ILEI
La logotipo de ILEI.
   Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

  ...ni instruas Esperante!


   Ĉefpaĝo
   Instancoj
   Agado
   Dokumentoj
   Revuoj
   Adresoj

   

 

Kontaktu ILEI!

Novaĵoj

Pri la enhavo de IPR 2015/3

 • Enkonduko: Komento pri la 48-a ILEI-Konferenco (Mireille GROSJEAN): p.3
 • Simpozio kadre de la 48-a Konf.: Prelego de D-ro Reginald MOREELS p.4
 • Mireille GROSJEAN: Granda paco post grandaj militoj (enkonduka prelego) p.12
 • Radojica PETROVIĈ: Post la 48-a Konferenco de ILEI p.19
 • Mireille GROSJEAN: Nia eks-prezidanto Mauro La Torre p.26
 • Stefan MACGILL: AMO ’Ege(re)’ progresas p.27
 • Stefan MACGILL: UEA kaj Kapabligo: rekomendoj kaj rimedoj finfine kunigitaj p.27
 • M. GROSJEAN: Brila skipo parolis al atentema publiko (pri la maja kolokvo) p.29
 • Paĝo por tiuj el ni, kiuj loĝas en EŬROPO (letero de Germain PIRLOT) p.31
 • Aranka LASLO: E-fakrondo en la politeknika lernejo, Subotica (Serbio) p.32
 • Leandro ABRAHÃO: Raporto pri la „Projekto Stelo” (Brazilo) … p.36
 • GONG Xiaofeng: Konsulino de la belga konsulejo en Beijing eklernas E-on p.38
 • En la betulurbo pri aktualaj evoluvojoj de lernado (Radojica PETROVIĈ) p.39
 • Informoj pri ILEI p.41
 • Redakciaj informoj p.42

Kovrilpaĝoj:

 • Titolpaĝe: Sukcesa Konferenco de ILEI en Oostende kun 150 partoprenantoj
 • Dorskovrile: David Astori estas premiita; Pluvombrelo sur suna placo (el CN); Franda vespero (tablo preparita de Monika Molnár); Konkoj (nia donaco al la domo De Ploate)
 • Sur la interna dorskovrilo:
  • supre: Malfermo de la 48-a Konferenco. De maldekstre: Ariadna Garcia Gutierrez (TEJO), Stefan MacGill (UEA), Jean Vandecasteele (la urbestro), Mireille Grosjean (ILEI), Kristin Tytgat (LKK), Marc Cuffez (LKK). Fotis Monika Molnár.
  • malsupre: Grupa foto de la konferencanoj antaŭ la urbodomo post la malfermo de la Konferenco. Fotis loka profesiulo por gazeto.

Redakciaj informoj

Respondeca eldonanto (verantw. uitgever): Marc CUFFEZ, Elisabethlaan 295, BE-8400 Oostende. Presado: Flandra Esperanto-Ligo, Frankrijklei 140, BE-2000 Antwerpen, Belgio, tel: (+32-3)-234 34 00. Redaktoro: NÉMETH József, Fő u. 41/5, HU-8531 IHÁSZ, Hungario, <jozefo.nemeth@gmail.com>, tel: (+36-70) 931-0530. La revuo aperas ankaŭ kasede registrita por leghandikapuloj. Informas: Rob MOERBEEK, Zwaansmeerstraat 48, NL-1946 AE BEVERWIJK, Nederlando, <moerbeekr@gmail.com>.

Ni fermis la nunan numeron la 11-an de septembro 2015, redaktofino por la 4-a numero: la 31-an de oktobro 2015.

Bonan legadon!

Jozefo Nemeth
redaktoro