ILEI
La logotipo de ILEI.
   Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

  ...ni instruas Esperante!


   Ĉefpaĝo
   Instancoj
   Agado
   Dokumentoj
   Revuoj
   Adresoj

   

 

Kontaktu ILEI!

Novaĵoj

Pri la enhavo de IPR 2018/2

 • Enkonduko (Mireille GROSJEAN) p.3
 • Dennis KEEFE: Praktika utiligado de la silentaj filmoj de C. Chaplin por PAROLIGI gelernantojn de Esperanto je chiaj niveloj p.4
 • Intervjuo kun la unua diplomito de RITE [kun Patrick Morando] p.9
 • Grava anonco diskonigenda [ekzameno por blinduloj en Lisbono] p.13
 • Mireille GROSJEAN: Paroliligoj p.14
 • Dek jaroj en Esperanto-lando (5.) (Luiza CAROL, Mireille GROSJEAN) p.16
 • Esperanto per rekta metodo de Stano Marček (recenzo de LOWENSTEIN) p.19
 • El la landoj kaj sekcioj (CN, FR, DE, IL, CD, HR, PL) p.20
  • - Chinio (Semio)
  • - Francio: Esperanto-programo de kastelo Greziljono en 2018 (kastelo@gresillon.org); Grava por nia movado en Francio estis la jaro 2017 (Aleks ANDRÉ kaj Guy CAMY)
  • - Germanio: Rememore al Franz-Georg Rössler (Jozefo Németh); Semajnoj de Esperanto-Perfektigo -SEP3 - 2018 (esperanto-zentrum@web.de)
  • - Israelo: Granda sukceso por la E-kurso en Tel-Avivo (Amri WANDEL)
  • - DR Kongo: Konciza agadraporto de la klubo Verda Flago de Mbanza Ngungu (Arlain KIZEYIDIOKO Mayinda)
  • - Kroatio: Unuigho de Zagrebaj Esperantistoj vigligis sian laboron (Marija JERKOVIĆ)
  • - Pollando: Varma vintra sesio en Poznano (Ilona KOUTNY)
  • - Svislando: Bela Suno en Villars-sur-Ollon (http://www.beausoleil.ch/) (Mireille GROSJEAN)
 • Mia neforgesebla lingvoinstruisto (Didier Apélété AGBOLO) p.31
 • NOMADKURSO KAJ ESPERANTO-PLUS (H. SEBUHORO, M. GROSJEAN) p.32
 • Du samtempaj AMO-seminarioj en Afriko (Jérémie SABIYUMVA) p.35
 • Jam rekorda kongreso (Mireille GROSJEAN)
 • Informoj pri ILEI, redakciaj informoj p.37

Sur la titolkovrilo: Nia kongreso ricevis emblemon kun la urso, simbola besto de Madrido. En la urbo vi povos vidi plurajn statuojn de tiu staranta urso. Okaze de la konkurso lanchita de ILEI por obteni emblemon aperis kelkfoje virbovo memorigante pri taurobatalo, sed ankau plurfoje la urso. La estraro elektis tiun simbolon, kiu rilatas al nia gastiganta urbo.

Sur interna dorskovrilo: Granda sukceso por la Esperanto-kurso en Tel-Avivo (vd. p.24)

Sur dorskovrilo: Esperanto per rekta metodo de Stano Marček

Redakciaj informoj: Respondeca eldonanto (verantw. uitgever): Marc CUFFEZ, Elisabethlaan 295, BE-8400 Oostende. Teknika helpo: Stano MARČEK. Presado: Alfaprint, Martin, Slovakio. Redaktoro: NÉMETH József, Fő u. 41/5, HU-8531 IHÁSZ, Hungario, jozefo.nemeth@gmail.com, www.ilei.info/ipr/; tel: (+36-70) 931-0530. La revuo aperas ankau kasede registrita por leghandikapuloj. Informas: Rob MOERBEEK, Zwaansmeerstraat 48, NL-1946 AE BEVERWIJK, Nederlando, <moerbeekr@gmail.com>.

Ni fermis la nunan numeron la 15-an de aprilo 2018, redaktofino por la sekva numero: la 15-an de augusto 2018.

Bonan legadon!

Jozefo Németh

redaktoro