ILEI
La logotipo de ILEI.
   Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

  ...ni instruas Esperante!


   Ĉefpaĝo
   Instancoj
   Agado
   Dokumentoj
   Revuoj
   Adresoj

   

 

Kontaktu ILEI!

Novaĵoj

Pri la enhavo de IPR 2019/1

 • Enkonduko (Mireille GROSJEAN)             p.3
 • Mireille GROSJEAN: ILEI 70-jara p. 4
 • Dennis KEEFE: UNESKO-Kuriero en EO kiel baza kursomaterialo Spertoj en Azio kaj Eŭropo. Sugestoj por via asocio. p. 7
 • Mikrokosmo & Makrokosmo: naturo kaj homeco (Christian DEGIORGI) p. 14
 • ILEI agadas ĉe UNESKO. KONFERENCO DE NRO-oj –UNESKO 17/18/19 decembro 2018 (Monique ARNAUD) p. 16
 • Zlatko TIŠLJAR: Novtipa enkonduka lernobjekto por rapidigi fremdlingvan lernadon – Multlingva Akcelilo p. 18
 • Katalin KOVÁTS: Freŝaj informoj pri la KER-ekzamenoj p. 20
 • Katalin KOVÁTS: Ekparoligu viajn kursanojn per Ekparolu! p. 22
 • El la landoj kaj sekcioj (IN, BR, CN, HU, TR) p. 24
  • - Barato: Ŝancoj por ILEI en Barato (Stefan MACGILL)
  • - Brazilo: I Seminario por esperantistaj kursgvidantoj (Aristóphio ALVES FILHO)
  • - Ĉinio: Pri la Sesa Esperanto-Semajno en la lernejo Baiyangshujie (Alessandra MADELLA)
  • - Hungario: KER - provekzameno en la lernejo LINGVO-Studio (SZILVÁSI László)
  • - Turkio: Jen iomete pri la 2018 movado en Turkujo kaj pri Esperanto-instruado (Vasil KADIFELI)
 • La 52-a Kongreso: feste, fake kaj distre (Radojica PETROVIĈ) p. 30
 • La ĉefaj EO-eventoj de la jaro 2019 p. 35
 • Informoj pri ILEI, redakciaj informoj p. 35
 • Adresaro de la Sekciestroj, Reprezentantoj, Kontaktpersonoj p. 38

Sur la titolpaĝo: UNESKO-Kuriero en EO kiel baza kursomaterialo (vd la artikolon de D. Keefe sur p.7)

Sur la dorskovrilo: Centra placo de Ĉaĉak + Meandroj de la rivero Okcidenta Moravo, unu el la kongresaj ekskursceloj (Fotis Dejan Živković, Turisma organizaĵo de Ĉaĉak)

Redakciaj informoj: Respondeca eldonanto (verantw. uitgever): Marc CUFFEZ, Elisabethlaan 295, BE-8400 Oostende. Teknika helpo: Stano MARČEK. Presado: Alfaprint, Martin, Slovakio. Redaktoro: NÉMETH József, Fő u. 41/5, HU-8531 IHÁSZ, Hungario, jozefo.nemeth@gmail.com, www.ilei.info/ipr/; tel: (+36-70) 931-0530.

Nova peranto de ILEI kadre de LIBE (Ligo Internacia de Blindaj Esperantistoj) kiu zorgos pri vidhandikapitaj membroj de ILEI kaj abonantoj de la tekstaj versioj IPR kaj JA, estas Vjaĉeslav Suslov, rete: gloro59@yandex.ru. La revuo aperas ankaŭ kasede registrita por leghandikapuloj. Informas: Rob MOERBEEK, Zwaansmeerstraat 48, NL-1946 AE BEVERWIJK, Nederlando, moerbeekr@gmail.com.

Ni fermis la nunan numeron la 15-an de januaro 2019, redaktofino por la sekva numero: la 15-an de aprilo 2019.

Jozefo Németh, redaktoro