Aktuala numero
Hejmen ]

 

IPR 1995-2004
Aktuala numero
Informoj pri ILEI
Redakciaj informoj
Ligoj
Esperanto-Instruado
Tirkesto
Pri la enhavo de IPR 2022/4 (Jarkolekto 52)

ENHAVO

 • Enkonduko (Ahmad Reza MAMDUHI) p.3
 • Sukcesa „Tago de Lernado” (Marija BELOŠEVIĆ) p.4
 • Kristin TYTGAT: Dulingvaj lernejoj en Bruselo p.6
 • Nitta TAKAMICHI: Kiel lernantoj gajnas memfidon kaj kial tio gravas por la tuta komunumo p.9
 • Alessandra MADELLA: Pri la jutuba kanalo de ILEI p.13
 • Intervjuo kun Jean-Pierre Cavelan (Alessandra MADELLA) p.18
 • Cu Ahilo au la grekoj konkeris Trojon? (Renato CORSETTI) p.20
 • Kunspirado (Mireille GROSJEAN) p.24
 • Intervjuoj de Alessandra MADELLA al Spomenka Štimec, Anna Löwenstein, Elisabetta Vilisics Formaggio p.27
 • El la landoj kaj sekcioj (IN, BI, IT, HR, MG) p.36
 • Tibor Sekelj refoje inter esperantistoj (intervjuo de Radojica PETROVIĆ al Renato CORSETTI kaj Ahmad MAMDUHI) p.42
 • Alvoko de la 56-a ILEI-Kongreso p.51
 • Esperanto per rekta metodo (Stano MARČEK) p.52
 • Informoj pri ILEI, redakciaj informoj p.53

Sur la titolpago: supre: Grafikajo de Alessandra Madella el la „Silka Vojo” en la jutuba kanalo de ILEI (vd. p. 13)
Sur la dorskovrilo: „Esperanto per rekta metodo” lernolibro de Stano Marček (vd. p. 52)

REDAKCIAJ INFORMOJ

Redakta komitato: József Németh (red.), Mireille Grosjean, Luigia Oberrauch Madella, Ahmad Reza Mamduhi, Rob Moerbeek

Respondeca eldonanto (verantw. uitgever): Marc CUFFEZ, Torhoutsesteenweg 453/0003, BE-8400 Oostende. Teknika helpo: Stano MARČEK. Presado: Alfaprint, Martin, Slovakio. Redaktoro: NÉMETH József, Fő u. 41/5, HU-8531 IHÁSZ, Hungario, jozefo.nemeth@gmail.com, www.ilei.info/ipr/; tel: (+36-70) 931-0530.
Peranto de ILEI kadre de LIBE: Olena Poshivana, olenaposivana@gmail.com.

Ni fermis la nunan numeron la 31-an de oktobro 2022,
redaktofino por la sekva numero: la 15-an de januaro 2023.

Atentu: por ricevi la sekvan numeron gustatempe, via kotizo devas esti enpagata gis la jarfino.

Jozefo Németh, redaktoro

 

  Atentu: sub la menupunkto "Arkivo" troveblas preskau ciuj artikoloj aperintaj en IPR dum la jaroj 1995-2021.