ILEI
La logotipo de ILEI.
   Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

  ...ni instruas Esperante!


   Ĉefpaĝo
   Instancoj
   Agado
   Dokumentoj
   Revuoj
   Adresoj

   

 

Kontaktu ILEI!

Novaĵoj

Pri la enhavo de IPR 2017/1

 • Enkonduko (Mireille GROSJEAN): p.3
 • KIMURA Goro Christoph: Kiel Esperanton en Orienta Azio instrui? p.4
 • M. ARNAUD, J. CATIL, M. DECHY: La franca ILEI-sekcio p.12
 • Isabelle SAULNIER: Ludoj p.17
 • Mireille GROSJEAN: Stereotipoj en lernolibroj p.20
 • Stefan MACGILL: UEA kaj la instrua agado p.21
 • El la landoj kaj sekcioj (CN, DE, RS) p.22
  • Chinio: 1) Raportoj pri la 5-a ILEI-Seminario en Orienta Azio (ISOA)(UENO Yuriko, GONG Xiaofeng) 2) La 4-a Esperanto-semajno en la china baza lernejo Baiyangshujie (WEI Yubin)
  • Germanio: Klerigofertoj en Herzberg am Harz, Germanio en 2017 (Zsófia KÓRÓDY)
  • Serbio: Lajčo IMRIĆ (1932-2016) (Aranka LASLO)
 • Juna Amiko, la juvelo de ILEI p.28
 • Internacia Konf. de Neregistaraj Organizoj (M. ARNAUD, J-P. BOULET) p.29
 • Universitata agado: jen bona ekzemplo (R. PETROVIC, A. BUTE) p.30
 • Katalin KOVÁTS: Ekparolu! p.33
 • Tatjana AUDERSKAJA: Helplibro por instruistoj p.34
 • La 50-a Kongreso de ILEI: Kongresa temo (M. GROSJEAN), Simpozia alvoko, Infana Universitato, Konkurso pri emblemo de Infana Univ. (R. PETROVIC) p.36
 • Informoj pri ILEI p.41

Eksteraj kovriloj:

Titolpaghe supre: La 4-a Eo-semajno en Baiyangshujie (CN) (vd p.24); malsupre: ISOA 2016 en Quanzhou (CN): nia prez. kun 3 sekciestroj (JP, CN, KR)(vd p.22)

Dorskovrile: la titolpaghoj de Juna Amiko en 2016

Redakciaj informoj

Respondeca eldonanto (verantw. uitgever): Marc CUFFEZ, Elisabethlaan 295, BE-8400 Oostende. Presado: Flandra Esperanto-Ligo, Lange Beeldekensstraat 169, BE-2060 Antwerpen, Belgio, tel: (+32-3)-234 34 00. Redaktoro: NÉMETH József, Fő u. 41/5, HU-8531 IHÁSZ, Hungario, jozefo.nemeth@gmail.com, www.ilei.info/ipr/; tel: (+36-70) 931-0530. La revuo aperas ankau kasede registrita por leghandikapuloj. Informas: Rob MOERBEEK, Zwaansmeerstraat 48, NL-1946 AE BEVERWIJK, Nederlando, <moerbeekr@gmail.com>.

Ni fermis la nunan numeron la 15-an de januaro 2017,

redaktofino por la sekva numero: la 15-an de aprilo 2017.

Bonan legadon!

Jozefo Nemeth
redaktoro