ILEI
La logotipo de ILEI.
   Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

  ...ni instruas Esperante!


   Ĉefpaĝo
   Instancoj
   Agado
   Dokumentoj
   Revuoj
   Adresoj

   

 

Kontaktu ILEI!

Novaĵoj

Pri la enhavo de IPR 2019/3

 • Enkonduko (Mireille GROSJEAN)
 • Mireille GROSJEAN: ILEI-Kongreso okazis en Serbio
 • Mireille GROSJEAN: Pri la kongresa temo „Lernado en virtualaj komunumoj”
 • Aurora BUTE: Intima ILEI-Kongreso
 • Trezoro Huang Yinbao: Disvastigu la idealojn kaj valorojn de Unesko […]
 • Mireille GROSJEAN: ILEI forte aperis en Lahtio dum la UK
 • Anna LOWENSTEIN: Nova retejo por lernantoj
 • Ilona KOUTNY: Universitata kunlaboro en la instruado de Esperanto […]
 • El la landoj kaj sekcioj (AL, DE, HU, HR, RS, US)
 • Festa ludvespero okaze de la 70-jariĝo de ILEI (Mireille GROSJEAN)
 • Dek jaroj en Esperanto-lando - parto 8 (Luiza CAROL, Mireille GROSJEAN)
 • Josef VOJÁČEK: Kelkaj notoj pri instruado de lingvoj, precipe de Esperanto, en bazlernejoj en Ĉeĥio
 • Informoj pri ILEI, redakciaj informoj

Sur la titolpaĝo supre: Sur la titolpaĝo supre: D-ino GONG Xiaofeng „Arko” el Ĉinio, unu el la du novaj Honoraj Membroj de ILEI; malsupre: vizitado de monaĥinejo dum la 52-a Kongreso
Sur la dorskovrilo: Nacia vespero en la 52-a Kongreso de ILEI

REDAKCIAJ INFORMOJ
Respondeca eldonanto (verantw. uitgever): Marc CUFFEZ, Elisabethlaan 295, BE-8400 Oostende. Teknika helpo: Stano MARČEK. Presado: Alfaprint, Martin, Slovakio. Redaktoro: NÉMETH József, Fő u. 41/5, HU-8531 IHÁSZ, Hungario, jozefo.nemeth@gmail.com, www.ilei.info/ipr/; tel: (+36-70) 931-0530.
Nova peranto de ILEI kadre de LIBE (Ligo Internacia de Blindaj Esperantistoj) kiu zorgos pri vidhandikapitaj membroj de ILEI kaj abonantoj de la tekstaj versioj IPR kaj JA, estas Vjaĉeslav Suslov, rete: gloro59@yandex.ru. La revuo aperas ankaŭ kasede registrita por leghandikapuloj. Informas: Rob MOERBEEK, Zwaansmeerstraat 48, NL-1946 AE BEVERWIJK, Nederlando, moerbeekr@gmail.com.
Ni fermis la nunan numeron la 15-an de aŭgusto 2019,
redaktofino por la sekva numero: la 15-an de oktobro 2019.

Jozefo Németh, redaktoro