ILEI
La logotipo de ILEI.
   Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

  ...ni instruas Esperante!


   Ĉefpaĝo
   Instancoj
   Agado
   Dokumentoj
   Revuoj
   Adresoj

   

 

Kontaktu ILEI!

Novaĵoj

Pri la enhavo de IPR 2016/2

 • Enkonduko (Mireille GROSJEAN): .................... 3
 • Ilona KOUTNY: Instruista trejnado: kial, kiel, kie? ................ 4
 • Estrarkunsido de ILEI - Les Brenets (CH) de la 5-a ĝis la 8-a de majo 2016 (Mireille GROSJEAN) ...... 9
 • Katalin KOVÁTS: Oni Ekparolis ĉe edukado.net............. 11
 • Luiza CAROL, Mireille GROSJEAN: Dek jaroj en Esperanto-lando (Dialogo inter Luiza CAROL kaj Mirejo GROSJEAN - Unua parto: ĈU MI ATINGIS LA DEKOMENCAN CELON?)............ 14
 • Lida ELBAKJAN, Mireille GROSJEAN: Estu ni diligentaj lernantoj ............ 18
 • YU Jianchao: Mia instruisto LI Shijun (Laŭlum) ............ 21
 • El la landoj kaj sekcioj (CZ, FR, HU, RU, RS) ............. 24
  • Ĉeĥio: Kelkaj notoj pri instruado de lingvoj, precipe de E-o, en bazlernejoj (Josef VOJÁČEK)
  • Francio: Michel Duc-Goninaz (1933-2016) (Renée TRIOLLE)
  • Hungario: Pedagogia Tago en Budapest (Jozefo NÉMETH)
  • Rusio: Vica KER-sesio en Moskvo (Svetlana SMETANINA)
  • Serbio: TEREZA KAPISTA (1930-2016) (Dimitrije JANIČIĆ)
 • Marija JERKOVIĆ: Oklingva medicina vortaro enciklopedia (recenzo) ..... 29
 • Por via notlibro ........ 31
  • HELPU al IIK!
  • Bonvena nova reta Esperanto-kurso (pri Esperanto per rekta metodo de Stano MARČEK).
  • ’Kapabligo’ komune kun UEA (Stefan MACGILL)
 • Kial ni ĉendancu baladojn? - Nova evento en nia Konferenco (Martin STRID) ..... 32
 • Farandolo en Nyíregyháza (Mireille GROSJEAN) ................... 35
 • La 49-a konferenco de ILEI: loĝprezoj kaj mendilo (Radojica PETROVIĆ) ... 37
 • Informoj pri ILEI ............. 40

Kovrilpaĝoj:

 • Titolpaĝe: Nyíregyháza ("betulejo" atendas vin (vd. p. 37.)
 • Dorskovrile: la malnova urboplaco de Poznano (vd. p.4)
  • Sur interna dorskovrilo supre: Kvin hungaraj esperantistinoj kune dum TTK 2015 (de maldekstre): Zsófia KÓRÓDY, Ilona KOUTNY, Márta KOVÁCS, Katalin KOVÁTS, Mónika MOLNÁR
  • Sur interna dorskovrilo malsupre: Instruista grupo prepariĝas al la ekzameno en Poznano (vd. p.4)

Redakciaj informoj:

Redakciaj informoj: Respondeca eldonanto (verantw. uitgever): Marc CUFFEZ, Elisabethlaan 295, BE-8400 Oostende. Presado: Flandra Esperanto-Ligo, Frankrijklei 140, BE-2000 Antwerpen, Belgio, tel: (+32-3)-234 34 00. Redaktoro: NÉMETH József, Fő u. 41/5, HU-8531 IHÁSZ, Hungario, <jozefo.nemeth@gmail.com>, tel: (+36-70) 931-0530. La revuo aperas ankaŭ kasede registrita por leghandikapuloj. Informas: Rob MOERBEEK, Zwaansmeerstraat 48, NL-1946 AE BEVERWIJK, Nederlando, <moerbeekr@gmail.com>.

Ni fermis la nunan numeron la 15-an de majo 2016, redaktofino por la sekva numero: la 20-an de aŭgusto 2016. Bonan legadon!

Jozefo Nemeth
redaktoro