ILEI
La logotipo de ILEI.
   Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

  ...ni instruas Esperante!


   Ĉefpaĝo
   Instancoj
   Agado
   Dokumentoj
   Revuoj
   Adresoj

   

 

Kontaktu ILEI!

Novaĵoj

Pri la enhavo de IPR 2014/4

 • Mireille GROSJEAN: Enkonduko p.3
 • Jozefo Németh redaktas nian revuon de 20 jaroj (Mireille GROSJEAN, Katalin KOVÁTS) p.5
 • József NÉMETH: 40 jaroj de ILEI-HU, hungara sekcio de ILEI p.7
 • HORI Jasuo: Esperanto-sumoo por nia glora estonteco p.13
 • Rob MOERBEEK: Falsaj amikoj en la hispana (2-a parto)+korektoj p.17
 • Heidi GOES: Plia instruado en Orienta Timoro p.19
 • Bill M. MAK: Lernado kaj instruado de Esperanto en Azio p.23
 • El la landoj kaj sekcioj p.27
  – Ĉinio: Kursoj en Siano (GONG Xiaofeng) p.27
  – Germanio: Helpu por nova biblioteko / SALO 9 (Zsófia KÓRÓDY) p.28
  – Italio: Esperanto kaj novaj teknologioj (Mirella DE MARTINI) p.29
  – Japanio: La 4a ILEI-Seminario en Orienta Azio (ISOA) (ISIKAWA Tieko) p.30
  – Kroatio: Esperantistoj de Bjelovar al sia urbo (József NÉMETH) p.31
  – Slovakio: Poezia SES-umado (Magdaléna FEIFIČOVÁ) p.32
 • Mireille GROSJEAN: Pri la fotokonkurso p.33
 • Kalendaro… p.34
 • La 48a konferenco de ILEI: programo, aliĝilo (Radojica PETROVIĈ) p.36
 • Informoj pri ILEI p.41
 • Redakciaj informoj

  Respondeca eldonanto (verantw. uitgever): Iwona KOCIĘBA, Graaf de Fiennesln 54, BE-2650 Edegem. Presado: Flandra Esperanto-Ligo, Frankrijklei 140, BE-2000 Antwerpen, Belgio, tel: (+32-3)-234 34 00. Redaktoro: NÉMETH József, Fő u. 41/5, HU-8531 IHÁSZ, Hungario, <jozefo.nemeth@gmail.com>, https://www.ilei.info/ipr/; tel: (+36-70) 931-0530.
  La revuo aperas ankaŭ kasede registrita por leghandikapuloj. Informas: Rob MOERBEEK, Zwaansmeerstraat 48, NL-1946 AE Beverwijk, <moerbeekr@gmail.com>.

  Ni fermis la nunan numeron la 13-an de novembro 2014,
  redaktofino por la sekva numero: la 15-an de januaro 2015.

  Bonan legadon!
  amike:

  Jozefo Nemeth
  redaktoro