ILEI
La logotipo de ILEI.
   Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

  ...ni instruas Esperante!


   Ĉefpaĝo
   Instancoj
   Agado
   Dokumentoj
   Revuoj
   Adresoj

   

 

Kontaktu ILEI!

Novaĵoj

Pri la enhavo de IPR 2015/1

 • Enkonduko (Mireille GROSJEAN – Jozefo NÉMETH): ....... 3
 • Katalin KOVÁTS: Retrorigarde al la KER-ekzamenoj ..... 5
 • Dennis KEEFE: Pedagogio estas por infanoj. Andragogio estas por plenkreskuloj ... 9
 • Elisabeth LE DRU: Ludi kaj senkonscie lerni! ......... 17
 • Mireille GROSJEAN: Fulmrapida komparo ...... 20
 • Nelson MANDELA: Longa marŝado al libereco (fragmento, tr. M. GROSJEAN) ..... 21
 • Mireille GROSJEAN: ILEI kaj UNESKO ....... 23
 • Mireille GROSJEAN: Instrui pacon (responde al Mihai TRIFOI) .... 24
 • El la landoj kaj sekcioj (FR, DE, CU, NP, RU) ... 25
 • Por via notlibro (László SZILVÁSI, Wera kaj Detlev BLANKE, Stefan MACGILL) .... 32
 • Pri niaj konferencoj... ... 34
  • Dumkonferencaj kursoj por komencantoj (Radojica PETROVIĈ) ...... 34
  • Lingva justeco kaj paco: Kiuj defioj por la nuna mondo?(Kristin TYTGAT)....... 34
  • ILEI 2016: Konferenco en Hungario kaj festivalo en Kroatio (R. PETROVIĈ) .... 36
 • Redakciaj informoj ... 39
 • Informoj pri ILEI ..... 39
 • Adresaro de la sekcioj, reprezentantoj kaj kontaktpersonoj de ILEI .... 41

Kovrilpaghoj:

 • Titolpaĝe: Nelson MANDELA, (1918-2013) Nobel-pacpremiito en 1993. „Longa marŝado al libereco”, 700-paĝa aŭtobiografio. Vidu parton de ĝi sur paĝoj 21-23.
 • P.2.: Supre: Grupa foto dum AMO 7 en Lomeo, Togolando. Malsupre: Grupa laboro. Okazis prelegoj kun aktiva laborado de ĉiuj pri starigo kaj estrado de loka klubo (R. AFANTCHAO), pri Afrika Agado (A. ADJE), pri koridora agado (M. GROSJEAN), pri konstruado de retejo (A. AGBOLO).
 • p. 43.: „Nepalaj semoj, akvumitaj de franca esperantistino.” Vidu la artikolon de Monique ARNAUD (p. 29.) en la rubriko El la landoj kaj sekcioj...
 • Dorsa kovrilo: titolpaghoj de la 4 lastaj numeroj de Juna Amiko

Redakciaj informoj

Respondeca eldonanto (verantw. uitgever): Iwona KOCIĘBA, Graaf de Fiennesln 54, BE-2650 Edegem. Presado: Flandra Esperanto-Ligo, Frankrijklei 140, BE-2000 Antwerpen, Belgio, tel: (+32-3)-234 34 00. Redaktoro: NÉMETH József, Fő u. 41/5, HU-8531 IHÁSZ, Hungario, <jozefo.nemeth@gmail.com>, https://www.ilei.info/ipr/; tel: (+36-70) 931-0530. La revuo aperas ankaŭ kasede registrita por leghandikapuloj. Informas: Rob MOERBEEK, Zwaansmeerstraat 48, NL-1946 AE Beverwijk, <moerbeekr@gmail.com>.

Ni fermis la nunan numeron la 5-an de februaro 2015, redaktofino por la sekva numero: la 15-an de aprilo 2015.

Bonan legadon!

Jozefo Nemeth
redaktoro