ILEI
La logotipo de ILEI.
   Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

  ...ni instruas Esperante!


   Ĉefpaĝo
   Instancoj
   Agado
   Dokumentoj
   Revuoj
   Adresoj

   

 

Kontaktu ILEI!

Novaĵoj

Pri la enhavo de IPR 2015/2

 • Enkonduko (Mireille GROSJEAN) p.3
 • Interreta versio de la kurso „Saluton! Esperanto Aŭtodidakte” (Ismael ÁVILA) p.5
 • Bazaj universitataj studoj por Esperanto-instruistoj (Ilona KOUTNY). p.13
 • La Interlingvistikaj Studoj: interna vido (Suso MOINHOS) p.18
 • ESPERANTO-SUMOO: Lukti kontraŭ si mem (Mireille GROSJEAN) p.20
 • Strategioj por lerni fremdan aŭ negepatran lingvon (J. HERNÁNDEZ ANGULO) p.21
 • Paroliga kurso en Hamameto (Stefan MACGILL) p.27
 • Tempo-mastrumado pere de AMO (Stefan MACGILL) p.28
 • ILEI kaj UNESKO: AMO kaj SEVO, printempas.... (Mireille GROSJEAN) p.29
 • Lernolibro kaj legolibro, ĝuinda verko (recenzo de Mireille GROSJEAN) p.31
 • El la landoj kaj sekcioj (CN, FI, HR, TN, UA ) p.33
 • Ĉu korekti? – Kiel korekti? – Kiam korekti? (Mireille GROSJEAN)… p.36
 • Renkontoj kun Diferenculoj (recenzo de Dennis KEEFE) p.38
 • Informoj pri ILEI p.40
 • Redakciaj informoj p.42

Kovrilpaĝoj:

 • Titolpaĝe: Flory WITDOECKT kaj Margaretha SYMOENS invitas vin en Oostende. (Fotis nekonata kunfestanta persono)
 • P.2.: Supre: Certe la kursoj en UAM ne estas tedaj (vd. p. 13). Malsupre: Legu la artikolon de Julián Hernández Angulo (vd. p. 21) kaj provu kongresumi kun li, li ĉarmos vin per sia bela voĉo.
 • p. 43.:Jen kelkaj eblaj lokoj (vd dekstre), kie nia Konferenco en 2017 povus okazi. Pri tiuj landoj kaj urboj vidu detalojn en www.eo.wikipedia.org. Pliaj fotoj vidiĝas pri Rufisko, Senegalo: http://mirejo3.blogspot.ch/2015/04/rufisko-senegalo.html; pri Thiès, Senegalo: http://mirejo3.blogspot.ch/2011/02/thies.html; pri INFA de Tove, Kpalimé, Togolando: http://mirejo3.blogspot.ch/2015/01/infa-de-tove-kpalime-togo.html; pri Instituto Zamenhof, Lomeo, Togolando: http://mirejo3.blogspot.ch/2015/01/togo.html.
 • Dorsa kovrilo: SEminario por VIrinoj en Kotonuo, Benino

Redakciaj informoj

Respondeca eldonanto (verantw. uitgever): Iwona KOCIĘBA, Graaf de Fiennesln 54, BE-2650 Edegem. Presado: Flandra Esperanto-Ligo, Frankrijklei 140, BE-2000 Antwerpen, Belgio, tel: (+32-3)-234 34 00. Redaktoro: NÉMETH József, Fő u. 41/5, HU-8531 IHÁSZ, Hungario, <jozefo.nemeth@gmail.com>, https://www.ilei.info/ipr/; tel: (+36-70) 931-0530. La revuo aperas ankaŭ kasede registrita por leghandikapuloj. Informas: Rob MOERBEEK, Zwaansmeerstraat 48, NL-1946 AE Beverwijk, <moerbeekr@gmail.com>.

Ni fermis la nunan numeron la 15-an de aprilo 2015, redaktofino por la sekva numero: la 15-an de aŭgusto 2015.

Bonan legadon!

Jozefo Nemeth
redaktoro