ILEI
La logotipo de ILEI.
   Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

  ...ni instruas Esperante!


   Ĉefpaĝo
   Instancoj
   Agado
   Dokumentoj
   Revuoj
   Adresoj

   

 

Kontaktu ILEI!

revuoj

Internacia Pedagogia Revuo

IPR prezentas instru-fakajn artikolojn, edukajn novaĵojn, recenzojn de lernolibroj kaj de alispecaj lerno-materialoj, organizajn informojn. IPR estas ankaŭ ligilo inter bazlernejoj, mezlernejoj, altlernejoj kaj universitatoj, kie Esperanto estas instruata.

RedaktantojJozefo Nemeth (red.), Luigia Oberrauch Madella, Rob Moerbeek, Luiza Carol, Mireille Grosjean

Redakciaj informoj: 
Respondeca eldonanto (verantw. uitgever): Marc CUFFEZ, Elisabethlaan 295, BE-8400 Oostende. 
Presado: Alfaprint, Martin, Slovakio.
Redaktoro: NÉMETH József, Fő u. 41/5, HU-8531 IHÁSZ, Hungario, <jozefo.nemeth@gmail.com>, http://www.ilei.info/ipr/; tel: (+36-70) 931-0530.

La revuo aperas ankaŭ kasede registrita por leghandikapuloj. Informas: Rob MOERBEEK, Zwaansmeerstraat 48, NL-1946 AE Beverwijk, <moerbeekr@gmail.com>.

Nova peranto de ILEI kadre de LIBE (Ligo Internacia de Blindaj Esperantistoj) kiu zorgos pri vidhandikapitaj membroj de ILEI kaj abonantoj de la tekstaj versioj IPR kaj JA, estas Vjaĉeslav Suslov, rete: gloro59@yandex.ru.

Abono/kotizoj: Membreco kostas 20 € en A-landoj (laŭ UEA-difino), 10 € en B-landoj kaj 2 € en C-landoj, kun ricevo de 4 paperaj numeroj de IPR jare. Kun aliro nur al reta versio, membreco kostas 10 € por la A-landoj, 5 € por la B-landoj kaj 1 € por C-landoj.
Simpla abono de IPR sen membreco: 24 €.

Supera membro estas ILEI-membro, kiu abonas la revuon Juna Amiko. Tiu membro ricevas paperan IPR kaj paperan JA. Por tiu membro la suma kotizo estas 32 EUR en A-landoj kaj 18 EUR en B-landoj. Tiu nova eblo ekzistas ekde 1.1.2018.

Reklamtarifoj por IPR: 180 € por plena, 110 € por duona kaj 70 por kvarona paĝoj. Tio inkluzivas bazan grafikan pretigon: kostojn de ekstra pretigo oni rajtas fakturi. Sekcioj reklamante edukajn projektojn rajtas peti trionan rabaton.

Arkivo: http://ilei.info/ipr/ . Tie vi trovas - krom multaj gravaj informoj - ankaŭ la arkivon de IPR inter la jaroj 1995 kaj unu-du jaroj antaŭ la kuranta jaro. (La plej freŝajn numerojn ja rajtas legi nur niaj membroj/abonantoj.)

Jen specimeno de IPR (N-ro 2011/4, en PDF-formato).

Jen la titolpaĝo de IPR 2019/1.

 

Juna AmikoJen revuo por komencintoj kaj lernantoj de la internacia lingvo. Ĝi provizas variajn, mallongajn legaĵojn en simpla, aŭ almenaŭ ne tro komplika lingvaĵo. Do, ĝi celas precipe tiujn kiuj jam konas la fundamenton de Esperanto, scias la bazajn gramatikajn regulojn, sed ne trovas aliloke komforte legeblajn tekston. Sen vort-klarigoj la revuo uzas nur 1500 vortojn, la plej oftajn, kompreneble. Por faciligi la komprenon, ĝi foje uzas divid-strekojn (-) ĉe kunmetitaj vortoj. La revuo ĝis 2014 aperis tri-foje en la jaro (en aprilo, septembro kaj decembro), kun 54 paĝoj, inkluzive de plenkoloraj kovriloj, ekde 2015 kvar-foje jare kun 40 paĝoj. Ĝi prezentas rakontetojn, artikolojn pri aktualaj temoj, poemojn, kantojn, kvizojn, ŝercojn, teatraĵetojn, raportojn pri Esperanto-aranĝoj, intervjuojn kaj multon pli. Ĝi havas rubrikon por etuloj (LUME – La Unua Mirinda Et-aĝo), por infanoj (LUDE – La Unika dua Et-aĝo) kaj ajnaĝuloj (LASTE – La Absolute Spektakla Tria Etaĝo). Plie, troveblas rubriko pri libroj kaj landoj, alia pri ludoj kaj enigmoj, unu pri Interkulturo, kaj plia pri granduloj de la Esperanta literaturo. Perantoj en trideko da landoj akceptas abonojn, eblas tra la abonservo de UEA ĝin mendi, ankaŭ rekte ĉe la kasisto de ILEI. Surpapera varianto de la revuo kostas A-lande €18, peranto ricevos rabaton (20%): €14.40; B-lande €13 peranto ricevos rabaton (20%): €10.40. Ekde 3 ekz. ĉe la sama adreso: A-lande €15, peranto ricevos rabaton (20%): €12.00; B-landoj €12.

Reta varianto kostas A-lande 11 EUR, peranto ricevos rabaton (20%): 8.80 EUR; B-lande 7 EUR, peranto ricevos rabaton (20%): 5.60 EUR.

Enhav-prezento kaj enkonduko de Juna amiko 2013/2 (JPG, PDF). Redaktoro de Juna Amiko: Stano MARĈEK, redakcio@gmail.com.

Enhavoj kaj frontpaĝaj bildoj ekde la numero 2/2013 (137): http://www.ipernity.com/doc/stano.marcek/album/670161

Specimena montro de numero 2016/3. (13 MB)

Ĉiuj numeroj de la 40-jara revuo Juna Amiko estas legeblaj en la reto en elektronika formato:

Arkivo: http://www.eventoj.hu/juna-amiko/ 

Por kontribui al la tradiciaj rubrikoj bv. kontakti la rubrikestrojn (p. 3 de la revuo). Por ceteraj artikoloj bv. kontakti la redaktoron. La redaktoro enpaĝigas la revuon per InDesign de Adobe. Grafike aranĝitan artikolon per Word li povas konsideri nur kiel proponon de la aŭtoroj aŭ rubrikestroj, sed la enpaĝigon li devas fari mem. Pro tio bv. sendi la fotojn kaj la ilustraĵojn aparte, en bona kvalito: en la denseco de 300 punktoj (en la planata grandeco), aŭ 70 punktoj, sed tiam en almenaŭ kvaroble pli granda formato. Plej simple sendi la fotojn en la origina kvalito, do tiu de la fotilo. La redaktoro prilaboros ilin per Photoshop: nigre-blankigos, aŭ konvertos de RGB al CMYK, de tri koloroj al kvar por ofseta presado, korektos la helecon ktp. La tekstoj estu (se eble) skribitaj per unikodaj literoj.

Por vidi mallongan 8-lumbildan prezenton pri la revuo (kune kun malnovaj kovril-bildoj) klaku jene. Formato PPT, pezo 2.9 MB. Tio estis pretigita por la Kunveno de TEĴA - la ĵurnalista asocio, en Vilno, Litovio en majo 2008.

Nova elano por Juna Amiko (artikolo de Mirejo Grosjean el IPR 2013/4)

Reklamo en Ipernity


© Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj