Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj

Protokolo

de la Komitatkunsidoj en Övik, Finnlando

30-a de julio - 3-a de auxgusto 1995

l. Enkonduko

1.1. La sekretariino, Marija Belosxevicx (M.B.), klarigas la vocxdonsistemon. Cxeestas 29 vocxdonrajtuloj el sume 53 komitatanoj. * Post interveno de s-ino C. Dazzini estas decidite (jes: 20; ne: – ; sindeteno: 8) ke la itala delegito rajtas vocxdoni por San Marino.

1.2. La propono pri la protokolanto (Raymond Wylleman, Belgio) estas akceptita unuanime. * Rimarkoj pri la protokolo 1994: Hans ten Hagen (NL) proponas ke oni prezentu gxin por aprobo.** Julian Hernandez Angulo (Kubo) petas ke gxi ne estu legata komplete, ke gxi estu nur aprobata. * S-ino Raita Pyhälä (SF) petas liston de la taskoj de sekciestro. * Bertil Andreasson (S) proponas ke oni aperigu la protokolon '95 en IPR.

1.3. Oni konsentas, pli frue komenci la komitatkunsidojn, je la 1330h. * Pri la protokolo '94: Gxi trovigxos en la kunvenejo por antauxa surloka legado antaux la sekvanta kunsido. * Stefan MacGill (smg – H) disdonas la raporton pri eldonado.

1.4. Starigo kaj konfirmo de necesaj komisionoj kaj laborgrupoj: * pri elektoj: E. Symoens (B) kaj Ana Montessinos de Gomis (GB) restu por la konstanteco, * pri rezolucio 1995, sendota al Unesko, * pri la propedeuxtika valoro de E-o: gxenerala akcepto de laborgrupo: Dorothy Holland (USA), Nora Moerbeek (NL), Raymond Wylleman (B).

1.5. Protokolo '94: R. Moerbeek (protokolinto) parte indikas la tro multajn erarojn. Poste la protokolo '94 tamen estas aprobita. S-ino van der Horst (NL) proponas acxeti printilon por la ILEI ­sekretariejo por faciligi kaj plibonigi la sekretarian laboron.

2. Raportoj

2.1. Raporto de la sekretariino: nur 10 enketiloj revenis; 793 anoj, 36 sekcioj. La raporto, vocxlegita de M.B., estos sendata al la sekciestroj kune kun la protokolo '95 kaj koncize aperos en IPR. Hans ten Hagen kaj Rob Moerbeek (NL) proponas ke estonte aperu la raporto en IPR antaux la konferenco. M.B. konsentas, kondicxe ke IPR regule aperas. * S-ino C. Dazzini esprimas sian bedauxron pri la agado en 1994.

2.2. Raportoj de la komisiitoj.

pri eldonado: [pri tio raportis smg, la koncernuloj ricevis gxin]

Juna amiko: smg emfazas ke la jxurnalista asocio TEĄA okazigis enketon, en kiu nur du fakaj revuoj estis taksitaj bonaj: Juna amiko kaj IPR. Notindaj abonnombroj por JA: Brazilo: 99, Italio: 59. Li substrekas ke cxiu euxropa abono signifas ke 3 gxis 4 abonoj povas esti sendataj al nepagipovaj landoj
(= subvenciaj abonoj). S-ino Charlotte Kohrs (USA) skribe promesis enhavan kunlaboron en cxiu numero, plus financan subtenon. Bertil Andreasson rimarkigas ke la deficito de 25 % (ne nur 10 %) havas radikojn en antauxaj jaroj.

Rimarkoj/Komentoj: * Se cxiu lernejo acxetus J.A.-n po lernanto, tiam eblus elekti la plej avantagxan tarifon. * Smg klarigas la redaktorajn la problemojn de Internacia Pedagogia Revuo kaj la nunan solvon, kaj priskribas la personecon de la nova redaktoro Jozefo Németh. Li alvokas al "fresxaj", valoraj artikoloj.
* Tendaraj tagoj: La vendo de la restanta stoko estas pura gajno. * Kunvojagxu: La verko de Pauxlo Gubbins portas prestigxon al ILEI, sed bedauxrinde neniun gajnon. *Teorio kaj praktiko de lingvo-instruado: ne bonaj financaj perspek-tivoj; tamen subvenciata. * Kantoj kaj fantaziajxoj por infanoj: estas unu el la malmultaj tiaspecaj eldonajxoj en Esperantio. Mendoj eblas rekte cxe ILEI en Budapesxto: la sendkostoj inkluzivas kaj pagojn oni faru cxe UEA-konto nome de ILEI. * Eblaj estontaj verkoj prezentigxas. La aplauxdo de la cxeestantaro signifas „tre dolcxa komento”, konkludis smg.

pri Unesko: M. B. raportas: Nia reprezentanto cxe Unesco estas F. Lo Jiacomo (F) kaj li regule informas pri la kontaktoj kaj partopreno en la kunsido de UNESCO. S-ino C. Dazzini intervenas por prezenti la italan projekton Fundapax kiu ricevis Unesco-subvencion.

La komisiito pri lernejaj konkursoj, S-ro Géza KURUCZ, meritas apartan gratulon pro la modela agado. Raporto en IPR.

2.3. Raporto pri januaro-junio '95: M.B.: gxi aperis parte en IPR 95/2.*

* Euxropa E-Kongreso en Parizo dum Pentekosto: ILEI-kunsido kun 42 partoprenintoj dauxris 55 minutojn. (!) * ILEI-estrarkunsido en Hamburgo (IPR 95/2) * korespondado, ekzameno - raporto M.B. *”Eventoj” aperigas novajxojn pri la ILEI-agado * Gvidlibro por ekzamenoj: UEA decidis pagi la kostojn; ILEI prizorgu la enhavon; ankoraux duboj pri la supera ekzameno.

* Rimarko: s-ro L. Mee (GB) opinias ke la regularo de la ekzamenoj publik-igendas, eventuale en IPR.

3. Financoj

3.1. Financa raporto ‘94: aldono 2 – Hans ten Hagen faras kelkajn libro-tenajn demandojn al kiuj Bertil Andreasson respondas kontentige. Temas i.a. pri la valoro de la librostoko.

3.2. Post la vocxlegado de la raporto de la kontrola komisiono la cxeestantoj gxenerale akceptas la financan raporton. Notindas la sindeteno de la kasisto.

3.3. Financa plano '95: B. Andreasson opinias ke ne plu utilas, la okan monaton, pridiskuti financan planon por la jaro 95, precipe cxar ne estas/-os grandaj eventoj. Li mencias la UEA-subvencion de 3000 NLG. La sekcioj estas petataj pli akurate pagi la membrokotizojn al la kasisto, kiu memorigas la pagdaton de la 31-a de marto. * La konteltiroj de UEA malfrue alvenas cxe la ILEI-kasisto kaj ankaux neklaraj mencioj pri pagoj. Oni atentu pri tio.

3.4. Membrokotizo: 20 NLG, ankaux por 1996, cxar granda(j) salto(j) ne estas antauxvide­bla(j) en la proksima estonto. * Smg intervenas, dirante ke tiom longe ke la laboro estos farata de volontuloj, la kasisto pravas sed alie oni tamen pripensu altigon de la membrokotizo. Tiam estos ankaux utile paroli pri apartaj kotizoj jam pridiskutitaj en la estraro: por (mal)junuloj, senlaboruloj, handikapuloj...

3.5. Propono financa plano ‘96. B.A. prezentas la bugxeton:

Rimedoj

SEK

Kostoj

SEK

membrokotizoj

52000

IPR

45000

libroj

500

afranko/tel.

5000

koleghelpa konto

500

presajxoj, kopiado

4000

fond. Szerdahelyi

500

estraro

14000

konferenco

2000

honorarioj

9500

kompenso UEA

13000

Juna amiko (nete)

5000

eldonado (nete)

10000

bankkostoj

500

ekzamenoj (nete)

4000

kotizo UEA

2000

interezo

5000

Azia agado

1000

donacoj

1000

lukostoj

2000

 

88500

 

88500

* B.A. rimarkigas ke eblas pagi al Flandra Esperanto-Ligo en Antverpeno, cxar ILEI tamen devas pagi por IPR al Grafika Centro.

3.6. ILEI-fondajxoj kaj kasoj: B.A. informas pri la fondajxo Erika Linz (Vieno), starigita en Lokarno 1973, celanta subvencii junajn e-istojn: ne estas la proprajxo de la gxenerala ILEI-kaso, gxi trovigxas en speciala kaso.

Pri fondajxo aux kaso: la estraro decidu cxu estas ekzamena, konferenca, gxenerala, eldona, ktp. fondajxo aux kaso.

4.Trijara laborplano por 1995-97

La sekciestroj ricevis gxin. [Gxi aperis en la 95/3-a numero de IPR]

Vocxlegado, diskuto, akcepto: por: 24; sindeteno: 5.

5. Plano por 1995: lauxmonata kun respondeculoj

6. Funkciuloj

6.1. Elekto-komisiono: vidu 1. 4. Sxangoj en la estraro : Pro nesuficxa kvorumo en Seuxlo 1994, tiu temo nun staras sur la tagordo. * S-ino Montessinos prezentas la elirantojn: Prof. R. J. Glossop, D-ro So Jinsu, Prof. Zhang Danchen; * la novajn kandidatojn: Brunetto Casini, Italio; Atilio Orellana Rojas, Argentino; Marin Bacev, Bulgario; * rekandidatas: R. Glossop kaj Zhang Danchen. * Rezulto de la elekto:               

                         M. Bacev                                       11 vocxoj

                         B. Casini                                        24*

                         Zhang Danchen                            16*

                         R. Glossop                                     10

                         A. Orellana                                    24*

* Elektigxis: B. CASINI, ZHANG DANCHEN, A. ORELLANA ROJAS.

* R. Glossop elektigxis kiel estrara komisiito. Taskojn la estraro dividos poste.

6.2. La listo de sekciestroj kaj reprezentantoj en IPR aktualigxos, Japanio aldonigxos.

6.3. F. Lo Jiacomo estas la reprezentanto cxe Unesko, d-ro Mauxro La Torre (Italio), komisiito pri terminologio.

7. Honoraj Membroj

La estraro proponas nur unu kandidaton: S-ro E. SYMOENS. La 26-an de junio 1995 s-ro E. Symoens skribe akceptis esti kandidato. Unuanime akceptita.

8. Novaj Sekcioj – Perspektivoj pri Auxstralio.

9. Regularoj

9.1. Konferenca regularo: kopii tiun de UEA, la organizanta sekcio nepre havu gxin. Menciindas: se estas deficito, tiun kovru ILEI. Kotiza limo estu proponita al la organizanta sekcio. Komisiono preparos regularon prezentotan en 1996. Proponas kunlabori: Zsuzsa Barcsay, Atilio Orellana kaj Mila van der Horst. * Demando: Kiel estas farita la kontrolo de la librotenado de la organizanta sekcio* - B.A. faras tion (kaj antauxvidas ioman profiton por '95). * Sugesto de Nora Moerbeek (NL): Starigi konferenco-estraron apud la asocia estraro, kiel cxe LIBE.

9.2. Elekto-regularo: * S-ro E. Symoens jam proponis sin por prepari gxin por la konferen­co '96. * S-ro L. Mee volas kunlabori en necesa cxiujara „forumo”. * S-ino C. Dazzini mencias ke sxi posedas la statuton. Sekvas diskuto, i.a. pri San Marino. * Smg intervenas : oni ne hodiaux pridiskutu la sidejon.

9.3. Regularo „La plej aktiva Landa Sekcio (L.S.)”: Rimarkoj: Hans ten Hagen proponas sxpari cxiujare sumon por pagi la premion = nova kaso. * Ni bone konu la agadon de la sekcioj. * La sekcioj preparu jaran superrigardon kaj sendu gxin al M.B. * B.A.: Tia intersekcia konkurso estas malfacila pro la kriterioj. * Zs. Barcsay: Ne "la plej bona" pro la malsamaj situacioj. * Julian H. Angulo: Kiu elektas la plej aktivan L.S.* * Sekvas konfuza diskuto pri la demando cxu dauxrigi aux ne* Tamen estas decidita (3 sindetenoj): dum la venontjara komitat­kunsido oni decidos cxu vocxdoni en '96. * La sekcioj sendu la necesajn raportojn al la sekretario.

10. Postaj konferencoj kaj aliaj pedagogiaj arangxoj

10.1. Cxehxio, 1996: loko: TÁBOR, 90 km for de Prago. Kontaktoj kun TILIO, kiu organizos; la kongresejo trovigos apud la logejoj; kontrakto estu subskribita auxtune; por cxiuj 40 personoj estos 1 respondeculo; la prezo ne estos tro multekosta. * S-ino Dazzini: Cxu ekzistas en tiu loko iu faka grupo pri instruado, eduksistemo...* * Temo: Estos ankaux la temo por la Tago de la Lernejo. El la temoj proponitaj estas elektita (1 sindeteno):"Rimedoj por bona lernado kaj memlernado de E-o." * Rimarko: ni planu starigi laborgrupojn, ekz. „Mazi-uzantoj, ktp.

10.2. Auxstralio, 1997: loko: Max Wearing prezentas la 3 eblecojn:

1) Southport, Qeensland: tauxga ejo, sed pro la loka lerneja programo, la ILEI-konferenco estu antaux la UK, 2) apud la rivero Mary, kun eblecoj konatigxi kun la enlanda fauxno, 3) Adelajdo, 80 km sude de A.: pli interesaj prezoj (2/3 de Southport), jam provizora kontrakto. * Gxenerale: la vivkostoj estas duono de tiuj en Finnlando. Temo estu proksima al „Multkultura Auxstralio en mult-kultura mondo".

10.3. Postaj konferencoj: 1998: Francio (ne en Parizo) Ni decidos dum la venontaj jaroj. 1999: Germanio

10.4. Internaciaj metodikaj seminarioj (IMS): En 1991 estis la lasta, bedauxrinde. * La hungaroj sentas la bezonon pri IMS por la propraj studentoj. * Propono: 1997 en Hungario. 1996: Cxinio * Nederlando, HEERLEN, 15-17-a de marto 1996. * Rimarko: Regiona IMS estas interesa por kontakti pli da homoj.

10.5. Gimnazioj: Gimnazioj estas dauxrigindaj (Zs. Barcsay kaj B.A.). * Julian H. Angulo: La kongreslando varbu enlandajn partoprenantojn por la gimnazio. * Oni pli praktike arangxu fakajn metodikajn momen­tojn. * Barcsay: La nederlanda asocio subvencias la partoprenantojn. Sxi alvokas aliajn sekciojn fari la saman. * Oni arangxu lingvan kurson apud la gimnaziaj fakoj. * Smg: Antauxvideblas pli multnombra cxeesto en le gimnazio en Cxehxio. * Mee: La plej bona loko por komencantoj-kursoj estas Grésillon, Francio. * Max Wearing ne komprenas kial mankas varbaj agadoj de UEA kaj de ILEI okaze de la kongresoj. Tio tamen devus rezulti en kresko de kursanoj. * M. B. emfazas ke mono estas la cxiama problemo.

11. Rilatoj kun aliaj E-organizajxoj

11.1. UEA: M. B. atendas proponojn. Cxar la nova prezidanto de UEA diris ke instruado estu je la unua loko, oni esprimas la deziron ke de tie venos nova vento.

11.2. Propono: A. Ritamaki proponis al la TEJO-estraro elekti komisiiton pri infanoj, kiu estu ligo inter niaj du asocioj. * Danio petis ILEI venontjare organizi la seminarion. Hans ten Hagen kredas ke TEJO povus instigi gejunulojn por partopreni en la Gimnazio.

11.3. LIBE 1996 estos en Cxehxio. M. B. kontaktos Rob Moerbeek pri ebla ekzamensesio dum la UK en Prago. Ni esploru pri aliaj eblecoj por kunlabori.

11.4. IEI. S-ino van der Horst: Mazi, apud la lernado, povas esti uzata varbcele. Oni sciu la spertojn pri la uzo de la vidbendo.

11.5. Aliaj fakorganizoj: Internacia Traduk-Reto pere de Esperanto (Jarlibro p. 67.) invitas instruistojn kunlabori. Geonkloj Esperantistaj (Jarlibro p. 75.) * ILEI provos starigi kontaktojn kun aliaj E-organizoj, kiuj okupigxas pri edukado.

11.6. Esperanto-centroj: mondonacoj petitaj: estu kunlaboro kun Kaunas (Litovio), Estona E-Instituto (s-ro Hromov).

12. Ceterajxoj

-Alvoko por aboni „Eventoj" en kiu aperas informoj pri ILEI, pri Mazi,...                            ILEI, pri Mazi,...

Raymond Wylleman

Aug. Vermeylenstr. 65., BE-8400 Oostende,Belgio