ILEI
La logotipo de ILEI.
   Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

  ...ni instruas Esperante!


   Ĉefpaĝo
   Instancoj
   Agado
   Dokumentoj
   Revuoj
   Adresoj

   

 

Kontaktu ILEI!

Novaĵoj

Pri la enhavo de IPR 2013/3

 • Jozefo NÉMETH: Enkonduko    p.3
 • Mireille GROSJEAN: Ĉu nova erao? Ĉu plua elano?   p.4
 • Mireille GROSJEAN: Pri la Konferenco 2013    p.5
 • Marija BELOŠEVIĆ: La „Tago de la Lernejo” (TdL) traktis la temon „Edukado por justa komunikado”  p. 8
 • Stefan MACGILL: Edukaj perspektivoj en la Strategia Vizio de UEA    p.10
 • Michel DECHY: Prezentado de Esperanto en diversaj francaj lernejoj     p.11
 • Bardhyl SELIMI: Instruado de matematiko     p.13
 • Rob MOERBEEK: Erarologio aŭ infektaj malsanoj en nia lingvouzo (I.)    p.14
 • Renée TRIOLLE: Reformo de la eduksistemo en Rusio    p.21
 • Dennis KEEFE: Universitato de E-o, Oriento kaj Okcidento   p.23
 • HUANG Yinbao„Trezoro”: Angla lingvo perfortas ĉinajn lernantojn (I.)     p.25
 • El la landoj kaj sekcioj (BJ, CN, FI, HU, CD, NP, NI, TL, PL, RU, ZA, UY, US)    p.29
 • Forpaso (Hermann Behrmann 1935-2013)    p.39
 • Reago (Germain PIRLOT)    p.40
 • Informoj pri ILEI kaj nia redakcio    p.41

Konferencaj fotoj sur la eksteraj kovriloj
Titolpaĝe supre: grupo kun flagoj, malsupre: la prezidinto/anto/onto de ILEI en Herzberg/Sieber Dorskovrile supre: inaŭguro de la ponto kun du urbestroj (Gerhard Walter kaj; Reinhard Ahlborn) malsupre: frandaĵoj en la unua vespero

Interna dorskovrilo supre: Subskriboj de la konferencanoj en Herzberg/Sieber (vd p.5). Malsupre: Plantado de arbo en la 3-a IJL en Hungario (vd. p.31)

Redakciaj informoj: Respondeca eldonanto (verantw. uitgever): Iwona KOCIĘBA, Graaf de Fiennesln 54, BE-2650 Edegem. Presado: Flandra Esperanto-Ligo, Frankrijklei 140, BE-2000 Antwerpen, Belgio, tel: (+32-3)-234 34 00. Redaktejo: NÉMETH József, Fő u. 41/5, HU-8531 IHÁSZ, Hungario, <jozefo.nemeth@gmail.com>, https://www.ilei.info/ipr/; tel: (+36-70) 931-0530. La revuo aperas ankaŭ kasede registrita por leghandikapuloj. Informas: Rob MOERBEEK, Zwaansmeerstraat 48, NL-1946 AE Beverwijk, <moerbeekr@gmail.com>.

La nunan numeron ni sendis al la presejo la 15-an de septembro 2013, redaktofino por la sekva numero: la 15-an de novembro 2013.

Bonan legadon!

Jozefo Németh redaktoro