ILEI
La logotipo de ILEI.
   Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

  ...ni instruas Esperante!


   Ĉefpaĝo
   Instancoj
   Agado
   Dokumentoj
   Revuoj
   Adresoj

   

 

Kontaktu ILEI!

Novaĵoj

Pri la enhavo de IPR 2010/1:

  Jozefo NEMETH: Enkonduko …..…. 3
  Stefan MACGILL: 2010 – ni ghin eniru per dekoracio (Novjara mesagho de la prezidanto) …... 4 (+ grafikajho)
  La nova estraro de ILEI (biografietoj kun fotoj)……...6
  Radojica PETROVIC': Stipendioj por trejnseminarioj kaj konferenco ………11
  Kristin TYTGAT: EU-programoj: ebloj por Esperanto….. (kun foto)…..14
  Ilona KOUTNY: Jubileaj aranghoj pri Istvan Szerdahelyi en 2009….(kun du fotoj)… 19
  Renato CORSETTI: Szerdahelyi, Frank kaj Springboard: kion komunan ili havas?
  (mallongigita versio, II-a, fina parto)…….21
  Radojica PETROVIC': Lauregule au ne: verboj kaj tempoj…….26
  Rob MOERBEEK: Erarologio 2……..28
  Heidi GOES: Instrui Esperanton en Indonezio……. (kun du fotoj + du kolorfotoj sur la interna dorsa kovrilo)……..31
  Ronald GLOSSOP: Raporto pri instrua vojagho al Chinio (kun du fotoj)…. 33
  El la landoj kaj sekcioj (BG, CN, PL)….. 36
  - Bulgario: Gvidlibro de la amikeco (Mariana Gencheva)(kun tri fotoj + du kolorfotoj titolpaghe)
  - Chinio: La 8-a China Kongreso de E-o. Kiam E-o "infanighas" (kun foto) (Augusto CASQUERO)
  - Pollando:
  - alvoko de la sekcio (Malgosia Komarnicka)
  - renkontigho en Krakovo (Magdalena Tatara)
  Informoj pri ILEI…..41

  Titolpaghe: Ekspozicio kaj polaj dancantoj en Polski Trambesh (vd. p. 36)
  Dorskovrile: adresaro de la sekciestroj kaj reprezentantoj de ILEI


  Redakciaj informoj
  Respondeca eldonanto (verantw. uitgever): Iwona KOCIEBA, Graaf de Fiennesln 54, BE-2650 Edegem. Presado: Flandra Esperanto-Ligo, Frankrijklei 140, BE-2000 Antwerpen, tel: (+32-3)-234 34 00 (+32-3)-234 34 00. Redaktejo: NEMETH Jozsef, HU-8531 IHASZ, Fö u. 41/5, <jozefo.nemeth@gmail.com>, http://www.ilei. info/ipr/ ; tel: (+36-89) 356-050 (+36-89) 356-050. La revuo aperas ankau kasede registrita por leghandikapuloj. Informas: Rob MOERBEEK, Zwaansmeerstraat 48, NL-1946 AE Beverwijk, <r.moerbeek@wanadoo. nl>.

  La nunan numeron ni sendis al la presejo 25 januaro 2010, redaktofino por la sekva numero 15 aprilo 2010.

  Jozefo NEMETH, redaktoro de IPR