ILEI
La logotipo de ILEI.
   Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

  ...ni instruas Esperante!


   Ĉefpaĝo
   Instancoj
   Agado
   Dokumentoj
   Revuoj
   Adresoj

   

 

Kontaktu ILEI!

Novaĵoj

Pri la enhavo de IPR 2017/2

 • Enkonduko (Mireille GROSJEAN): … 3
 • Maria MAJERCZAK: EAQUALS - altaj internaciaj normoj en lingvoinstruado … 4
 • Mireille GROSJEAN: Instruado de Esperanto en elementa lernejo en Benino … 10
 • Raporteto pri la programo Ekparolu! ...... 11
 • HU Guozhu: Ni iru la vojon celitan ...... 12
 • Stefan MACGILL: UEA kaj la instrua agado ...... 19
 • Stefan MACGILL: Jaro de la Lernanto - celoj, strategioj, kunlaboro... 19
 • Jozefo NÉMETH: La hungara ILEI-sekcio ..... 23
 • Luiza CAROL - Mirejo GROSJEAN: Dek jaroj en Esperanto-lando .... 26
 • Klaus SANTOZKI: Du ludoj por ŝanĝo de la instru- kaj lernmetodoj .... 29
 • El la landoj kaj sekcioj (AL, BJ, FI, DE, IT, PL) ..... 31
  • Albanio - Esperanto kaj abiturientoj - Bardhyl SELIMI
  • Benino - Regula instruado de Esperanto en elementa lernejo en Benino -
  Kingslim Gadoufia EDAH
  • Germanio - Franz-Georg RÖSSLER (1949-2017) - József NÉMETH
  • Germanio - La jarĉefkunveno de AGEI - Zsófia KÓRÓDY
  • Italio - En la bazlernejo de Verdello (Bergamo) estas okazanta kurso pri Esperanto - Maria GALIZZI
  • Pollando - Aliĝu al la nova grupo de la unikaj Interlingvistikaj Studoj de UAM kaj festu kune ilian 20-jariĝon kadre de la 4a Interlingvistika Simpozio! - Ilona KOUTNY
 • Korekto .......... 40
 • La 51-a Kongreso de ILEI – Madrido 2018 (R. PETROVIĈ, M. GROSJEAN) ….40
 • Informoj pri ILEI, redakciaj informoj ..... 42

Titolpaghe: Dua emblemo de la 50a Kongreso

Dorskovrile: Magdalena Kujawska, studentino en la Jagelona Univ. en Krakovo, gvidas lecionon dum la 8-a lingva festivalo. (Fotis studento, Karol Bernacki) (Vd. p.4)

Interna dorskovrilo: Instruado de Esperanto en elementa lernejo en Benino (vd. p.10)

Redakciaj informoj:

Respondeca eldonanto (verantw. uitgever): Marc CUFFEZ, Elisabethlaan 295, BE- 8400 Oostende. Presado: Alfaprint, Martin, Slovakio. Redaktoro: NÉMETH József, Fő u. 41/5, HU-8531 IHÁSZ, Hungario, jozefo.nemeth@gmail.com, www.ilei.info/ipr/; tel: (+36-70) 931-0530. La revuo aperas ankaŭ kasede registrita por leghandikapuloj. Informas: Rob MOERBEEK, Zwaansmeerstraat 48, NL-1946 AE BEVERWIJK, Nederlando.

Ni fermis la nunan numeron la 15-an de aprilo 2017, redaktofino por la sekva numero: la 15-an de aŭgusto 2017.

Bonan legadon!

Jozefo Nemeth
redaktoro