Prezidanta saluto
Hejmen ] Supren ]

 

Prezidanta saluto
Konferenco en Övik
Rezolucioj
Laborplano
Novaj estraranoj
El niaj metiejoj
La unua leciono
El la landoj 95/3
Notlibro 95/3
Leterkesto 95/3
Alvoko al la sekciestroj

Salutvortoj de la prezidanto de ILEI por la Finnlanda Konferenco 1995

 

Estimataj kolegoj kaj kunlaborantoj,

 

jam la duan sinsekvan jaron mi sendas al vi salutojn fine de la cxiujara kursaro en San-Francisko, kun bedauxro ke mi ne povos esti ankaux kun vi en Finnlando.

 

Lige kun la konferenca temo, mi jam anticipe preparis skizan enkondukon al gxi por IPR, kaj espereble tiu kaj aparte la pli detala studo de Katalin Smidéliusz  pri aspektoj de la propedeuxtika valoro de Esperanto spronos viglan kaj utilan diskutadon. Kion ni povas jam dokumenti pri niaj asertoj? Kiel ni povos pli bone utiligi la faktojn pri la valoro de Esperanto kiel enkonduko al studado de fremdaj lingvoj? Kiel ni povos subteni eksperimentojn kiuj pli definitive montros ne nur tiun valoron, sed samtempe la valoron de nia lingvo mem kiel  kultura perilo kaj  komprenigilo?

 

Cxe la sojlo de novaj jarcento kaj jarmilo, la tehxnologio efektive favoras nin, cxar efikajn ligojn inter lernejoj diverslandaj  kaj diverskulturaj ni ja povos krei ecx post nur  kelksemajna lernado de nia lingvo.

 

Krome, heligxas la perspektivo rilate materialojn. Se vi tralegis la lastan  ekzempleron  de  IPR de la  pasinta  jaro,  vi  certe konscias  pri  la  "nova ondo de lernolibroj"  pri  kiuj skribis Stefan MacGill kaj aliaj. Kaj  venas "Mazi" kaj  aliaj videoprojektoj, venas komputilaj programoj kaj trareta, transnacia   komunikado.  Persatelitaj radioelsendoj en Esperanto ankaux montras unu alian  vojon kiu povos malfermigxi al ni en la estonteco kiam la kostoj tion permesos.

 

Do progreson ni certe antauxvidas. Niaj taskoj kaj defioj restas similaj kiel en antauxaj jaroj: kiel organizi nin plej efike por ke ILEI povu plenumi kaj pliampleksigi la esencan rolon kiun gxi devas havi en la Esperanto-movado. Estrar-elektoj donos la okazon pritaksi la homfortojn kiujn ni disponas, kaj organizi nin pli efike por subteni la diversajn agadojn kiuj favoras la instruadon de Esperanto en novaj cirkonstancoj.

 

Mi per tio finos dezirante al vi fruktodonan laboron, kaj ni planu efikan jaron  de  kunlaborado kiu maksimume  profitos  el la pasintjaraj atingoj.

 

Duncan Charters, Prezidanto de ILEI