ILEI
La logotipo de ILEI.
   Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

  ...ni instruas Esperante!


   Ĉefpaĝo
   Instancoj
   Agado
   Dokumentoj
   Revuoj
   Adresoj

   

 

Kontaktu ILEI!Aliĝilo por la ILEI-konferenco 2008

Bonvolu atente plenigi tiun ĉi aliĝilon. Nur se vi tute pretas klaku la butonon sub la formularo.

Pri la kotizo

  • La baza kotizo ne estas repagebla, senkonsidere ĉu la aliĝinto ne povas partopreni la Konferencon pro propra volo aŭ pro iu ajn ekstera kaŭzo, eĉ se la Konferenco ne okazas aŭ okazas en alia urbo.
  • La baza kotizo ne inkluzivas loĝadon, ekskursojn kaj eventuale aparte pagendajn aferojn, pri kiuj informoj kaj mendiloj aperis/os en IPR. La kotizo inkluzivas nenian asekuron.
  • Konferencaneco estas transdonebla, sed necesas alpagi diferencon depende de lando kaj aliĝperiodo. ILEI diferencon ne repagas.
  • Por la limdatoj kaj aliaj kondiĉoj validas la dato de ricevo de la pago ĉe la ILEI-Kasisto. Aliĝilo sen kompleta pago ne estas traktata.
  • Por mendoj atingantaj nin post la 1a de majo 2008 oni devas aldone pagi 10% de la kostoj de tiuj mendoj! Post la 1-a de junio 2008 ni ne plu povos por vi mendi tranoktejon.
  • Se al ekskursoj aliĝos ne sufiĉa kvanto de partoprenantoj, ili povas esti nuligitaj. Tiukaze vi rajtas je repago aŭ (se estas disponeblaj lokoj) elekto de alia ekskurso.
  • Kaze de malaliĝo plej malfrue unu monaton antaŭ la konferenco, la aliĝinto rericevos duonon de sia aliĝkotizo kaj 80% de la ceteraj pagoj (resto kovros la organizajn kostojn), malaliĝante ĝis 14 tagoj antaŭ la kongreso estos redonata 60 % de la ceteraj pagoj, sed ne aliĝkotizo, kaj pli poste la aliĝinto rericevos neniom.

Vi bezonas oficialan invitilon...

Por akiri invitilon por veni al Benino, bonvolu turni Vin al la ĉefa loka organizanto: Jean Codjo, ESPERANTO-AFRIK, 03 BP 3589 Cotonou, Benino, e-poŝto: jean_codjo@yahoo.com, esperantaf@firstnet.bj. Nepre plenigu ĉi sube informojn pri via pasporto. Invitilo estos preparata post ricevo de via pago.Bazaj informoj

Dato de aliĝo 2024-07-25 Emblemo de la konferenco en Porto Novo: mapo de Afriko kaj Benino.
Noto: kiel dato de aliĝo validos la dato en kiu via plena pago atingas konton de ILEI.
Dato de mia alveno [jjjj-mm-tt]
Dato de mia foriro [jjjj-mm-tt]
Persona nomo
Familia nomo
Adreso
Poŝtkodo (sen landokodo)
Urbo
Lando
Telefono (internacie)
Fakso (internacie)
Retadreso
Mi estas Ina Malina
Mia naskiĝdato [jjjj-mm-tt]
Mi aliĝas en jena kategorio * Membro de ILEI Ne membro
Junulo Handikapulo

* Membro de ILEI estas tiu kiu jam pagis kotizon al ILEI por la jaro, dum kiu okazas la konferenco. Junulo (sendepende de membreco) estas tiu kiu naskiĝis post la 31-a de decembro 1977.
Aldonaj personaj informoj

Miaj profesio/ĉefa okupo kaj interesoj estas
La numero de mia pasporto estas
(plenigi nur se vi bezonas invitilon)
Limdato de valideco de mia pasporto [jjjj-mm-tt]
(plenigi nur se vi bezonas invitilon)Loĝado, manĝado kaj ekskursoj

Mi mendas jenan loĝeblecon (inkluzivas manĝojn)
Mi volas loĝi kune kun
Mi manĝas (gravas nur se vi mendas manĝojn) ordinare vegetare speciale
Dum tiu ĉi konferenco malfacilas certigi alian ol ordinaran manĝon.
Kaze de speciala bezono, bonvolu kontakti organizanton, Aida-n.
Mi volas partopreni en la jenaj ekskursoj:
TT: Portonovo (tuttage, 20 EUR) Jes Ne
DT1: Adjarra (duontage, 12 EUR) Jes Ne
DT2: Aguegues (duontage, 12 EUR)) Jes Ne
DT3: Dangbo (duontage, 12 EUR)) Jes Ne
DT4: Bimyns (duontage, 12 EUR)) Jes Ne
PE: Postkonferenca ekskurso al Kétu, Kové, Abomey, ktp. (1-lita ĉambro, 290 EUR) Jes Ne
PE: Postkonferenca ekskurso al Kétu, Kové, Abomey, ktp. (2-lita ĉambro, 240 EUR) Jes Ne
Mi volas prezenti jenan lingvon en la Lingvo-Festivalo
Mi volas aliĝi al la bankedo (35/20/1 EUR, depende de via lando) Jes NeKotizo kaj pago

Kontribuo al fonduso "Dazzini"
Kontribuo al koleghelpa fonduso
Kontribuo al fonduso "Erika Linz"
Kontribuo al fonduso "Interkulturo"
Kontribuo al fonduso "Szerdahelyi"
Kontribuo al konferenco en Afriko 2008
Mi aldonas jenan sumon pro bankokostoj
(6 EUR se vi pagas per internacia transpago)
Mi pagas jene*
Bonvolu premi la butonon por
kalkuli vian kotizon!
Kotizo por la bankedo
(depende de lando)
0 EUR
Aliĝkotizo
(depende de aliĝdato, kategorio, lando)
52 EUR
Kotizo por loĝado 0 EUR
Kotizo por ekskursoj 0 EUR
Krompago pro mendoj post 1a de majo 0 EUR
Pago por ankoraŭ io plia,
laŭ interkonsento kun organizantoj
Entute pagenda sumo 52 EUR

* Via aliĝo validas nur post kompleta pago en unu el la jenaj manieroj: 1) al ILEI-konto ĉe UEA ilek-a, indikante "ILEI-konferenco" (nur ĝis la 15-a de majo 2008); 2) al la bankokonto de ILEI en Svedio: IBAN: SE56 8000 0832 7999 4515 0143 kun BIC/SWIFT-kodo SWEDSESS. Aldonu 6 EUR por svedaj bankokostoj se vi pagas de ekster Eŭropa Unio. El Svedio eblas pagi al konto 8327-9, 994 515 014-3 ĉe Föreningssparbanken.
Kontribuoj kaj komentoj

Rilate al la konferenca temo mi proponas jenan prelegon:

(bonvolu ankaŭ noti ĉu vi bezonas por via prelego iujn apartajn ilojn)Mi proponas la jenan kontribuon al la distra programo:

(bonvolu ankaŭ noti ĉu vi bezonas por via kontribuo iujn apartajn ilojn)Ceteraj komentoj:Konferenca Regularo (ekstrakto):

6. Konferencanoj devas fari nenion, kio kontraŭas la Konferencan Regularon aŭ malutilas al la ILEI-Konferenco kaj devas submetiĝi al la leĝoj de la lando, kie okazas ILEI-Konferenco.

7. Ĉiu vendado de varoj en ILEI-Konferenco bezonas antaŭan aprobon de la Estraro, kiu starigas la kondiĉojn. Skriba peto pri tia agado estu liverita al la Estrarano pri Konferencoj nepre antaŭ la 30-a de junio de la konferenca jaro."

Kompletan regularon vi povas preni de la reto ĉi tie


Akceptante la kondiĉojn vi ankaŭ akceptas ke via nomo aperu en listo de partoprenantoj, aperanta en la reto, kaj ke via nomo kaj adreso aperu en listo disdonota al partoprenantoj.


Mi legis kaj akceptas la kondiĉojn!© Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj