ILEI
La logotipo de ILEI.
   Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

  ...ni instruas Esperante!


   Ĉefpaĝo
   Instancoj
   Agado
   Dokumentoj
   Revuoj
   Adresoj

   

 

Kontaktu ILEI!

Novaĵoj

Pri la enhavo de IPR 2014/1

 • Jozefo Németh: Enkonduko............................................................................................. 3
 • Helmar Frank: La Paderborna Eksperimento pri Lingvo-Orientiga Instruado.... 4
 • Mireille Grosjean: Pri la lernhelpa efiko de Esperanto........................................... 10
 • Renato Corsetti: Dankon, Helmar Frank! Kion esperantistoj ŝuldas al li......... 12
 • Dennis Keefe: Profesoro Helmar Frank kaj la espero konigi al neesp-istaj […] 14
 • Mireille Grosjean: Refari la paderbornan eksperimenton….................. 17
 • Renée Triolle: Esperanto por liberigi la parolon................................ 18
 • Johan Derks: Kiom internacia estas via vorto? – kompletigoj........... 20
 • Renée Triolle: Ŝanĝiĝas la lerneja ritmo en Francio................................ 22
 • Zsófia Kóródy: Regula lerneja agado inter Herzberg kaj Góra........................... 24
 • Magdaléna Feifičová: Kune komunume laŭ la spuroj de Zamenhof.................... 27
 • Zsófia Kóródy: Semajnoj de Esperanta Perfektigo (SEP) ......................... 30
 • Kalendaro.......................... 31
  Mireille Grosjean: Vi lernas. ILEI helpas ............... 32
 • Mireille Grosjean: Nova jaro, nova motivigo.................. 33
  El la landoj kaj sekcioj (FR, NL, PL, RS, CH).................................. 34
  • Francio: PRINTEMPaS en Greziljono
  • Nederlando: Cseh-Seminario en Hago
  • Pollando: Poznano atendas vin
  • Serbio: Unu fino kaj unu komenco, kaj daŭro
  • Svislando: Komuna Seminario de SIS en la lernejo „La Granda Ursino”
 • 47-a konferenco de ILEI, Montevideo. Kial en Montevideo(n)?  (R. Petroviĉ).. 38
 • Simpozio de ILEI, Montevideo, 24/25 julio 2014 (R. Petroviĉ)............................ 39
 • Informoj pri ILEI........................... 39
 • Redakciaj informoj..............................41
 • Adresaro de sekciestroj, reprezentantoj, kontaktopersonoj..... 41

Fotoj sur la eksteraj kovriloj
Titolpaĝe: ILEI havas piedon en 60 landoj! Bildo farita de Prakash Khadka, Katmanduo, Nepalo. Dorskovrile: Oomoto-Centro en la urbo Kameoka, Kioto, Japanio, kie la 4a ISOA okazos (vd p. 32)

Interna dorskovrilo supre: Ekzamensesio dum la 5a Afrika Kongreso de E-o (vd p. 33); Malsupre: Esperanto efikas kadre de urbaj ĝemeliĝoj (vd p. 24)

Respondeca eldonanto (verantw. uitgever): Iwona KOCIĘBA, Graaf de Fiennesln 54, BE-2650 Edegem. Presado: Flandra Esperanto-Ligo, Frankrijklei 140, BE-2000 Antwerpen, Belgio, tel: (+32-3)-234 34 00. Redaktoro: NÉMETH József, Fő u. 41/5, HU-8531 IHÁSZ, Hungario, <jozefo.nemeth@gmail.com>, https://www.ilei.info/ipr/; tel: (+36-70) 931-0530. La revuo aperas ankaŭ kasede registrita por leghandikapuloj. Informas: Rob MOERBEEK, Zwaansmeerstraat 48, NL-1946 AE Beverwijk, <moerbeekr@gmail.com>.

La nunan numeron ni sendis al la presejo la 4-an de februaro 2014, redaktofino por la sekva numero: la 15-an de aprilo 2014.

Bonan legadon!

Jozefo Németh redaktoro