ILEI
La logotipo de ILEI.
   Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

  ...ni instruas Esperante!


   Ĉefpaĝo
   Instancoj
   Agado
   Dokumentoj
   Revuoj
   Adresoj

   

 

Kontaktu ILEI!

Novaĵoj

Pri la enhavo de IPR 2019/2

 • Enkonduko (Mireille GROSJEAN) p.3
 • Ilona KOUTNY: Prof. István Szerdahelyi (1924-1987) [fragmento de artikolo] p.4
 • István ERTL: Komence estis la tondilo p.8
 • Margaretha SYMOENS: Edward Symoens (1915-1995) p.9
 • Luigia OBERRAUCH MADELLA: Mauro La Torre (1946-2010) p.10
 • Stefan MACGILL: Stefan MacGill (1948 - ) - Prezidanto de ILEI […] p.12
 • Bernhard SCHWAIGER: Ĉiuj Anglujen p.14
 • Kritiko de la brita klerig-kulturo (M. GROSJEAN, R. TAGORE, P. DASGUPTA) p.19
 • Emmanuel DESBRIÈRES: Vojaĝo al Slovenio danke al Esperanto p.21
 • Leterkesto (Mihai TRIFOI) p.23
 • Harald SCHMITZ: Trukoj por paroligi la progresintojn p.24
 • La simpozioj de ILEI; Kongresoj de ILEI en venontaj jaroj (R. PETROVIĈ) p.26
 • La 52-a Kongreso de ILEI (loĝmendilo, transporto) (Radojica PETROVIĈ) p.30
 • Informoj pri ILEI, redakciaj informoj p.36

Sur la titolpaĝo supre: emblemo de ILEI 70-jara; malsupre: (de maldekstre): Marc Cuffez, sekciestro de ILEI en Belgio, Mireille Grosjean, prezidanto de ILEI, Ahmad Reza Mamduhi, sekciestro de ILEI en Irano.

Sur la dorskovrilo: Vojaĝo al Slovenio danke al Esperanto

Sur la interna dorskovrilo supre: Mireille Grosjean (prezidanto de ILEI) kaj Karine Arakeljan (prezidanto de Internacia Ekzamena Komisiono) subskribas diplomojn por togolandanoj, kiuj sukcesis en la UEA/ILEI ekzamenoj en 2018. Sur la interna dorskovrilo malsupre: Simpozio en Seulo (vd. artikolon de R. Petroviĉ pri simpozioj)

REDAKCIAJ INFORMOJ
Respondeca eldonanto (verantw. uitgever): Marc CUFFEZ, Elisabethlaan 295, BE-8400 Oostende. Teknika helpo: Stano MARČEK. Presado: Alfaprint, Martin, Slovakio. Redaktoro: NÉMETH József, Fő u. 41/5, HU-8531 IHÁSZ, Hungario, jozefo.nemeth@gmail.com, www.ilei.info/ipr/; tel: (+36-70) 931-0530. Nova peranto de ILEI kadre de LIBE (Ligo Internacia de Blindaj Esperantistoj) kiu zorgos pri vidhandikapitaj membroj de ILEI kaj abonantoj de la tekstaj versioj IPR kaj JA, estas Vjaĉeslav Suslov, rete: gloro59@yandex.ru. La revuo aperas ankaŭ kasede registrita por leghandikapuloj. Informas: Rob MOERBEEK, Zwaansmeerstraat 48, NL-1946 AE BEVERWIJK, Nederlando, moerbeekr@gmail.com.

Ni fermis la nunan numeron la 15-an de aprilo 2019, redaktofino por la sekva numero: la 15-an de aŭgusto 2019.

Jozefo Németh, redaktoro