ILEI
La logotipo de ILEI.
   Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

  ...ni instruas Esperante!


   Ĉefpaĝo
   Instancoj
   Agado
   Dokumentoj
   Revuoj
   Adresoj

   

 

Kontaktu ILEI!

Novaĵoj

Pri la enhavo de IPR 2020/1

 • Enkonduko (Mireille GROSJEAN) p.3.
 • Germain PIRLOT: Kunlaboro kun AEDE (EAI) p.4
 • Javier ALCALDE: Esperanto kaj sociaj sciencoj p.7
 • Programo „Unu leciono pri Esperanto por ĉiu lernejano en la tuta mondo” p.10
 • Kvartaga kurso Instruista Trejnado (EIT) en Bujumbura p.15
 • Mireille GROSJEAN: Piaget ne atingis Afrikon p.16
 • Raporto de ILEI-delegitoj pri la Ĝenerala Konf. UNESKO 2019 (M. ARNAUD) p.18
 • Ĉefaj decidoj de la 40a Ĝen. Konf. / Monda Raporto pri Edukado (R. TRIOLLE) p.22
 • Gravaj kaj ne gravaj punktoj por la Ligo (Mireille GROSJEAN) p.24
 • La 60-a Internacia Esperanto-Sumoo (HORI Jasuo) p.22
 • Festa ludvespero okaze de la 70-jariĝo de ILEI – parto III. (M. GROSJEAN) p.25
 • El la landoj kaj sekcioj (DE, CD, HR, NL) p.27
 • Jean-Claude ROY: Mia deziro por 2020 kaj por la 20-aj jaroj p.33
 • La 53-a ILEI-Kongreso en Kanado – pliaj informoj p.34
 • Informoj pri ILEI, redakciaj informoj, adresaroj de funkciuloj p.38

Kunlaborantoj de la aktuala numero:

 • Javier Alcalde
 • Monique Arnaud
 • Florina Caragea
 • Martine Demouy
 • Klaus Friese
 • Irina Gonĉarova
 • Mireille Grosjean
 • Hori Jasuo
 • Marija Jerković
 • Koffitche Koufionou
 • Katalin Kovats
 • L. Lu Wunsch Rolshoven
 • Jean Bosco Malanda
 • Patrick Manirakiza
 • Gilbert Ndihokubwayo
 • Germain Pirlot
 • Martin Ptasiński
 • Jean-Claude Roy
 • Renée Triolle

Sur la titolpaĝo: La emblemo de la ILEI-Kongreso montras supre maldekstre la flagon de la provinco Kebekio kaj sube dekstre la flagon de Kebekurbo.
Sur la dorskovrilo: Esperanto en Kroatio.

REDAKCIAJ INFORMOJ
Respondeca eldonanto (verantw. uitgever): Marc CUFFEZ, Elisabethlaan 295, BE-8400 Oostende. Teknika helpo: Stano MARČEK. Presado: Alfaprint, Martin, Slovakio. Redaktoro: NÉMETH József, Fő u. 41/5, HU-8531 IHÁSZ, Hungario, jozefo.nemeth@gmail.com, www.ilei.info/ipr/; tel: (+36-70) 931-0530.
Peranto de ILEI kadre de LIBE (Ligo Internacia de Blindaj Esperantistoj) estas Vjaĉeslav Suslov, rete: gloro59@yandex.ru. La revuo aperas ankaŭ kasede registrita por leghandikapuloj. Informas: Rob MOERBEEK, Zwaansmeerstraat 48, NL-1946 AE BEVERWIJK, Nederlando, moerbeekr@gmail.com.

Ni fermis la nunan numeron la 15-an de januaro 2020, redaktofino por la sekva numero: la 15-an de aprilo 2020.

Jozefo Németh, redaktoro