ILEI
La logotipo de ILEI.
   Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

  ...ni instruas Esperante!


   Ĉefpaĝo
   Instancoj
   Agado
   Dokumentoj
   Revuoj
   Adresoj

   

 

Kontaktu ILEI!

Novaĵoj

Pri la enhavo de IPR 2017/3

 • Enkonduko (Mireille GROSJEAN) .. p.3
 • Mireille GROSJEAN: 50-a ILEI-Kongreso:Konkluda raporto de la prezidanto   p.4
 • Kongresa rezolucio - Rezulto de la Internacia Pedagogia FilmFestivalo (M.G.)   p.8
 • Impresoj pri ILEI-kongreso (XING Qishuang, Liba GABALDA, Aurora BUTE)  p.10
 • ILEI aktivas dum la UK: Tago de la Lernado (Mireille GROSJEAN)   p.16
  Simpozio - Hankuk-Universitato de Fremdaj Studoj HUFS, UK Seulo 2017   p.17
 • Mireille GROSJEAN: Esperanto instruado-edukado en tutmonda skalo   p.18
 • Ronald GLOSSOP: Pri la organizaĵo „Infanoj Ĉirkaŭ La Mondo”   p.22
 • Probal DASGUPTA: Lerni pri la historio, en kiu hejmas niaj vizitatoj  p.25
 • Mónika MOLNÁR: Freinet-pedagogio – Parto I: La teorio de la praktiko   p.27
 • Luiza CAROL: Bezonatas krea adaptiĝemo    p.31
 • Luiza CAROL - Mirejo GROSJEAN: Dek jaroj en Esperanto-lando    p.32
 • El la landoj kaj sekcioj: CN (HUANG Yinbao, Zhang Changsheng), FR (Emmanuel Desbrières), RS (Radojica PETROVIĈ)  ...   p.34
 • Al niaj 41 sekcioj (Mireille GROSJEAN)   p.39
 • La Kongreso finiĝis – ek al la Kongreso (Radojica PETROVIĈ)   p.40
 • Informoj pri ILEI, redakciaj informoj    p.41

  Kovrilfotoj:
  Sur la titolpaĝo: grupo de kongresanoj antaŭ budhisma templo dum ekskurso. Dorskovrile: fotokompilaĵo de Liba kaj Floreal Gabalda pri Busano.
  Interna dorskovrilo supre: Kurso de desegnado en REF, malsupre: Parto de LKK ricevas dankon („Merci“ en la franca) de Mirejo

  Redakciaj informoj
  Respondeca eldonanto (verantw. uitgever): Marc Cuffez, Elisabethlaan 295, BE-8400 Oostende. Presado: Alfaprint, Martin, Slovakio. Redaktoro: Németh József, Fő u. 41/5, HU-8531 Ihász, Hungario, jozefo.nemeth@gmail.com, www.ilei.info/ipr/; tel: (+36-70) 931-0530. La revuo aperas ankaŭ kasede registrita por leghandikapuloj. Informas: Rob Moerbeek, Zwaansmeerstraat 48, NL-1946 AE Beverwijk, Nederlando, <moerbeekr@gmail.com>.
  Ni fermis la nunan numeron la 15-an de aŭgusto 2017,
  redaktofino por la sekva numero: la 31-an de oktobro 2017.

  Bonan legadon!

  Jozefo Németh

  redaktoro