ILEI
La logotipo de ILEI.
   Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

  ...ni instruas Esperante!


   Ĉefpaĝo
   Instancoj
   Agado
   Dokumentoj
   Revuoj
   Adresoj

   

 

Kontaktu ILEI!

Novaĵoj

Pri la enhavo de IPR 2014/3

 • Jozefo Németh: Enkonduko... p. 3
 • Mireille GROSJEAN: ILEI solene festis en Montevideo p.5
 • Mireille GROSJEAN: Paŝoj al jesa rezolucio p.7
 • Rezolucio de la 47a ILEI-Konferenco p.9
 • Mark FETTES: Simpozio en Montevideo esploris „lingvan justecon en praktiko” p.11
 • Ronald GLOSSOP: Esperanto kaj Unesko p.14
 • Parolado de S-rino Irina Bokova, Ĝen. Direktoro de Unesko (M. GROSJEAN) p.15
 • Mihai TRIFOI: Esperanto – taŭga rimedo por eduki la junularon en la spirito de la paco kaj kunlaborado p.18
 • Rob MOERBEEK: Falsaj amikoj en la hispana (1-a parto) p.20
 • Zsófia KÓRÓDY: Kial kaj kiom lerni en du semajnoj? p.22
 • Annie GRENTE: Instruado de E-o al infanoj en la „lando de la verda stelo” p.26
 • Detlev BLANKE: Kiel mezuri la gravecon de lingvo? (reago) p.27
 • Mireille GROSJEAN: Kia estas bona instruisto? p.29
 • YU Jianchao: E-instruado estas daŭripova en Ĉinio p.31
 • Kristin TYTGAT: Bruselo: oficiale dulingva urbo, reale multlingva urbo p.33
 • El la landoj kaj sekcioj (CN, FI, DE, HU) p.37
  • - Aŭgusto CASQUERO en CN
  • - Fabela kurso en FI - TORPEDO 9 inter 2 kaj 5 oktobro 2014 en DE
  • - Forpasis Ernö Könczöl (HU)
 • Oostende invitas: La 48a konferenco de ILEI (Radojica PETROVIĈ) p.39
 • Informoj pri ILEI p.41

Redakciaj informoj

Respondeca eldonanto (verantw. uitgever): Iwona KOCIĘBA, Graaf de Fiennesln 54, BE-2650 Edegem. Presado: Flandra Esperanto-Ligo, Frankrijklei 140, BE-2000 Antwerpen, Belgio, tel: (+32-3)-234 34 00. Redaktoro: NÉMETH József, Fő u. 41/5, HU-8531 IHÁSZ, Hungario, <jozefo.nemeth@gmail.com>, https://www.ilei.info/ipr/; tel: (+36-70) 931-0530. La revuo aperas ankaŭ kasede registrita por leghandikapuloj. Informas: Rob MOERBEEK, Zwaansmeerstraat 48, NL-1946 AE Beverwijk, <moerbeekr@gmail.com>.

La nunan numeron ni sendis al la presejo la 11-an de septembro 2014, redaktofino por la sekva numero: la 31-an de oktobro 2014.

Bonan legadon!

Jozefo Németh redaktoro