ILEI
La logotipo de ILEI.
   Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

  ...ni instruas Esperante!


   Ĉefpaĝo
   Instancoj
   Agado
   Dokumentoj
   Revuoj
   Adresoj

   

 

Kontaktu ILEI!

Novaĵoj

Pri la enhavo de IPR 2015/4

 • Enkonduko (Mireille GROSJEAN): ................ 3
 • Maritza GUTIÉRREZ GONZÁLEZ: Kuba metodo de alfabetigo […] ....... 4
 • HUANG Yinbao: Lingvoj en dialogo inter Ĉinio kaj la mondo (I.) ..... 9
 • La plezuro instrui (recenzo de Mireille GROSJEAN) .................13
 • Heidi GOES: E-instruado en Nederlanda Hindio en la jaroj 1920-1940 ... 14
 • Tute nova situacio (Mireille GROSJEAN) ...................... 22
 • Instruado per Duolingo en Slovenio (Peter GRBEC) ................ 23
 • El la landoj kaj sekcioj (FR, HU, CA, HR, PL, RU) ................. 25
  • - Francio: PRINTEMPaS en la franca Esperanto-Kastelo GREZILJONO (Bert ŜUMAN)
  • - Francio: Esperanto por malfermiĝi al la mondo (Françoise NOIREAU)
  • - Hungario: Laborkunsidoj paralelaj (Jozefo NÉMETH)
  • - Kanado: Dorothy E "Kim" KEEBLE (1925.06.10 - 2015.10.27). (Bob WILLIAMSON )
  • - Kroatio: Kroataj kantoj en Vroclavo (Marija Jerkoviĉ)
  • - Pollando: Riĉa septembra programo en Poznano (Ilona KOUTNY)
  • - Pollando: Ewa Bondar (1922.08.26 – 2015.10.27) (Fonto: edukado.net)
  • - Rusio: Esperanto dum la pasinta jaro en nia universitato (Informas: Dima ŜEVĈENKO)
 • Konferenca temo, 2016: Novaj vojoj de lernado (Radojica PETROVIĈ) .... 35
 • Aliĝilo por la 49-a Konferenco de ILEI en Nyíregyháza (HU) 2016 ........ 38
 • Konferencoj 2017 kaj 2018 (konkurso) (Radojica PETROVIĈ) ........ 40
 • Informoj pri ILEI ................ 41

Kovrilpaĝoj:

 • Titolpaĝe: Nyíregyháza (HU), nia konferencurbo en 2016, atendas vin (vd. p. 35-39.)
 • Dorskovrile: Septembraj laborkunsidoj en Hungario.
  • Sur la fotoj dorskovrile supre (de maldekstre): Győző GAÁL, d-rino Erika NAGYNÉ SCHMERZER (estro de la lingvoinstrua kaj ekzamena centro de la Altlernejo), Radojica PETROVIĈ, Enikő SEREGHYNÉ ZENGŐ, Miklós ZUBERECZ en la altlerneja kancelierejo en Nyíregyháza (HU);
  • malsupre: Jozefo NÉMETH, Veronika POÓR, Mireille GROSJEAN, Stefan MACGILL, Maria SOPONYAI, Marta KOVÁCS, Palma CSISZÁR SALOMON en Nagymaros (HU) (vd. p. 29)
 • Sur interna dorskovrilo: Kroataj infanoj en Vroclavo (vd p. 31)

Redakciaj informoj:

Respondeca eldonanto (verantw. uitgever): Marc CUFFEZ, Elisabethlaan 295, BE-8400 Oostende. Presado: Flandra Esperanto-Ligo, Frankrijklei 140, BE-2000 Antwerpen, Belgio, tel: (+32-3)-234 34 00. Redaktoro: NÉMETH József, Fő u. 41/5, HU-8531 IHÁSZ, Hungario, <jozefo.nemeth@gmail.com>, tel: (+36-70) 931-0530. La revuo aperas ankaŭ kasede registrita por leghandikapuloj. Informas: Rob MOERBEEK, Zwaansmeerstraat 48, NL-1946 AE BEVERWIJK, Nederlando, <moerbeekr@gmail.com>.

Ni fermis la nunan numeron la 7-an de decembro 2015,

redaktofino por la sekva numero: la 15-an de februaro 2016.

Bonan legadon!

Jozefo Nemeth
redaktoro