ILEI
La logotipo de ILEI.
   Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

  ...ni instruas Esperante!


   Ĉefpaĝo
   Instancoj
   Agado
   Dokumentoj
   Revuoj
   Adresoj

   

 

Kontaktu ILEI!

Novaĵoj

Pri la enhavo de IPR 2016/1

 • Enkonduko (Mireille GROSJEAN) p.2
 • Zlatko TIŠLJAR: Listo de bazaj morfemoj p.3
 • HUANG Yinbao: Lingvoj en dialogo inter Chinio kaj la mondo (parto II.) p.8
 • Katalin KOVÁTS: Ekparolu! – nova projekto de edukado.net p.12
 • Ronald GLOSSOP: La signifo de la nuntempa homara epoko p.14
 • Svetlana POGORELAJA: Nia estimo kaj bonkoreco al maljunuloj p.16
 • El la landoj kaj sekcioj (FI, HR, PL, RO, RU, RS, TH, US)… p.18
  • Finnlando: Carola ANTSKOG 1941-2015 (Sylvia HÄMÄLÄINEN)
  • Kroatio: Esperantistoj de Bjelovar al sia urbo (Marija JERKOVIĆ)
  • Pollando: Raporto pri la interlingvistika sesio en UAM (Ilona KOUTNY)
  • Rumanio: Esperanto en la elementa lernejo (Ionel BODALE)
  • Rusio: Lingvotrejnado en Jekaterinburgo (Kirill NOVICENKO)
  • Serbio: Pentroarto en E-kulturo: Sukcesoj de serbiaj gejunuloj en Triesto (Aranka LASLO)
  • Tajlando: E-kurso en Bangkok
  • Usono: NASK kaj la Kino-Teatro-Festivalo
 • Raportoj pri niaj kontaktoj kun ekstermovadaj partneroj p.27
  • Granda fasko, grava paso (Mireille GROSJEAN) p.27
  • Raporto de ILEI-reprezentantoj ce UNESKO 2015 (Monique ARNAUD) p.28
 • Germain PIRLOT: Charto de reciproka respekto p.29
 • Nia Koleg-helpa Kaso (KhK) bezonas vin! p.30
 • Konferenca programo kaj konferencaj servoj (Radojica PETROVIC) … p.31
 • Simpozia alvoko (Radojica PETROVIC) p.37
 • Informoj pri ILEI, redakciaj informoj p.39
 • Sekcioj, reprezentantoj kaj kontaktpersonoj de ILEI p.41

Kovrilpaĝoj:

 • Titolpaĝe: Pentroarto en Esperanto-kulturo (vd. la artikolon de Aranka Laslo sur p. 24)
 • Dorskovrile:
  • supre: Mirejo kaj la dokumentaro por Unesko (ŝian artikolon vd. sur p. 27);
  • malsupre: Germain Pirlot (lian artikolon vd. sur p. 29)
 • Sur interna dorskovrilo:
  • Kvin hungaraj e-istoj (de maldekstre): Zsófia KÓRÓDY, Ilona KOUTNY, Márta KOVÁCS, Katalin KOVÁTS, Mónika MOLNÁR
  • E-kurso en Tajlando (vd. p. 25)

Redakciaj informoj:

Respondeca eldonanto (verantw. uitgever): Marc CUFFEZ, Elisabethlaan 295, BE-8400 Oostende. Presado: Flandra Esperanto-Ligo, Frankrijklei 140, BE-2000 Antwerpen, Belgio, tel: (+32-3)-234 34 00.
Redaktoro: NÉMETH József, Fő u. 41/5, HU-8531 IHÁSZ, Hungario, <jozefo.nemeth@gmail.com>.
La revuo aperas ankau kasede registrita por leghandikapuloj. Informas: Rob MOERBEEK, Zwaansmeerstraat 48, NL-1946 AE BEVERWIJK, Nederlando, <moerbeekr@gmail.com>.

Ni fermis la nunan numeron la 10-an de marto 2016,
redaktofino por la sekva numero: la 30-an de aprilo 2016.

Bonan legadon!

Jozefo Nemeth
redaktoro