ILEI
La logotipo de ILEI.
   Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

  ...ni instruas Esperante!


   Ĉefpaĝo
   Instancoj
   Agado
   Dokumentoj
   Revuoj
   Adresoj

   

 

Kontaktu ILEI!

Novaĵoj

Pri la enhavo de IPR 2014/2

 • Jozefo Németh: Enkonduko... 3
 • Mireille GROSJEAN: Tria Tutmonda KOLOKVO pri Instruado de Esperanto ...... 5
 • Stefan MACGILL: Gravas la kvalito de Instruista Trejnado (IT) – laŭ raporto de Unesko .... 6
 • Ilona KOUTNY: Kiel iĝi profesia kaj kvalifikita instruisto de Esperanto? ....... 11
 • Kalendaro – Instruista Trejnado (IT) ..... 14
 • Mireille GROSJEAN: Kursoj - Paroligaj rondoj ... 15
 • Raita PYHÄLÄ: Defio por instruistoj: konsideri, trakti kaj taksi juste ĉiujn lernantojn… .. 17
 • Raita PYHÄLÄ: Arto ne nur pro arto ....... 19
 • Mireille GROSJEAN: ALTE-Konferenco ............ 20
 • La efiko de KER-strategioj en la instruado de la angla en Japanio. Intervjuo de Profesoro NEGISHI Masashi, Tokio (MG) ... 22
 • Post Pluezek-staĝo (poemo de Gabrielle TRÉANTON kun notoj de MG) .... 24
 • Zs. KÓRÓDY, E. KUKIELKA: La tria renkontiĝo de trilanda Comenius-projekto .... 26
 • Ronald GLOSSOP: Nun ni devus efektivigi neglektitan revolucian proponon ......... 30
 • El la landoj kaj sekcioj (BR, DE, HU)..................... 35
  • Forpaso de Prof. D-ro Geraldo MATTOS
  • La germana ILEI-sekcio kunvenos en Erfurt dum Germana Esperanto-Kongreso (GEK)
  • Forpaso de Ilona SIRKÓ
 • Fotu nekutime!! (MG) ............. 37
 • Korekto (JN) ................. 37
 • 47-a konferenco de ILEI, Montevideo (pliaj informoj de Radojica PETROVIĈ) ...... 38
 • Informoj pri ILEI ......41

Redakciaj informoj

Respondeca eldonanto (verantw. uitgever): Iwona KOCIĘBA, Graaf de Fiennesln 54, BE- 2650 Edegem. Presado: Flandra Esperanto-Ligo, Frankrijklei 140, BE-2000 Antwerpen, Belgio, tel: (+32-3)-234 34 00. Redaktoro: NÉMETH József, Fő u. 41/5, HU-8531 IHÁSZ, Hungario, <jozefo.nemeth@gmail.com>, https://www.ilei.info/ipr/; tel: (+36-70) 931-0530. La revuo aperas ankaŭ kasede registrita por leghandikapuloj. Informas: Rob MOERBEEK, Zwaansmeerstraat 48, NL-1946 AE Beverwijk, <moerbeekr@gmail.com>. La nunan numeron ni sendis al la presejo la 18-an de majo 2014, redaktofino por la sekva numero: la 15-an de aŭgusto 2014.

Bonan legadon!

Jozefo Németh redaktoro