ILEI
La logotipo de ILEI.
   Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

  ...ni instruas Esperante!


   Ĉefpaĝo
   Instancoj
   Agado
   Dokumentoj
   Revuoj
   Adresoj

   

 

Kontaktu ILEI!

Novaĵoj

Pri la enhavo de IPR 2011/1

 • Stefan MacGill: Novjaraj – mezmandataj – meditoj ................................. 3
 • Detlev Blanke: Chu instrui nur la lingvon?................................................................... 7
 • Michel Duc Goninaz: Pri la leksika sistemo de Esperanto ..................................... 14
 • Karaj KER-ekzamenoj (Fulmintervjuo kun Katalin Kovats)..................................... 18
 • Renato Corsetti: Instruado de Esperanto en lernejoj.............................................. 21
 • Stefan MacGill: Epokfara lernopakajho (recenzo pri la libro de Josias Barboza) ..... 24
 • Humphrey Tonkin: Lingva lojaleco kaj E-o: okazintajho en Novjorko .................. 26
 • Ronald Glossop: Raporto pri instrua vojagho al Chinio en 2010............................... 30
 • El la landoj kaj sekcioj (HU, JP, PL, SE) ..................................................................... 33
  • Hungario: Pedagogia Tago en Budapest (Jozefo Nemeth)
  • Japanio: E-leciono en mezlernejo (ISIKAWA Tieko)
  • Pollando: La unua premio por ILEI-PL danke al Malgosia Komarnicka (lau ILEI-PL)
  • Svedio: Seminario honore al Valdemar Langlet (Agneta Emanuelsson)
 • 44-a konferenco de ILEI, Kopenhago 2011 (pliaj informoj) (R. Petrovic').......... 37
 • Informoj pri ILEI, pri la redakcio de IPR + adresaro de la Sekcioj kaj Reprezentantoj................................... 41

Kolorfotoj sur la kovrilpaghoj:
Titolpaghe: Rosenborg, unu el celoj de nia konferenca ekskurso, regha kastelo en la centro de Kopenhago konstruita komence de la 17-a jarcento lau la stilo de nederlanda renesanco, tipa por la tempo de Kristiano la 4-a.
Dorskovrile supre: Nia konferencejo deekstere; malsupre: La Marvirineto en vizito al la amuzghardeno Tivoli.(fotoj de Ileana Schroder)

La nunan numeron ni sendis al la presejo 28 januaro 2011,
redaktofino por la sekva numero 15 aprilo 2011.

Atentu:

- La mesagho kun la alirvojo kaj pasvorto de la reta varianto estos dissendata post la alveno de la papera varianto, iam post mezo de februaro. Se vi havus problemojn, informu la prezidanton (stefan.macgill@gmail.com), la agantan sekretarion (idahavasi@freemail.hu) au la redaktoron (jozefo.nemeth@gmail.com).

- Por malfermi la numeron vi bezonas Acrobat Reader 7.0 au pli freshan Acrobat Reader, au alian taugan PDF-legilon, kiu kapablas malfermi PDF 1.6. Se vi ne havas taugan PDF-legilon, au se vi havas alian teknikan problemon pri la malfermo, kontaktu la redaktoron.

Redakciaj informoj:
Respondeca eldonanto (verantw. uitgever): Iwona KOCIEBA, Graaf de Fiennesln 54, BE-2650 Edegem. Presado: Flandra Esperanto-Ligo, Frankrijklei 140, BE-2000 Antwerpen, tel: (+32-3)-234 34 00. Redaktejo: NEMETH Jozsef, HU-8531 IHASZ, Fö u. 41/5, <jozefo.nemeth@gmail.com>, https://www.ilei.info/ipr/; tel: (+36-89) 356-050. La revuo aperas ankau kasede registrita por leghandikapuloj. Informas: Rob MOERBEEK, Zwaansmeerstraat 48, NL-1946 AE Beverwijk, <r.moerbeek@wanadoo.nl>.

Bonan legadon!

  Jozefo NEMETH, redaktoro de IPR