ILEI
La logotipo de ILEI.
   Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

  ...ni instruas Esperante!


   Ĉefpaĝo
   Instancoj
   Agado
   Dokumentoj
   Revuoj
   Adresoj

   

 

Kontaktu ILEI!

Novaĵoj

Pri la enhavo de IPR 2017/4

 • Enkonduko (Mireille GROSJEAN) p.3
 • Dennis KEEFE: De banalaj bildoj al sukoplenaj silentaj filmoj en la instruado de Esperanto p.4
 • Mireille GROSJEAN: Fariĝu diplomita Esperanto-instruisto! p.9
 • Ilona KOUTNY: 50 jaroj da interlingvistiko en universitato, 30 jaroj da persona sperto, 20 jaroj da Interlingvistikaj Studoj p.11
 • Mireille GROSJEAN: Ideala solvo por komplika situacio p.15
 • Mónika MOLNÁR: Freinet-pedagogio – Parto II La teorio pri multfaceta praktiko - El la teknikoj de la Freinet-pedagogio – p.17
 • Tatjana AUDERSKAJA: Ĉu estas facila nia lingvo Esperanto? p.21
 • Vicente MANZANO-ARRONDO: La universitato povas funkcii alimaniere p.23
 • El la landoj kaj sekcioj p.25 BE: (Marc CUFFEZ), CN: Voĉlegado por Zamenhof-jaro (SHI Xueqin (Neĝeta) DE: SALO en la valo: La 12-a Somera Arbara Lernejo por ĝemelurbaj gelernantoj el Herzberg (DE) kaj Góra (PL) organizita en Herzberg am Harz – la Esperanto-urbo (Zsófia KÓRÓDY) HU: PONGRÁCZ Istvánné (1926-2017) JP: Speciala somera programo kun Prof. Barboza (ISIKAWA Tieko) HR: Valora festivalo, kiu kunigis homojn kaj kulturojn (Marija JERKOVIĆ)
 • Henrik HILLERSTRÖM: Pri 499 p.35
 • La 51-a ILEI-Kongreso en Madrido 2018 (Radojica PETROVIĈ) p.37
 • ILEI-Kongresoj en 2019 kaj 2020 - konkurso (Radojica PETROVIĈ) p.38
 • Informoj pri ILEI, redakciaj informoj 41

Sur la titolkovrilo: Monumento al Cervanto (Miguel de Cervantes) en Madrido. Sur la interna dorskovrilo: „Chaplin“ propagandis la libreton Poŝamiko dum UK en Buenos Aires. Legu la artikolon de Dennis Keefe pri silentaj filmoj sur p. 4. Dorskovrile: La Madrida LKK bonvenigas vin. De maldekstre: Manolo Parra, Santos Olan, José Antonio del Barrio, Radojica Petroviĉ, Felix Lobo, Ricardo Biurrun kaj Águeda Biurrun González.

Redakciaj informoj: Respondeca eldonanto (verantw. uitgever): Marc Cuffez, Elisabethlaan 295, BE-8400 Oostende. Presado: Alfaprint, Martin, Slovakio. Redaktoro: Németh József, Fő u. 41/5, HU-8531 Ihász, Hungario, jozefo.nemeth@gmail.com, www.ilei.info/ipr/; tel: (+36-70) 931-0530. La revuo aperas ankaŭ kasede registrita por leghandikapuloj. Informas: Rob Moerbeek, Zwaansmeerstraat 48, NL-1946 AE Beverwijk, Nederlando, <moerbeekr@gmail.com>.

Ni fermis la nunan numeron la 30-an de novembro 2017, redaktofino por la sekva numero: la 15-an de januaro 2018.

Bonan legadon!

Jozefo Németh

redaktoro