ILEI
La logotipo de ILEI.
   Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

  ...ni instruas Esperante!


   Ĉefpaĝo
   Instancoj
   Agado
   Dokumentoj
   Revuoj
   Adresoj

   

 

Kontaktu ILEI!

Novaĵoj

Pri la enhavo de IPR 2010/3

Jozefo NEMETH: Enkonduko……… 3
Stefan MACGILL: Nova epoko por ILEI…… 4
Aurora BUTE: Serioza laboro dum la ILEI-Konferenco …… 5
Rezolucio de la 43-a Konferenco de ILEI … 7
Komitataj decidoj en Matanzas …. 8
Radojica PETROVIC': Konferenca omagho al Mauro La Torre … 9
Oleg IZYUMENKO: 'Interkulturo' retrovas siajn flugilojn … 10
Ivan EIDT COLLING: Ni semas kaj semas... … 12
ILEI aktivis dum la UK (Stefan MACGILL) … 16
Katalin KOVATS: Tre sukcesaj someraj sesioj en la KER-ekzamenoj … 21
Mireille GROSJEAN: KAEM en Ulan Batoro … 23
El la landoj kaj sekcioj (CN, DE, KR, HR, MX, PL, CH) … 25
- Chinio: Seminario de la China Sekcio de ILEI, Taiyuan 2010
- Germanio: Sukcesa projekto en baza lernejo en Berlino
- Koreio: Renkontigho de ILEI-Koreio
- Kroatio: Pokalo Kostrena 2010
- Meksiko: Komencaj fruktoj de la seminario kaj konferenco en Kubo
- Pollando: "Lernado dum la tuta vivo"
- Svislando: Pri nia svisa sekcio
Péter GERÖ: Letero de eksterulo - pri ebla eksperimento metodologia … 34
Rob MOERBEEK: La naua … 38
44-a konferenco de ILEI, Kopenhago 2011 (alvoko) … 40
Informoj pri ILEI
Redakciaj informoj

Kolorfotoj sur la kovrilpaghoj:
Titolpaghe supre: ILEI-seminarianoj en Kubo;
malsupre: tri sekciestroj en la seminario de ILEI-Chinio (de maldekstre): Gong Xiaofeng (CN), Ronald Glossop (US/CA), Tieko Isikawa (JP).

Interna dorsa kovrilo:
Supre: Prelego de Sylvain LELARGE dum Tago de la Lernejo en Kubo
Malsupre: Demonstra kurso de Ricko HUGIMOTO (JP) en la seminario de ILEI-Chinio

Dorsa kovrilo:
Afisho por la ILEI-Konferenco en Kopenhago 2011

Redakciaj informoj:
Respondeca eldonanto (verantw. uitgever): Iwona KOCIEBA, Graaf de Fiennesln 54, BE-2650 Edegem. Presado: Flandra Esperanto-Ligo, Frankrijklei 140, BE-2000 Antwerpen, tel: (+32-3)-234 34 00. Redaktejo: NEMETH Jozsef, HU-8531 IHASZ, Fö u. 41/5, <jozefo.nemeth@gmail.com>, https://www.ilei.info/ipr/; tel: (+36-89) 356-050. La revuo aperas ankau kasede registrita por leghandikapuloj. Informas: Rob MOERBEEK, Zwaansmeerstraat 48, NL-1946 AE Beverwijk, <r.moerbeek@wanadoo.nl>.

La nunan numeron ni sendis al la presejo 23 augusto 2010,
redaktofino por la sekva numero 15 novembro 2010.

    Jozefo NEMETH, redaktoro de IPR