UNUA MUZIKA KONKURSO „ORA INSULO” (Roberto PIGRO)
  • SUMOO (Mireille GROSJEAN)
 • El la landoj kaj sekcioj (HU, JP) p.30
  • Asembleo kaj pedagogia tago de ILEI-HU (19 novembro 2017) (József NÉMETH)
  • Japanaj junuloj lernas Esperanton per komputila ludo (ISIKAWA Tieko)
 • 20 kuragaj gestudentoj laboras por akiri diplomon de Esperanto-instruisto (M. GROSJEAN) p.32
 • AMO – ce viv-eko au viv-daurigo? (Stefan MACGILL) p.33
 • Ekparolu! okazigis 850 parolsesiojn (Katalin KOVÁTS) p.34
 • Informoj pri ILEI, redakciaj informoj p.36
 • Adresaro de la Sekciestroj, Reprezentantoj, Kontaktpersonoj p.38

Sur la titolkovrilo: La gelernantoj de la lernejo „La Granda Ursino” ludas ludon, en kiu ne estas malvenkantoj, dum ilia junia kampadumo (vd. p. 4)

Redakciaj informoj: Respondeca eldonanto (verantw. uitgever): Marc CUFFEZ, Elisabethlaan 295, BE-8400 Oostende. Teknika helpo: Stano MAREK. Presado: Alfaprint, Martin, Slovakio. Redaktoro: NÉMETH József, F u. 41/5, HU-8531 IHÁSZ, Hungario, jozefo.nemeth@gmail.com, www.ilei.info/ipr/; tel: (+36-70) 931-0530. La revuo aperas ankau kasede registrita por leghandikapuloj. Informas: Rob MOERBEEK, Zwaansmeerstraat 48, NL-1946 AE BEVERWIJK, Nederlando, <moerbeekr@gmail.com>.

Ni fermis la nunan numeron la 15-an de januaro 2018, redaktofino por la sekva numero: la 15-an de aprilo 2018.

Bonan legadon!

Jozefo Németh

redaktoro

   

  Atentu: sub la menupunkto "Arkivo" troveblas preskau chiuj artikoloj aperintaj en IPR dum la lastaj 21 jaroj (1995-2015). La butono maldekstre supre estas iom misgvida, sed mi ne povas tion shanghi.