ILEI
La logotipo de ILEI.
   Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

  ...ni instruas Esperante!


   Ĉefpaĝo
   Instancoj
   Agado
   Dokumentoj
   Revuoj
   Adresoj

   

 

Kontaktu ILEI!

Novaĵoj

Pri la enhavo de IPR 2010/2:

  Jozefo NEMETH: Enkonduko……. 3
  Duncan CHARTERS: Konferenca temo kaj faka laboro en Kubo …….. 4
  Stefan MACGILL: Du neprajhoj por progresi …… 8
  Forpaso de Mauro La Torre (artikoloj/alparoloj de Duncan CHARTERS, Renato CORSETTI, Mireille GROSJEAN, Penny VOS, Ludoviko kaj Julinjo MOLNA'R, Luigia OBERRAUCH MADELLA, Dennis KEEFE, Filomena CANZANO, Stefan MACGILL) ….. 10
  Ilona KOUTNY: E-o kaj interlingvistiko en superagradaj lernejoj: Chu malapero? Chu eblas novaj vojoj? …….. 17
  Mireille GROSJEAN: Propedeutika (helpa al lernado) valoro de E-o ….. 20
  Katalin KOVA'TS: Post sukcesa komenco chu simila daurigo? [pri la novtipaj UEA-ekzamenoj] ….. 23
  Zsofia KORODY: Dujara Comenius-projekto kun granda sukceso finighis en Herzberg, Germanio …….. 25

  El la landoj kaj sekcioj (AT, BR, CN, DK, DE, HU, CD, PL) …… 28
  - Austrio: forpasis Gerard COOL (1921-2009)
  - Brazilo: Esperanto bonvena (Alberto FLORES)
  - Chinio: Seminario de la china sekcio de ILEI (GONG Xiaofeng)
  - Danio: Bona E-arangho - helpanto de instruanto! (Maria MAJERCZAK)
  - Germanio: AGEI-alvoko
  - Hungario: forpaso de d-ro Ferenc JA'KI (1919-2010); Unuaj pashoj de la Esperanto-kulturmanageroj (Edit UJVA'RI)
  - Kongo: DKEA havas novan komitaton (Arlain KIZEYIDIOKO)
  - Pollando: Zamenhof-festo en la Zamenhof-lernejo de Zagórnik (Maria MAJERCZAK)

  Por via notlibro (K. KOVATS, Zs. KORODY, H. GOES) ……. 35
  - Reta Instruista Trejnado ce Edukado.net (RITE) estos lancita en autuno 2010 (Katalin KOVA'TS)
  - TORPEDo-6 / ILEI-seminario: Seminario pri subvencipetado (SPSP) (Zsofia KORODY)
  - Heidi refoje en Indonezio (Heidi GOES)

  Labortable [ILEI aktivis depost la apero de la antaua numero de IPR] (Stefan MACGILL) ….. 40
  Grafikajho de Karina MACGILL … 41
  Informoj pri ILEI …… 41

  Kovrilpaghaj fotoj:

  Titolpaghe: Mauro La Torre forpasis (foto de Paul PEERAERTS)

  Foto sur la interna dorskovrilo:
  supre: KER-ekzameno en Saarbrucken (Germanio), 2009 (vd p.23)
  malsupre: Instituto por Zorgado de la Sano de Maljunuloj (vd p.29)

  Foto sur la dorsa kovrilo supre: Comenius-projekto en Herzberg (vd p.25),
  malsupre: DKEA havas novan komitaton (vd p.33).

  El la redakciaj informoj:
  Redaktejo: NEMETH Jozsef, HU-8531 IHASZ, Fö u. 41/5, <jozefo.nemeth@gmail.com>, https://www.ilei.info/ipr/; tel: (+36-89) 356-050.
  La revuo aperas ankau kasede registrita por leghandikapuloj. Informas: Rob MOERBEEK, Zwaansmeerstraat 48, NL-1946 AE Beverwijk, <r.moerbeek@wanadoo.nl>.
  La numeron 2010/2 ni sendis al la presejo 28 aprilo 2010, redaktofino por la numero 2010/3: 15 augusto 2010.

  Jozefo NEMETH, redaktoro de IPR