K. Smide'liusz
Hejmen ] Supren ]

 

D. Charters
K. Smide'liusz
M. La Torre
J. Bishop

Katalin Smidéliusz:

La propedeuxtika valoro konkrete

La fakto, ke Esperanto rolas bone kiel enkonduka lingvo, jam estas agnoskita ankaux de pluraj ekstermovadaj fakuloj. Laux miaj spertoj estas tre utile, se la gxenera­lajn asertojn ni esperan­tistoj povas rekte pruvi per konkretaj analizoj kaj komparaj studoj ankaux eksterkomunume. Kiel metodikisto en pedagogia altlernejo, mia tasko estas eduki fremdlingvajn instruistojn, instrui al ili cxiujn trukojn por plifaciligi la akirigon de la unua ne-nacia lingvo al infanoj inter 7- kaj 10-jaraj. Miaj studentoj ofte estas sxokitaj pro la kvanto de diversaj elementoj pri kiuj ili devas atenti planante kion, kiam, laux kiu sinsekvo prezenti dum la instruprocezo.

La enlingvajn interferojn en nia kazo signife superas dum la unua periodo la inter­lingvaj diferencoj. La malsimileco de la lingva strukturo de nia nacia lingvo de cxiuj aliaj instruataj lingvoj en Hungario donas la unuajn plej gravajn taskojn por niaj lingvoinstruistoj.

Juna lernanto de fremda lingvo - en kies gepatra lingvo mankas la prepozici-sistemo (gxian funkcion transprenas postpozicioj kaj gramatikaj finajxoj ofte kun 2-3 alomorfaj variantoj por akordigxi ankaux kun la vokala sistemo de la vorto); en kies lingvo ne ekzistas genra distingo, nek tia nek lauxnumera akordigo ene de la nomina­tiva sistemo; kie unu nomvorto krom kazo (el kio ni havas minimume 17 kun cx. 900 kazofinajxoj) kaj numero povas indiki ankaux la posedan­ton; en lingvo kiu jxonglas per pli ol 1500 afiksoj; kiu forte markas akuzati­von kaj pro tio estas libera se temas pri vortordo; kies vortprovizo estas tute fremda al la euxropa kulturo - devas alfronti amason da strangajxoj kiam faras siajn unuajn pasxojn en iu ajn lingvo de la in­doeuxropa lingvofami­lio. 

La bezono havi lingvon, kies strukturoj ja necese estas diversaj de la gepatraling­vaj kutimaj strukturoj, sed kiu almenaux ne estu "superflue" komplik­ita (ekzemple per intergenra distingo, malfacile memoreblaj kon­jugacioj kaj deklinacioj) kreigxas en cxiu lingvolernanto, sed multe pli forte en la konsciaj lingvoinstru­istoj.  

La revon pri iu tia lingvo mi cxiam sukcesas veki cxe la studentoj dum miaj lekcioj kaj seminarioj. Por esti konvinka ne suficxas suprajxaj ekzemploj, oni bezonas - kaj ni havu! - science prilabori­tan materialon.

En la jaro 1994 mi verkis diplomlaborajxon en la itala lingvo pri la propedeuxtika valoro de Esperanto1, favora al la instruado de la itala lingvo al hungaraj infanoj. En la nuna jaro la laborajxo estas komplet­igita kaj la hungarlingva doktoriga disertajxo pri la sama temo jarfine defendota cxe la katedro pri la itala lingvo kaj literatu­ro en buda­pesxta universitato. Krom la graveco de la temo mi opiniis tre necese okupigxi pri tiu studo ankaux ekster nia movado kaj ankaux tiel agnoskigi la - de ni esperantistoj bone konatajn - valorojn de la internacia lingvo.

La disertajxo post la enkonduko pritraktas la gravecon de enkonduka pontolingvo, la psikologiajn kaj lingvajn valorojn de propedeuxtika lingvo kaj aludas al kelkaj jam konataj internaciaj eksperimentoj. Por science pruvi, ke Esperanto vere antaux-preparas la vojon por la itala lingvo unue mi devis difini tiun ital­lingvan mate­rialon, kiun mi deziras alproprigi al la infanoj gxis la 12a jaragxo. Estas listigitaj la lernendajxoj laux la parolinten­coj kaj komunikbezonoj, necesaj gramatikaj niveloj kaj lingvaj struk­turoj, leksikaj temoj kaj instruendaj parolturnoj. 

 La vera cxefparto komencigxas per detala lingvistika analizo de Esperanto. Laux la hipotezo Esperanto estas la unua fremda lingvo (L2) por la infanoj, do gxi estas anali­zata tra la lenso de la gepatra hungara lingvo (L1) kaj la itala, la dua fremda (cel-) lingvo (L3).  La komparaj studoj disvolvigxas nur je tiu lingva nivelo, kiu necesas por alproprigi la antauxprogramitan instrumaterialon gxis la menciita jaragxo.

La studo aparte atentas pri la objektive ekzistantaj lingvaj interferoj kaj ties transformo je pozitivaj transferoj. Surbaze de tiu kompara analizo estas difinebla la esperantlingva materialo kiu efike povas prepari la gramatikan kaj leksikan grundon por la postaj studoj de la itala lingvo. Krom la gramatikaj kaj lingvaj strukturoj necesis elekti ankaux la vortostokon, aplikendan dum la propedeuxtika fazo kaj dum la posta itallingva komenca periodo.

Surbaze de la leksika analizo kaj lingva komparo mi kompilis itallingvan teston, bazigxantan sur identaj kaj similaj elementoj de la itala lingvo kaj Esperanto kaj solvigis gxin cxe pli ol cent hungaroj, lernantaj minimume de duonjaro la internacian lingvon kaj nekonantaj la italan.

La rezultoj de tiu enketo pruvis multajn punktojn de la hipotezo. La gravecon de la tuta studo mi vidas en tio, ke gxi ne gxenerale deklaras, ke Espe­ranto havas propedeuxtikan valoron en la alproprigo de fremdaj lingvoj, sed konkrete analizas pri kiuj elir- kaj cellingvoj temas. La grado de la propedeuxtika valoro de Esperanto unuavice dependas de la koncernaj lingvoj. 

Kompreneble sen tia distingo inter la lingvoj ekzistas ankoraux alia pozitiva valoro de "enkonduka lingvo", ja pro la simpleco, logikeco kaj reguleco de Espe­ranto infano, eklernanta sian unuan fremdan lingvon - sen renkonti gxenajn obstak­lojn - en Esperanto trovas bone uzeblajn skemojn, kiuj suficxe rapide ebligas al li esprimi siajn bezonojn en iu nova kodsistemo. La intelekta malkovro pri la funkcio de lingvosistemoj - kaj konsciigxo pri la propra, gxis tiam senkonscie uzita - havas sian psikolingvistikan valoron, absolute sendepen­dan de la lingvaj strukturoj kaj leksikoj. Tiu pozitivajxo konstateblas kaj sendube pruveblas en cxiu kazo, rilate iun ajn lingvon.

Ne tiel en la alia, lingvistika tereno. La gxeneraligo, ke Esperanto multe povas helpi la lernadon de alia fremda lingvo, jam postulas konkretigojn kaj pruvojn.

La grado de tiu helpo malsamas: se ekzemple hungaro volas lerni unu el la itala, germana, japana aux rusa lingvoj, aux italo volas lerni la francan, anglan aux hungaran lingvon. Ju pli malsamas la gepatra lingvo (L1) kaj la cellingvo (L3), kaj ju pli simi­las Esperanto al la cellingvo, des pli granda estas la propedeuxtika valoro. (Ekzemplo al tiu cxi kazo: kiam hungaro volas lerni la italan lingvon). Lingvistike ne tiom utilas, se la gepatra lingvo tre similas al la cellingvo kaj Esperanto fremdas al ambaux (kiam ruso volas lerni la polan lingvon). 

Cxiu kazo bezonas apartan analizon, dononta diversajn rezultojn, -kaj cxu estas dolorige? - la profito ne cxiam altas, ne cxiam konvinkas pri la valoro de investoj (tempaj kaj financaj).

Al pedagogoj, kiuj instruas Esperanton (ankaux) propedeuxtikcele utilus konsciigxi pri la konkretaj valoroj, pri pozitivaj kaj negativaj transferoj, renkonteblaj dum la instru- kaj ler­noproce­zo. Tiucele en la jena artikolo mi prezentas la resumon de du partoj el mia disertajxo, kun la espero doni ideojn por la programigo de la instrumate­rialo kaj kompara analizo de lingvajxoj.

 

Gutoj el la leksika analizo

Por science elekti la vortprovizon oni nepre atentas kelkajn principojn, el kiuj mi prezentas nur la du plej gravajn: la oftecon de la koncernaj vortoj kaj la lauxcirkon­stancajn bezonojn de la lingvouzontoj.

La lauxcirkonstance kompilita vortprovizo dependas de multaj faktoroj de la instruprocezo, interalie de la agxo kaj intereso de la lernantoj, de la (geografia) loko de la instruado, de ties celoj, ktp. Por akiri tiun cxi materialon ni enketis cxe pli ol cent infanoj de la koncerna agxo kaj skribigis al ili 8-10 vortojn laux diversaj temoj. Fakte la tuto bazigxis sur asociado pri la menciitaj temoj, t.e. ili surpaperigis vortojn, pri kiuj ili unue pensis auxdinte la temojn: personoj, bestoj, hejme, en la lernejo, sur la strato, mangxajxoj-trinkajxoj, agoj, kvalitoj, sxatokupoj, ktp. El la tiel ricevita listo la plej oftaj eniras la stud­materialon gxuste por kontentigi la bezonojn de la lernantoj, ja la lingvoinstruado celu evidentigi iliajn komunik­bezonojn. Kompreneble ankaux cxi-kampe eblas iom da manipulado, ja por la samaj nocioj en la lingvoj ofte trovigxas sinonimoj, do la instruisto rajtas elekti la pli oftan version, la pli simplan gramatike aux fonetike, aux tiun kiu el aliaj vidpunktoj pli tauxgas, ekz. similas al la nacia lingvo aux al alia, jam lernita.

La vortprovizon de iu studoprogramo devas konsistigi vortoj, elektitaj laux objek­tivaj kriterioj, kiel estas ekzemple la ofteco de la vortoj en la cellingvo. Por kompari kun la Esperantaj variantoj la unuajn mil plej oftajn vortojn de la itala lingvo mi cxerpis tiujn el la frekven­colisto de Sciarone2 kaj laux memelek­titaj vidpunktoj por trovi la identajn, similajn kaj malsimilajn vortojn mi grupigis la komparitajn vor­tolis­tojn. La ricevita rezulto estas tre interesa kaj konvinke favora al mia hipotezo. La analizo liveras ne nur leksikon por plani la studmaterialon, sed samtempe helpas elekti kiujn vortojn enigi en la Esperantan programon kaj kiujn eviti pro la inter­lingvaj interferoj. Ankaux alian utilon povas havi la preparita analizo, ja gxi estas kolekto ankaux de falsaj amikoj, utila al instruistoj pri Esperanto al italoj kaj inverse.

 

1.Identeco

Grupigante la unuajn mil vortojn sub la unua cxefgrupo mi kolektis la vortojn kiuj montras identecon inter si en la du fremdaj lingvoj. Tiu cxi identeco povas esti abso­luta kaj parta kiel videblas el la sube donitaj kelkaj ekzemploj. El metodika vid­punkto la identeco kauxzas pozitivan transferon en la lingvo­lerna procezo.

1.1.       Identas la skribaj formoj, la prononco, akcento kaj signifokampo.

                            Itala                          Esperanto                    Hungara

 113*                    mano                       mano                             kéz

 127                       momento                 momento                       pillanat

 133                       mondo                     mondo                           világ

 258                       senso                      senso                             érzék

 

1.1.1.  La formo, prononco kaj akcento de cxiuj vortoj estas identaj, nur la
    vortfinaj literoj malsamas.

  18                         fare                         fari                                  csinálni

  25                         dire                         diri                                  mondani

  34                         vol/ere                   vol/i                               akarni

  37                         stare                       star/i                              állni

  43                         ven/ire                   ven/i                              jönni

  58                         grande                   granda                           nagy

  85                         parte                      parto                              rész

 

1.1.2.    La identaj vortoj formas falsajn amikojn se en la sig­nifokampo estas diferenco inter la formoj, kiel cxe la subaj ekzemploj.

  12                         da                              de                             -tól, tõl

                               di                               da                            -nyi, részelõ

  91                         tempo                       tempo                       idõ

                               tempo                       vetero                       idõjárás

 153                        stato (situazione)    stato                            állapot

                               stato (comunità)     sxtato                            állam

 269                        posto  (luogo)         posto                        hely

                               posto (impegno)     posteno                    poszt

 323                        studio (televisivo)    studio                       stúdió

                               studio                       studo                        tanulmány

 171                        strada                       strato                        utca

                               strato                        tavolo                      réteg

 826                        tavola                       tablo                         asztal

                                tavolo                      tablo                         asztal

                                lavagna                   tabulo                         tábla

1.2.        Identas la skribitaj formoj de la Esperantaj kaj italaj vortoj, sed estas
              diferenco en la prononco. Tiu simileco signife helpas la komprenon de 
              skribita teksto.


* La antauxvorta cifero indikas la pozicion de la koncerna itala vorto en la frekvencolisto  
  de Sciarone.

1.2.1.      La prononc-diferencon kauxzas la malsamaj ortografiaj kaj fonologiaj reguloj de la koncernaj lingvoj.

 106                        certo [cxerto]                       certa                        biztos

 376                        decid/ere [decxidere]            decid/i                   elhatározni

 393                        ricev/ere [ricxevere]              ricev/i                       kapni

 375                        centro [cxentro]                     centro                        központ

 775                        gesto [gxesto]                        gesto                         gesztus

 

1.2.2.      La prononc-diferencon kauxzas la malsamaj akcentoj.

 295                        numero                     numero                     szám

 320                        popolo                      popolo                     nép

 385                        vario                        varia                          változatos

 412                        libero                        libera                         szabad

 471                        spirito                       spirito                       szellem

 

1.2.3.      La prononco identas, sed la skribita formo malsamas pro la malsamaj ortografiaj reguloj. En tiu cxi kazo la pozitiva transfero estas rimarkebla dum la kompreno de auxdita teksto.

 109                        cred/ere                    kred/i                        hinni

 155                        caso                          kazo                          eset

 181                        voce                          vocxo                        hang

 187                        acqua                        akvo                          víz

 195                        amico                         amiko                        barát

 287                        caro                           kara                           drága, kedves

 

1.2.4.      La prononco kaj akcento de la subaj vortoj identas, sed ne ilia skriba formo, nek la signifo.

 224                        testa                          kapo                          fej

 234                        capo                       cxefo                         fõnök

 726                        carne (vivente)        karno                        élõ hús

                               carne  (cibo)            viando                      hús (étel)

 679                        lingua (parlata)        lingvo                      nyelv (beszélt)

                               lingua (organo)      lango                        nyelv (testrész)

 774                        viso                         vizagxo                        arc

                               visto                         vizo                           vízum

1.2.3.1.   La prononcitaj formoj identas, nur la akcento kauxzas diferencon kaj samtempe fortan negativan transferon.

 329                        politico                       politika                    politikai

 345                        unico                          unika                       egyedüli

 461                        economico                 ekonomika              gazdaságos

 789                        pubblico                    publiko                    közönség

 974                        chilometro                  kilometro                  kilométer

2. Simileco

La duan subgrupon formas la vortoj cxe kiuj rimarkeblas simileco en la radikoj, sed intervenas mutacio, sxangxigxo(j). Tiuj vortoj pro la rekonebleco helpas la komprenon, sed postulas grandan atenton kaj zorgadon en la aktiva lingvouzo. Sen la intenco pritrakti cxiujn trovitajn kazojn staru cxi tie kelkaj karakterizaj fenomenoj.

2.1.     La Esperantaj vortoj suferis fonologian mutacion.

  11                         si                                 sin (si+n)                         magát

  26                         mi                                min (mi+n)                       engem

  29                         anche                         ankaux                              is

  49                         due                              du                                     kettõ

  60                         uomo                          homo                                ember

  62                         molto                          multe                                 sok

  74                         parl/are                       parol/i                               beszélni

 101                        nuovo                        nova                                  új

 116                        buono                        bona                                 

2.1.2.  Vortoj, suferintaj fonetikajn sxangxojn kauxzas negati­vajn interferojn.

    2                         di                                 de                                    -nak a, nek a,

                               da                                de                                    - által

  15                         per                               por                                  - val, -vel

  16                         con(strumento)         per

                               con                              kun

108                         passare                      pasi                                   (el)telni

                               passare                       pasigi                               eltölteni

2.2.     Ofte rimarkeblas, ke unu el la vortoj ricevis afik­son.

2.2.1.  Sufikson havas la itala vorto.

 139                        italiano                       italo (itali-an-o)              olasz

 268                        ordine                         ordo                              rend

 304                        pensiero                     penso                             gondolat

 343                        condizione                 kondicxo                          feltétel

2.2.2.  Sufikson havas la Esperanta vorto.

 252                        signora                       sinjor/in/o                        asszony

 328                        figlia                            fil/in/o                              lánya vkinek

 548                        unire                           unu/ig/i                            egyesíteni

 570                        libertà                         liber/ec/o                         szabadság

2.3.    La simileco originas en etimologia parenceco, plej ofte la komunaj fontoj

          estas latindevenaj.

     3                        essere                            esti                                 lenni

   28                        potere                            povi                               képesnek lenni

   38                        dovere                           devi                               kelleni

   88                        vita                                 vivo                               élet

1 46                        padre                             patro                              apa

 211                         amore                            amo                                szerelem

2.4.      La duoblaj konsonantoj malaperas en la Esperantaj versioj.

2.4.1.  Unu el la du malaperas.

   24                        tutto                               tute                                teljesen

   95                        bello                              bela                                szép

 102                        mettere                          meti                                rakni

 337                        accordo                         akordo                           egyetértés

2.4.2.  Unu el la du malaperas, la alia sxangxigxas.

 175                        notte                              nokto                             éjszaka

 203                        fatto                               fakto                              tény

 241                        trattare                           trakti                              bánni vkivel

2.4.3. La longa itala konsonanto transformigxas je unu alia en la Esperanta    
            vorto.

 301                        braccio                          brako                             kar

 396                        permettere                     permesi                         megengedni

 400                        passo                             pasxo                             lépés

 405                        ricco                               ricxa                           gazdag

2.4.4.   Vortoj kiuj suferas du sxangxojn.

 117                        occhio                           okulo                             szem

 231                        correre                           kuri                                futni

 249                        appena                          apenaux                        alig

 285                        letto                               lito                                 ágy

 286                        apparire                         aperi                              megjelenni

2.4.5.  Vortoj, kie falas la duobla konsonanto, sekve la Esperanta versio cxu

           mallongigxas, cxu ricevas alia(j)n konsonanto(j)n, aux suferas modifojn.

 161                        troppo                           tro                                  túlságosan

 911                        otto                                ok                                   nyolc

 922                        sette                               sep                                 hét

 806                        espressione                  esprimo                         kifejezés

2.4.7.  Interesan grupon formas tiuj vortoj, cxe kiuj sxajne estas neniu komuna inter la Esperantaj versioj kaj tiuj, kiuj aperas en la frekvencolisto. Tamen post atenta analizo, troveblas itala sinonimo kies parenceco kun la Esperanta vorto estas okulfrapa. Kelkfoje temas pri derivitaj vortoj en Esperanto. 

  48          cosa                       afero              (¬ affare)                        dolog

   71         primo                     unu/a            (¬ uno)                           elsõ

 134         tornare                   re/ven/i         (¬ venire)                     vissza­térni

 138         capire                     kompren/i     (¬compren­dere)            érteni

 154         piccolo                  mal/grand/a  (¬ grande)                     kicsi

 

3. Malsimileco

La trian grupon formas la vortoj, inter kiuj mi ne trovis similecon. Ties Esperanta versio devenas ekzemple el aliaj lingvo(familio)j. El metodika vid­punkto ili ne helpas la komprenon, sed ne malhelpas la aktivan lingvouzon. Ofte estas pli bone uzi tiajn vortojn ol facile mikseblajn, similajn vortojn.

   56                        anno                                      jaro                                        év

   64                        giorno                                  tago                                         nap

   73                        volta                                      fojo                                        alkalom

   81                        casa                                       domo                                     ház

 110                        donna                                    virino                                    

 126                        paese                                     lando                                     ország

 

Konkludo

Post la komparo de la 1000 plej oftaj italaj vortoj kun ties esperantlingvaj ekvivalentoj mi konstatis, ke 22 % montras identecon (kompletan 13 %, partan 9%), inter la vortoj de la du lingvoj 48 % montras similecon kaj 30 % havas nenion komunan.

 

Neforgesante, ke inter la similaj vortoj parto nur skribe similas, parto nur prononcite, ni tamen povas konkludi, ke el la vidpunkto de vortprovizo la itala lingvo kaj Esperanto signife helpas la komprenon unu de la alia.

La grandprocenta simileco atentigu la lingvoinstruistojn pri la fakto, ke la efiko de la simileco estas subjektiva afero, kelkaj kauxzas cxe la lernanto poziti­van, aliaj negativan transferon, dum cxe alia lernanto ili efikas alimaniere. Precipe en la produktiva lingvouzo (skribo, parolo) ni kalkulu je la negativa, bremsa transfero de similaj vortoj.

 

Kio krom la leksiko?

Por pruvi, ke ne nur la leksika simileco havas grandan rolon, estis kompilita de mi testo, kiu - helpe de identaj kaj similaj vortoj en Esperanto kaj itala lingvoj - enhavis lauxgrade malfaciligitajn itallingvajn frazojn. La celo estis pruvi, ke la kono de Esperanto ebligas kompreni frazojn de tute nekonata lingvo. Hungaraj esperantistoj, pretaj partopreni en la eksperimento ricevis interalie la sube troveblajn italajn frazojn kun la tasko traduki ilin al la gepatra lingvo.

La enketado liveris interesajn rezultojn, pruvis la elirhipotezon, sed aldone starigis interesajn demandojn, metodike neneglektendajn.

La analizon de tiu cxi ekzameno vi povos legi en la sekva numero de nia revuo.

Ïis tiam, se vi mem deziras provi kiomgrade vi estas helpata de Esperanto por kompreni la italan lingvon, vidu la duan pagxon de mia esplorenketo, kiun vi povas traduki aux al Esperanto aux al via nacia lingvo.

 

Provu traduki la sekvajn itallingvajn frazojn!

a) Il libro è interessante. ....................................................................................

b) Il mio amico è italiano. .................................................................................

c) Il poeta riposa. .................................................................................

cx) La mia mamma sabato non lavora. ................................................................

d) Il ministro saluta il pubblico.  ............................­............................................

e) Maria non ha tempo libero. ............................................................................

f) Paola frequenta la sesta classe. .......................................................................

g) Il mio papà lavora in una fabbrica. ........................­........................................

gx) Marianna parla bene la lingua italiana? ....................­.....................................

h) Il fratello di Paolo dorme. .................................­.............................................

§) La grammatica di Esperanto è facile. .......................­......................................

i) I turisti visitano i famosi musei di Roma. .................­......................................

j) Il signore si lava con sapone.  .........................................................................

k) Luigi preferisce l'insalata al formaggio...........................................................

l) Il direttore deve pagare molto al suo dottore. ..........................­........................

m) Il professore non vuole finire la lezione. ...............................­........................

n) La signorina Verdi desidera vendere la villa contro un prezzo alto.................

o) Chi ama Carlo?  .............................................­................................................

p) Con chi parla Maria?......................................................................................

 

El la sekvaj vortoj konstruu frazojn en la itala lingvo!

casa, Marco, la, è, di, moderna :  .............................­..........................................

lunga, scrive, Paolo, lettera, una: .........................­..............................................

ragazza, si, la, veste, semplicemente: .........................­............­............................

professoressa, non, la, ministro, invitare, vuole, il:.............................................

 

Viaj reagoj, solvoj kaj alilingvaj similcelaj fraz-aroj estas bonvenaj en la redakcio.

 

Notoj:

1.             Smidéliusz K.: L'Esperanto come strumento propedeutico nell'insegnamen­to dell'italiano per gli ungheresi. Instituto Superiore di Magistero Berzsenyi Dániel, Dipartimento di Italianistica, Szombathely, 1994.

2.             Listo de frekvenco de A.G. Sciarone, kompilita cxe la Katedro de Aplikata Lingvistiko de la Universitato de Delft, Nederlando. (Sciarone: Vocabolario Fondamentale della lingua italiana, Minerva Italica, 1977. p. 167-196)

 


horizontal rule

1.             Smidélento propedeutico nell'i

2.             Listo de frekvenco de A.G. Sciarone, kompilita ¤e la Katedro de Aplikata