ILEI
La logotipo de ILEI.
   Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

  ...ni instruas Esperante!


   Ĉefpaĝo
   Instancoj
   Agado
   Dokumentoj
   Revuoj
   Adresoj

   

 

Kontaktu ILEI!

Novaĵoj

Pri la enhavo de IPR 2013/4

 • Jozefo NÉMETH: Enkonduko ...p.3
 • Mireille GROSJEAN: Nova elano por Juna amiko ...p.4
 • Mireille GROSJEAN: Bezonata sed ne nepre agrabla laboro ...p.5
 • Mireille GROSJEAN: Belega eblo membriĝi: valida por ĉiuj (pri „KOLEGHELPA KASO”) ...p.6
 • Magdaléna FEIFIČOVÁ: Dekalogo de bona IPR-abonanto ...p.7
 • Por via notlibro: alvokoj el Pollando (UAM) kaj Germanio (AGEI)... p.9
  • Interlingvistikaj Studoj en Poznano, Pollando: Aliĝu baldaŭ por la nova starto en septembro 2014!
  • Germanio/AGEI: 2xSEP 2014 (Semajno de Esperanta Perfektigo): Intensaj lingvokursoj kun faka kaj metodika trejnado
 • Anna LÖWENSTEIN: Sen lernolibro – ĉu vere preferinde? ...p.11
 • Zlatko TIŠLJAR: Graveco de tuja lingva praktiko post E-kursoj ...p.14
 • Rob MOERBEEK: Erarologio aŭ infektaj malsanoj en nia lingvouzo (II.) ...p.15
 • HUANG Yinbao „Trezoro”: Angla lingvo perfortas ĉinajn lernantojn (II.) ...p.20
 • Mireille GROSJEAN: Konkurso 2014 (alvoko por fotokonkurso) ...p.25
 • El la landoj kaj sekcioj (CZ, DE, HU, ID, HR, NL, TL) ...p.26
  • Chehio: Enkastela E-lernado (Magdaléna FEIFIČOVÁ)
  • Germanio: SALO-8 en Herzberg am Harz/Sieber, 12-19.07.2013 (Ewa KUKIELKA)
  • Hungario: Plia kunveno markas la Mondan Tagon de Instruistoj (Stefan MACGILL)
  • Indonezio: Intervjuoj kaj kongreso en Indonezio (Heidi GOES)
  • Kroatio: Deklamkonkurson de la kroata poezio (Marija JERKOVIC)
  • Nederlando: Cseh-seminario organizata
  • Orienta Timoro (Heidi GOES)
 • Nekrologo pri A. (Ton) Verwoerd (Rob MOERBEEK) ...p.33
 • Monique ARNAUD: Raporto por ILEI rilate al la Ĝenerala Konf. de UNESKO ...p.35
 • Modernaj edukaj metodoj kaj teknologioj (recenzo de Stefan MACGILL) ...p.36
 • Informoj pri ILEI kaj nia redakcio ...p.38
 • 47-a Konferenco de ILEI en 2014 (informoj, aliĝilo) (Radojica PETROVIĈ) ...p.40

Fotoj sur la eksteraj kovriloj
Titolpaĝe: nova elano por Juna amiko (p. 4). Dorskovrile supre: satelita foto pri la regiono de Montevideo; malsupre: Ateneo, nia konferencejo en 2014

Interna dorskovrilo supre: La ĉefa sidejo de UNESKO en Parizo (vd p. 5 kaj p. 35); Malsupre: Interlingvistikaj Studoj en Poznano – nova starto en 2014 (vd p. 9)

Respondeca eldonanto (verantw. uitgever): Iwona KOCIĘBA, Graaf de Fiennesln 54, BE-2650 Edegem. Presado: Flandra Esperanto-Ligo, Frankrijklei 140, BE-2000 Antwerpen, Belgio, tel: (+32-3)-234 34 00. Redaktoro: NÉMETH József, Fő u. 41/5, HU-8531 IHÁSZ, Hungario, <jozefo.nemeth@gmail.com>, https://www.ilei.info/ipr/; tel: (+36-70) 931-0530. La revuo aperas ankaŭ kasede registrita por leghandikapuloj. Informas: Rob MOERBEEK, Zwaansmeerstraat 48, NL-1946 AE Beverwijk, <moerbeekr@gmail.com>.

La nunan numeron ni sendis al la presejo la 8-an de decembro 2013, redaktofino por la sekva numero: la 15-an de januaro 2014.

Bonan legadon!

Jozefo Németh redaktoro