ILEI
La logotipo de ILEI.
   Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

  ...ni instruas Esperante!


   Ĉefpaĝo
   Instancoj
   Agado
   Dokumentoj
   Revuoj
   Adresoj

   

 

Kontaktu ILEI!

Instancoj

Nova estraro de ILEI (2015 - 2018)

Prezidanto: Mireille GROSJEAN „Mirejo”, Grand-rue 9, cp 9, CH-2416 Les Brenets, Svislando. <mirejo.mireille@gmail.com>.Tel. fiksa (+41) 32 932 18 88, portebla (+41) 7969 709 66. Kunordiganto de la laboro de la estraro Respondeculo pri eksteraj rilatoj (UNESKO, FIPLV kaj aliaj) Respondeculo pri informado pri la Ligo Kunordiganto pri ekzamenoj Reprezentanto de ILEI che la estraro de UEA

Vicprez.: GONG Xiaofeng „Arko”, School of Environmental and Chemical Engineering, Nanchang University, CN-330031 Nanchang, Ĉinio. <arko.gong@qq.com>. Kunordiganto pri universitata agado

Estrarano pri financoj: William HARRIS „Vilĉjo”, Esperanto-USA, P.O. Box 1129, El Cerrito, CA 94530, Usono. <ilei.kasisto@gmail.com>. Tel. fiksa (+ 510) 653 0998.

Sekretario: Emile MALANDA Nianga, 62 Grove Avenue, Claremont 7708, Cape Town, Sud-Afriko, <emalandan@yahoo.fr> , Tel. fiksa (+27)218262721, porteblaj (+27)767731430, 718199899. Respondeculo pri rilato kun la sekcioj, reprezentantoj kaj kontaktpersonoj Kunordiganto de KolegHelpa Kaso (KhK)

Estrarano: Radojica PETROVIĆ, Bul. oslobodjenja 36/14, RS-32000 Čačak, Serbio. <radojica.petrovic.rs@gmail.com>. Tel. fiksa (+381) 32 371053. Estrarano pri Konferencoj Respondeculo pri retaj aferoj Respondeculo pri kontaktoj kun TEJO Kunordiganto pri la projekto « Interkulturo »

Vic-sekretario: Elena NADIKOVA, ul. Kadikova, 24-41, Cxeboksary RU-428037 Rusio, <lena_espero@mail.ru>. Tel. fiksa: (+7)-8352-648531, portebla: +7-919-670-25-34 Respondeculo pri raportoj, protokoloj kaj informado al la Komitato Kunordiganto de Lerneja Agado Kunorgdiganto pri Eo-centroj

Estrarano: Ivan COLLING, Cx.P. 1701, Ag. Mal. Deodoro, Curitiba, PR. BR-80011-970, Brazilo. <iecolling@yahoo.com.br>

 

Arkivo de la estraraj protokoloj, decidoj kaj laborplanoj

2011

Protokolo de skajpa kunsido de la Estraro de ILEI 29 oktobro 2011 (DOCX)

Resumo de decidoj el la Estrarkunsido de ILEI, 16-18 aprilo, 2011 (ligo al PDF-varianto)

Protokolo de la Estrarkunsido en Roterdamo (unua parto - kiel PDF).

Tagordo por la estrarkunsido en Roterdamo,16-18 aprilo 2011  (PDF)

Protokolo de estrara skajpkunsido_marto_2011

Listo de estraraj decidoj 2011 (PDF - kovras la periodon januaro-majo)

2010

La estraro de ILEI ne sukcesis kunsidi kvorume en 2010, sed prizorgis la agadon per reta kontakto. Tamen, okazis tra 2010 tri kunsidoj kun du au tri estraranoj, sekve ni liveras la protokolojn de tiuj kunsidoj.

Laumonata plano por ILEI 2010: dec. 2009, januaro-junio 2010

Listo de estraraj decidoj 2010 (PDF)

Tagordo por la mini-estrarkunsido Herzberg, Germanio, okt 10-12, 2010

Protokolo estrara Herzberg oktobro 2010 (PDF)

Protokolo estrara Antverpeno majo 2010 (PDF)

Protokolo estrara Hago januaro 2010 (PDF)

2009

PROTOKOLO: Estrarkunsido de ILEI (Roterdamo). Parto 1: novembro 27-28 2009. Parto 2: novembro 29-30 2009

 © Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj