ILEI
La logotipo de ILEI.
   Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

  ...ni instruas Esperante!


   Ĉefpaĝo
   Instancoj
   Agado
   Dokumentoj
   Revuoj
   Adresoj

   

 

Kontaktu ILEI!

Novaĵoj

Pri la enhavo de IPR 2012/2

 • Jozefo NEMETH: Enkonduko ... p.3
 • Zsófia KÓRÓDY: Instrukapabligo, modula trejnado p.4
 • Stefan MACGILL: Strategio por edukado – kun rimedoj p.9
 • Dennis KEEFE: Esperanto-Insulo I […] p.12
 • Federico GOBBO: Filozofio kaj historio de informadiko per E-o p.17
 • Renato CORSETTI: Ni instruu la veran E-on kaj ni instruu ĝin facila p.19
 • Wim JANSEN: Pri kelkaj malfacilaĵoj en Esperanto p.25
 • Rudi KOOT: Miaj spertoj pri lingvoj p.31
 • Libro-recenzo (Wagemaker: La Multiplika Ĉapelo) (smg) p.32
 • Instruante en Afriko II. (Mirejo GROSJEAN) p.33
 • El la landoj kaj sekcioj (CN, FI, FR) p.35
  • Chinio: Kurso por antauprepari la Konferencon en Kunming (WANG Minhao)
  • Finnlando: Historio de ELFI (Raita Pyhala)
  • Francio: Somera programo en la franca Esperanto-kastelo Greziljono
 • Novaĵoj de edukado.net (Katalin KOVÁTS) p.37
 • Forpasoj (nekrologoj pri J. Ŝemer, O. Haszpra, E. S. Perevertajlo) p.38
 • Informoj pri ILEI... p.40.
 • Redakciaj informoj ... p.41.

  Kolorfotoj sur la kovrilpaghoj:
  Titolpaĝe: supre: Diplomo de partopreninto en la metodika seminario de Katalin Kováts sur la Esperanto-Insulo; malsupre: La plej juna kursano de E-Insulo estis Huang Zeyano (Suno), filo de nia sekretario Trezoro. (Fotoj de Katalin Kováts)
  Dorskovrile supre: Arko (estro de ILEI-CN) (meze) kun KER-diplomitoj el Hajnano: WEN Qunyan (dekstre) kaj LIU DongMei (Lunkaŝa); malsupre: franca familio Jannick HUET, Bert SCHUMANN kaj ilia filino Gretel – kun KER-atestiloj. (fotoj de edukado.net)
  Interna dorsa kovrilo supre: Jehoshua Tilleman, Jinon Meiri, Filomena Canzano, Josi Ŝemer, Luiza Carol, Shaul Shemer dum la UK en Bjalistoko 2009. (vd p.38); malsupre: E-kurso en Kunming prepare al nia 45-a Konferenco (vd p.35)


  Redakciaj informoj

  Respondeca eldonanto (verantw. uitgever): Iwona Kocięba, Graaf de Fiennesln 54, BE-2650 Edegem. Presado: Flandra Esperanto-Ligo, Frankrijklei 140, BE-2000 Antwerpen, Belgio, tel: (+32-3)-234 34 00. Redaktejo: Németh József, Fő u. 41/5, HU-8531 Ihász, Hungario, <jozefo.nemeth@gmail.com>, https://www.ilei.info/ipr/; tel: (+36-89) 356-050.
  La revuo aperas ankaŭ kasede registrita por leghandikapuloj. Informas: Rob Moerbeek, Zwaansmeerstraat 48, NL-1946 AE Beverwijk, < moerbeekr@gmail.com >.
  La nunan numeron ni sendis al la presejo 11 majo 2012, redaktofino por la sekva numero 15 aŭgusto 2012.
  Atentu:
  - La mesagho kun la alirvojo kaj pasvorto de la reta varianto estas dissendata post la alveno de la papera varianto. Se vi havus problemojn, sendu komunikojn al <ilei.sekretario@gmail.com> kaj al la prezidanto <stefan.macgill@gmail.com>.
  En kazo de teknikaj demandoj au enhavaj temoj kontaktu la redaktoron: <jozefo.nemeth@gmail.com>.


  - Por malfermi la retan varianton vi bezonos Acrobat Reader 7.0 au pli freshan Acrobat Reader, au alian taugan PDF-legilon, kiu kapablas malfermi PDF 1.6. Se vi ne havas taugan PDF-legilon, au se vi havas alian teknikan problemon pri la malfermo, kontaktu la redaktoron.


  ESTRARO DE LA LIGO
  Prezidanto: Stefan MACGILL, Pannónia u. 30.I.6, HU-1136 Budapest, Hungario. Tel. (+36 1) 349-5207, <stefan.macgill@gmail.com>.
  Kunordigo, eksteraj rilatoj, regularoj, partneroj, ‘esperanto125’, Juna amiko.

  Vicprez.: Duncan CHARTERS, PO Box 100, Elsah, Illinois 62028-0100, Usono. Tel.(+1)618 3745252, fakso: (+1)618 3745465, <duncan.charters@gmail.com>.
  Universitata kaj scienca agado/komisiono, instru-teknologia evoluo.

  Sekretario: HUANG Yinbao (Trezoro), Jingchuan-Xian, Esperanto-box 16800#, Pingliang, Gansu, CN-744300, Ĉinio. Tel. +(86) 13993316800, <ilei.sekretario @gmail.com>, por membro-administrado: <ilei.oficejo@gmail.com>.

  Estrarano pri financoj: Julija BATRAKOVA, Rusio/Hago, Nederlando.
  Tel. (+31) 252 515331, <persiko@mail.ru>. Financaj kaj kasistaj aferoj.

  Estrarano: Zsófia KÓRÓDY, Esperanto-Centro, Grubenhagenstr. 6, DE-37412 Herzberg/Harz, Germanio. Tel./fakso (+49) 5521-5983, <zsofia.korody@esperanto.de>. E-centroj, instrukapabligado, ekzamenoj.

  Estrarano: Radojica PETROVIĆ, Bul. oslobodjenja 36/14, RS-32000 Čačak,     Serbio. Tel. (+381 32) 371053, fakso: (+381 32) 342101, <radojica.petrovic.rs     @gmail.com>. Edukprojektoj, konferencoj, informado, terminara komisiono.

  Estrarano: Julián HERNÁNDEZ ANGULO, Arbol Seco 371B e/Clavel y Santo Tomás, Centro Habana, Ciudad Habana, Tel. (+53) 6404484, <julian@esperanto.co.cu>. Landa agado, komisiono pri lerneja agado.

Bonan legadon!

  Jozefo NEMETH, redaktoro de IPR