ILEI
La logotipo de ILEI.
   Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

  ...ni instruas Esperante!


   Ĉefpaĝo
   Instancoj
   Agado
   Dokumentoj
   Revuoj
   Adresoj

   

 

Kontaktu ILEI!

Novaĵoj

Pri la enhavo de IPR 2019/4

 • Enkonduko (Mireille GROSJEAN) p.3.
 • Ilona KOUTNY: Pliaĝuloj en la universitata instruado p.4.
 • József NÉMETH: Duono de duonjarcento en la redaktora seĝo p.11.
 • Kelkaj ideoj pri la vivo kaj agado de ILEI (Komisiono de ILEI pri Universitata Agado) p.20.
 • El la eldonaktivado de niaj sekcioj (Mireille GROSJEAN) p.21.
 • Mireille GROSJEAN: Konsilio de Eŭropo: 70-jara strukturo p.22.
 • Lertigi geinstruistojn kaj/aŭ­ enkonduki EOn en lernejojn (M. GROSJEAN) p.24.
 • La sep veraj privilegioj de instruisto (tradukis Mireille GROSJEAN) p.25.
 • Dietrich WEIDMANN: Nia planedo dronas en plastorubo p.29.
 • Festa ludvespero okaze de la 70-jariĝo de ILEI - parto II. (M. GROSJEAN) p.32.
 • Mireille GROSJEAN: La nepala lingvo malaperas en Nepalo p.34.
 • Sylvia HÄMÄLÄINEN: Instruado de Lingvoj en Finnlando p.36.
 • Grażyna SZUBRYCZYŃSKA: Esperanto en bazlernejo n-ro 35 en Torun (PL) p.39.
 • El la landoj kaj sekcioj (DE, ES, HU, IT) p.42.
  - Germanio: Ekspozicio memore al nia iama redakciano, s-ro Rössler (József NÉMETH)
  - Germanio: "Esperanto en dialogo" - kurso en la germana lingvo
  - Hispanio (A. Fabián JIMÉNEZ)
  - Hungario: Asembleo kaj Pedagogia Tago de ILEI-HU (József NÉMETH)
  - Italio: Esperanto eniras lernejon (Flavia DELLA ROSA)
 • La 53-a ILEI-Kongreso en Kanado - programskizo kaj aliĝilo p.48.
 • Juna Amiko bezonas vin! (Stefan MACGILL) p.52.
 • Informoj pri ILEI, redakciaj informoj p.52.

Sur la titolpaĝo: nia redaktoro, József NÉMETH el Hungario, unu el la du novaj Honoraj Membroj de ILEI, vidu lian artikolon „Duono de duonjarcento en la redaktora seĝo”. Grafikisto: Luch OFER (Israelo)

Sur la dorskovrilo: Esperanto en bazlernejo n-ro 35 en Toruń (Pollando)

REDAKCIAJ INFORMOJ
Respondeca eldonanto (verantw. uitgever): Marc CUFFEZ, Elisabethlaan 295, BE-8400 Oostende. Teknika helpo: Stano MARČEK. Presado: Alfaprint, Martin, Slovakio. Redaktoro: NÉMETH József, Fő u. 41/5, HU-8531 IHÁSZ, Hungario, jozefo.nemeth@gmail.com, www.ilei.info/ipr/; tel: (+36-70) 931-0530.
Peranto de ILEI kadre de LIBE (Ligo Internacia de Blindaj Esperantistoj) estas Vjaĉeslav Suslov, rete: gloro59@yandex.ru. La revuo aperas ankaŭ kasede registrita por leghandikapuloj. Informas: Rob MOERBEEK, Zwaansmeerstraat 48, NL-1946 AE BEVERWIJK, Nederlando, moerbeekr@gmail.com.

Ni fermis la nunan numeron la 15-an de oktobro 2019, redaktofino por la sekva numero: la 15-an de januaro 2020.

Jozefo Németh, redaktoro