ILEI
La logotipo de ILEI.
   Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

  ...ni instruas Esperante!


   Ĉefpaĝo
   Instancoj
   Agado
   Dokumentoj
   Revuoj
   Adresoj

   

 

Kontaktu ILEI!

Novaĵoj

Pri la enhavo de IPR 2016/3

 • Enkonduko (Mireille GROSJEAN): ................ 3
 • Defio por ILEI: la Jaro de la Lernanto (Mireille GROSJEAN) ..................... 4
 • Konferenca raporto, personajn impresoj (M. GROSJEAN, S. DAUBERCIES, J. NÉMETH) .... 4
 • Grażyna SZUBRYCZYŃSKA: Esperanto en infanĝardeno ........ 11
 • GONG Xiaofeng: Ĉina sekcio: nova epoko, nova evoluo .................. 14
 • Rob MOERBEEK: Stilfiguroj en „Festeno” de Raymond Schwartz ............ 20
 • HUANG Yinbao: Dumviva lernado valoras pli ol altaj poentoj .................. 22
 • Mireille GROSJEAN: Lerniga loko, pozitiva filozofio... [Centro Songhai] .. 24
 • SZILVÁSI László: Manko de instruistoj, lernolibroj kaj manaĝemuloj ....... 27
 • Nova elano: Premio Mauro La Torre ................ 29
 • Nia Ligo kaj ĝia nomo (Mireille GROSJEAN)............. 29
 • El la landoj kaj sekcioj (GB, DE, CN, HU) ............... 30
  • Britio-Germanio: nekrologoj de Renato CORSETTIpri Paul Gubbins kaj Detlev Blanke ...... 30
  • Germanio: AGEI jarchefkunveno en München (Zsófia KÓRÓDY)
  • Chinio: E-arangho en Shanhajo por chinaj kaj koreaj lernantoj + sercho pri kontaktoj el Taiyuan
  • Hungario: Nekrologo pri Mária Busai (Adrienn PÁSZTOR)
 • YANG Hongyan, YU Jianchao: Mi amas kampadon, mi amas E-on .......... 35
 • Maria Grazia MEZZADRI: La studo de Sorobano en Parmo .......... 38
 • Informoj pri ILEI ........................41

Titolpaghe: la 49-a Konferenco en Nyíregyháza

Dorskovrile: nia arbo kreskas (la Esperanto-arbo en 2008 kaj 2015 en Porto Novo)

Interna dorskovrilo: supre: grupo de konferencanoj dum urborigardado en Nyíregyháza malsupre: parto de LKK-anoj de la 49-a Konferenco en la ferma ceremonio

Redakciaj informoj:

Respondeca eldonanto (verantw. uitgever): Marc CUFFEZ, Elisabethlaan 295, BE-8400 Oostende. Presado: Flandra Esperanto-Ligo, Frankrijklei 140 (baldau venos nova adreso), BE-2000 Antwerpen, Belgio, tel: (+32-3)-234 34 00.

Redaktoro: NÉMETH József, Fő u. 41/5, HU-8531 IHÁSZ, Hungario, <jozefo.nemeth@gmail.com>, tel: (+36-70) 931-0530.

La revuo aperas ankaŭ kasede registrita por leghandikapuloj. Informas: Rob MOERBEEK, Zwaansmeerstraat 48, NL-1946 AE BEVERWIJK, Nederlando, <moerbeekr@gmail.com>.

Ni fermis la nunan numeron la 5-an de septembro 2016, redaktofino por la sekva numero: la 31-an de oktobro 2016.

Bonan legadon!

Jozefo Nemeth
redaktoro