Nova Estraro
Hejmen ] Supren ]

 

Kio estas ILEI?
La cxefa mesagxo
Re-saluto
Tago de Lernejo
E@I
Intervjuo kun Fettes
IIK 2003
Kial oni devus?
Nova Estraro
Sud-afrikanoj
Interkulturo+konferencoj
El la landoj...
Reago

La nova estraro de ILEI:

Radojica Petrovicx:

Naskigxis en 1949 kaj esperantistigxis en 1967. Logxas en Cxacxak, Serbio. Edukigxis pri matematiko kaj informadiko, magistrigxis pri aktuaria matematiko. Estis mezlerneja instruisto pri matematiko, aktuario en asekura kompanio, programisto, estro de komputilcentro. Nun estas universitata instruisto pri datumbazoj kaj komputika instrumetodiko. Auxtoras artikolojn kaj prelegojn en la serba kaj la angla lingvoj kaj en Esperanto pri informadiko, asekurado, kvalitsistemo, komputika pedagogio, kaj interkultura edukado per Esperanto. Publikigis infan-gazetan E-kurson, beletrajn tradukojn el kaj al Esperanto, recenzojn kaj originalajn E-versajxojn por infanoj.

Instruis Esperanton en lernejaj kaj eksterlernejaj kursoj kaj E-metodikon en seminarioj por E-instruantoj. Organizis internaciajn E-renkontigxojn kaj seminariojn, aplikigis la projekton Interkulturo en Serbio kaj kunordigas gxian refunkciigon en nova eldono. Estis prezidanto de Serbia kaj Jugoslavia Esperanto-Ligoj kaj LKK-ano de UK. Estas estro de Sekcio pri instruado de Esperanto-Instituto Beograd, A-komitatano de UEA, membro de ILEI ekde 1991 kaj estrarano ekde 2001.

Celoj en ILEI: malfermigxo de ILEI al pli vasta medio de edukado kaj kulturkreado kaj kunlaborigxo kun internaciaj kaj naciaj institucioj kaj fondajxoj en tiuj fakoj; organiza fortigxo de ILEI, plimultigo kaj plijunigo de la membraro kun aparta zorgo pri instrukapabligo kaj aliaj profesiaj bezonoj de E-instruistoj; la projekto Interkulturo – plua evoluo, popularigado kaj uzado.

 

Stefan MacGill:

Naskigxis en Lower Hutt, Nov-Zelando en 1948. Denaska esp-isto. Kunfondinto de Esperanta Junulara Asocio de Nov-Zelando (1964) kaj aktivulo tie gxis 1972. Studis en Universitatoj Victoria, Canterbury kaj Massey (69-75), cxefe geografion. Diplomigxis kiel instruisto por elementaj lernejoj en 1974.

Volontulo (la dua en la programo) en la CO de UEA (1976), oficisto (1977-86). Redaktoro/kunordiganto de Jarlibro (76-86), teknika redaktoro de Kontakto (78-86). Vicprez de TEJO (77-79), prez. (1979-80). Direktoro de CO (1980-84). Redaktoro de Juna amiko (1986-96). Vicprez. de ILEI (1989-92), prezidanto (1992-94). Restariginto de la ekzamenoj UEA/ILEI kaj gxia sekretario (1989-95). Profesie ekde 1989 verkas manlibrojn kaj help-tekstojn por komputilaj programoj (optika karaktro-rekono). Esploras lingvo-didaktikon kaj preparas Esperantajn instru-materialojn. Interesigxas pri transporto; precipe fervojoj kaj iliaj horaroj.

Vivas en Hungario de post 1986. Havas tri filinojn, Karina (1990) Hajnal (1992), Sonja (2000) cxiuj tri estas denaskaj esp-istoj.

Verkis pli ol 20 eldonajxojn, plejparte en Esperanto.

 

Mauxro La Torre:

Naskita en Romo (Italujo) en 1946, esperantistigxis en 1962.

Doktorigxis pri matematiko en 1974 kun disertajxo pri matematika lingviko.

Ekde 1974-a dum 15 jaroj instruis en bazlernejoj, samtempe laborante por instruista trejnado, kunlabore kun itala instruista asocio CIDI.

Ekde 1987 laboras en la Klerigscienca Departemento de la Tria Roma Universitato, pri auxtomatigo en ekzamenado, instru-teknologioj, tele-instruado, komputiko, lingva statistiko, terminologio, lingvopolitiko. En tiuj kampoj publikigis plurajn verkojn.

Nuntempe profesoro pri Eksperimenta Pedagogio, instruas al Klerig-sciencaj studentoj Lernotaksikon, Komputikon kaj Logikon. En la esperantologia kampo, kunlaboris en la terminara komisiono de IAdEM, verkis iujn lernolibrojn kaj artikolojn precipe pri vortaraj kaj terminaj problemoj. Redaktis lingvopolitikan rubrikon (Barbarismi) en instruika fakrevuo Cadmo, respondecis pri la lerneja instru-eksperimento ESP2 koncerne influon de E-lernado al la lingvo-konscia kapablaro, kaj projektis LIL (Lingva Interreta Laborejo), por la trejnado de lingvoinstruistoj. Kadre de ILEI kaj UEA, lancxis la internacian inter-lernejan edukprojekton Interkulturo.

 

Boo Mee Kim-Lindblom:

Estas naskita en la jaro 1941 en Koreio. Post universitata studado pri koreaj lingvoj kaj literaturo farigxis instruisto en mezlernejo en 1962. En 1964 esperantistigxis kaj fondis rondon Stelaro, kiu bone aktivis en Seulo. Farigxis E-instruisto (1966) kaj gvidis E-kurson en Y.M.C.A. kaj ankaux por lernantoj inter 13-15 jaraj. Estis sekretario de Korea E-Instituto (1967-72). Studis pri koreaj lingvo kaj literaturo, pedagogio kaj ricevis rajton kiel gimnazia instruisto (1978-80). Poste esploris en sama fako kaj farigxis magistro en Yonse Univ. En Koreio. Postan jaron studis librotenadon en New Brunswick Comm. College en Kanado (1983). Dauxre studis librotenadon en Stokholmo en Svedio (1987). De 1986 gxis nun instruas en baza lernejo kaj gimnazio. En Stokholma universitato studis pri interlingvistiko. Estrarano de SEF (1998). Ricevis diplomojn kiel instruisto de paperfaldado por komencantoj (1997) kaj por progresantoj (1998).

 

Atilio Orellana Rojas:

Naskigxis en 1963 en Argentino, sed de 1997 logxas en Nederlando. Eklernis Esperanton en 1984. Studis en Argentino Filologion pri Klasikaj Lingvoj. Studis la rusan lingvon kaj instruis gxin kelkajn jarojn en la Instituto "Aleksandr Pushkin" en Córdoba; ankaux laboris kiel interpretisto de la rusa dum 2 jaroj. De 1988 instruas Esperanton laux rekta metodo kaj jam gvidis kursojn en pli ol 60 landoj en la tuta mondo. Nuntempe laboras kiel Direktoro de la Internacia Esperanto-Instituto, prizorganta la edukadon de novaj Esperanto-instruistoj. Multe verkis en Esperanto kaj la hispana pri indigxenaj temoj, speciale pri lingvistikaj aspektoj, muziko kaj religio por specialigitaj revuoj kaj por la Esperanto-gazetaro. Plenumis diversajn postenojn en la E-medio: Prezidanto de Argentina E-Asocio (1989-1991); C-Komitatano de TEJO (1992-1994) UEA-Komisiito por Ameriko (1994-2002); UEA-Komitatano A (1996-1998) kaj B (1999-2001), (2001-2003). Estrarano de ILEI (1995-1999), Komitatano de ILEI (1999-2001), (2001-2003); Prezidanto de la Internacia Ekzamena Komisiono de UEA/ILEI (1997-2000); Membro de la Internacia Rajtigita Ekzamenantaro (2000-2003). Ekde 2003 estas la UEA-Komisiito pri Agado Espero. Kunlaboris kun la organizo Indigxenaj Dialogoj ekde gxis naskigxo en 1998 prizorgante la taskon de instruado al hispanlingvanoj, fonetika ekzercado kaj laste kiel konsilanto kaj helpanto en la redakta teamo de gxia reta bulteno "Tamtamo". Parolas la anglan, Esperantan, francan, germanan, hispanan, kecxuan, nederlandan, portugalan kaj rusan.

 

Hokan Lundberg

Naskigxis en Svedio 1972, ekde 2003 logxas en Serbio kune kun la TEJO-aktivulo Sonja Petrovicx. Edukigxis kiel programisto kaj gimnazia instruisto pri komputiko kaj matematiko. Laboris kiel programisto dum kvin jaroj. Ekde 2002 plentempe okupigxas pri Esperanto-projektoj.

Kunfondis la laborgrupon Esperanto@ Interreto kaj kunordigis plurajn E@I-trejn-seminariojn. Programas kaj verkas por la reta lernomedio lernu!www.lernu.net, ankaux helpas pri la pagxaroj www.lingvo.info kaj www.interkulturo.net.

 

Aleksandr Blinov

34 jara rusiano, logxanta en Cheboksary, Chuvasha Respubliko, Rusio. Finis pedagogian altlernejon en 1993 pri la fakoj franca lingvo kaj psikologio. Dum tri jaroj post la finstudo laboris en mezlernejo, poste preskaux 10 jarojn en internacia turismo. Lia dimplomlaboro estis ligita al Esperanto: "Intensaj metodoj de instruado de lingvoj (surbaze de la lingvo Esperanto)". Relative multe instruis Esperanton, estante jam studento. La metodo kiun li uzis estis cxefe bazita sur principoj de Lozanov kaj ties rusiaj adeptoj Kitajgorodskaja kaj Ŝehter. Aktive partoprenis en la movadaj agadoj, precipe en la rusia, estante unu el cxeforganizantoj de pluraj arangxoj tra Rusio. Estis unu el iniciantoj de Lingva Festivalo en Cheboksary. Dum preskaux kvar monatoj (1999) volontulis en Roterdamo por TEJO.