ILEI
La logotipo de ILEI.
   Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

  ...ni instruas Esperante!


   Ĉefpaĝo
   Instancoj
   Agado
   Dokumentoj
   Revuoj
   Adresoj

   

 

Kontaktu ILEI!

Novaĵoj

Pri la enhavo de IPR 2010/4

 • Jozefo NEMETH: Enkonduko……… 3
 • Zsofia KORODY: Instruado, instruistoj – projektoj, novaj vojoj por ILEI (+foto)   … 4
 • Andrzej PISOWICZ: Esperanto kiel shanco por la Kaukaza regiono? (+foto)     … 7
 • Josef SHEMER: Falsaj amikoj (+foto) … 14
 • Latifou GBADAMASSI: Projekto Mondo-Rondo kiel Esperanto-lanchilo en la infana mondo en la tria mondo chefe en Afriko (+foto) … 16
 • Global Commons en Esperanto (Jan Willem van LEENHOFF, Rob MOERBEEK)    … 20
 • Luiza CAROL: „Vojagho en Esperanto-lando” = Vojagho hejmen (recenzo pri la lernolibro de Boris Kolker)     … 23
 • Johano PETIK: Alvoko al instruistaj ges-anoj   … 25
 • Xiaofeng GONG: Raporto pri la seminario de ILEI-Chinio en Taiyuan (+foto)   … 26
 • Kvar klasoj – kvar landoj (+foto) (Stefan MACGILL)   … 30
 • TORPEDO-6 (Zsofia KORODY)    … 32
 • ILEI labortable (Stefan MACGILL)   … 33
 • Oktobra estrarkunsido de ILEI (Radojica PETROVIC)    … 34
 • 44-a konferenco de ILEI, Kopenhago 2011 (informoj, alighilo) (Radojica PETROVIC)  … 35
 • Informoj pri ILEI ... 41
 • Redakciaj informoj ... 42
 • Kolorfotoj sur la kovrilpaghoj:
  Titolpaghe: Partoprenantoj de Comenius-projekto vizitis Budapeshton

  Interna dorsa kovrilo:
  Supre: Projekto Mondo-Rondo
  Malsupre: TORPEDO 6

  Dorsa kovrilo: Seminario de ILEI-Chinio en Taiyuan (inauguro/fakkunsido)

  La nunan numeron ni sendis al la presejo 3 decembro 2010,
  redaktofino por la sekva numero 15 januaro 2011.

  Atentu:

  - la paperaj variantoj de IPR 2010/4 estas jam survoje.

  - La mesagho kun la alirvojo kaj pasvorto de la reta varianto estos dissendata la 21-an de decembro. Se tiun tagon vi tamen ne ricevus ghin, unue kontrolu la spamujon de via koresponda programo. Se ech tie ghi ne estas, bonvolu tuj informi la Sekretarion de ILEI: margareta.ilei.pollando@gmail.com

  - Por malfermi la numeron vi bezonas Acrobat Reader 7.0 au pli freshan Acrobat Reader, au alian taugan PDF-legilon, kiu kapablas malfermi PDF 1.6. Se vi ne havas taugan PDF-legilon, au se vi havas alian teknikan problemon pri la malfermo, kontaktu la redaktoron: jozefo.nemeth@gmail.com

  Redakciaj informoj:
  Respondeca eldonanto (verantw. uitgever): Iwona KOCIEBA, Graaf de Fiennesln 54, BE-2650 Edegem. Presado: Flandra Esperanto-Ligo, Frankrijklei 140, BE-2000 Antwerpen, tel: (+32-3)-234 34 00. Redaktejo: NEMETH Jozsef, HU-8531 IHASZ, Fö u. 41/5, <jozefo.nemeth@gmail.com>, https://www.ilei.info/ipr/; tel: (+36-89) 356-050. La revuo aperas ankau kasede registrita por leghandikapuloj. Informas: Rob MOERBEEK, Zwaansmeerstraat 48, NL-1946 AE Beverwijk, <r.moerbeek@wanadoo.nl>.

  Bonan legadon!

   Jozefo NEMETH, redaktoro de IPR