ILEI
La logotipo de ILEI.
   Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

  ...ni instruas Esperante!


   Ĉefpaĝo
   Instancoj
   Agado
   Dokumentoj
   Revuoj
   Adresoj

   

 

Kontaktu ILEI!

Novaĵoj

Pri la enhavo de IPR 2018/4

 • Enkonduko (Mireille GROSJEAN)             p.3
 • Renée TRIOLLE: Esperanto: ĉu kaŝita interkulturilo?        p.4
 • Profesorino Ilona Koutny ricevis en 2018 la FAME-kulturpremion             p.10
 • Mireille GROSJEAN: Kultura heredaĵo de Esperanto         p.12
 • WEI Yubin „Jado”: Solenaĵoj       p.19
 • Dennis KEEFE: Praktika utiligado de la silentaj filmoj de Chaplin (2.)         p.23
 • Mireille GROSJEAN: Ardo kaj pasio          p.29
 • Komuna Legado okaze de la Tago de la Libro (M.GROSJEAN, J.HERNÁNDEZ A.)   p.31
 • Dek jaroj en Esperanto-lando (6.) (Luiza CAROL, Mireille GROSJEAN)      p.33
 • Mireille GROSJEAN: El kiu fonto vi trinkas?          p.37
 • Johan DERKS: La koruptado de reguloj el la Fundamento              p.38
 • Marija JERKOVIĈ: Kontribuo de e-istoj al la kultura progreso de Bjelovar […]        p.41
 • Mireille GROSJEAN: Improvizado             p.42
 • El la landoj kaj sekcioj (BJ, CN, DO, FR, HU, IL, JP)              p.45
  • Benino: Kunveno de Karlo Alofa, sekciestro en Benino kaj Mireille Grosjean, prezidanto de ILEI (Karlo ALOFA, Mireille GROSJEAN)
  • Ĉinio: Novaĵoj el Zaozhuang
  • Dominika Respubliko: Instruado de Esperanto en Dominika Respubliko – aŭtunaj kursoj. (Rafael DESPRADEL HERNÁNDEZ)
  • Francio: Poezio Tutlibera - Rezultoj de la konkurso 2018
  • Hungario: Pedagogia Tago kaj asembleo en Budapeŝto (József Németh)
  • Israelo: Kursoj pri EsperantoJapanio: Komuna faka kunveno de ILEI-JP kaj ILEI-KR (ISIKAWA Tieko)
 • Mireille GROSJEAN: Esperanto en universitatoj p.51
 • ILEI-kongreso 2019 – pliaj informoj (Radojica PETROVIĈ)              p.52
 • Informoj pri ILEI, redakciaj informoj        p.53

Sur la titolkovrilo: Profesorino Ilona Koutny ricevis en 2018 la FAME-kulturpremion (vd p. 10).
Dorskovrile:
„Ardo kaj pasio” – vd. la artikolon de Mireille Grosjean (p. 29.)
Interna dorskovrilo:
ILEI-kongreso 2019 - Bonvenon en Ĉaĉak, Serbio, 13 – 20 julio 2019
Redakciaj informoj
Respondeca eldonanto (verantw. uitgever): Marc CUFFEZ, Elisabethlaan 295, BE-8400 Oostende. Teknika helpo: Stano MARČEK. Presado: Alfaprint, Martin, Slovakio. Redaktoro: NÉMETH József, Fő u. 41/5, HU-8531 IHÁSZ, Hungario, jozefo.nemeth@gmail.com, www.ilei.info/ipr/; tel: (+36-70) 931-0530.
La revuo aperas ankaŭ kasede registrita por leghandikapuloj. Informas: Rob MOERBEEK, Zwaansmeerstraat 48, NL-1946 AE BEVERWIJK, Nederlando, <moerbeekr@gmail.com>.
Ni fermis la nunan numeron la 15-an de novembro 2018,
redaktofino por la sekva numero: la 15-an de januaro 2019.