ILEI
La logotipo de ILEI.
   Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

  ...ni instruas Esperante!


   Ĉefpaĝo
   Instancoj
   Agado
   Dokumentoj
   Revuoj
   Adresoj

   

 

Kontaktu ILEI!

Novaĵoj

Pri la enhavo de IPR 2020/2

 • Enkonduko (Mireille GROSJEAN) p.3
 • Vincent DEFOURNY, Agnès BARDON: Ĉefartikolo de Unesko-Kuriero (okt.-dec. 2019) p.4
 • Mireille GROSJEAN: Hector Hodler, granda majstro p.6
 • Jean JAURÈS: Al la junularo 1903 p.7
 • GONG Xiaofeng: Ĉesigi lernejvizitadon, sen ĉesigi lernadon p.8
 • Metafora signifo ne estas universala (Mireille GROSJEAN) p.12
 • Cécile PLECENIK: Kiel kuiri lingvolernadon? p.13
 • Ŝteli nepras (Mireille GROSJEAN) p.l16
 • Pri lingvolernado (Mireille GROSJEAN) p.17
 • Festa ludvespero okaze de la 70-jariĝo de ILEI – parto IV (fino de la serio). (M. GROSJEAN) p.18 (Ĉiuj solvoj de la kvizoj de la 52-a Kongreso aperos en unu dok en la retejo ilei.info).
 • Intervjuo kun la Redaktoro (Mireille GROSJEAN – József NÉMETH) p.20
 • La defio de la kvalito de lerneja edukado en DR Kongo (Eric BAENI) p.24
 • El la landoj kaj sekcioj (BJ, CN, ES, RO) p.27
  - Benino: Esperanto-instruado relanĉiĝis ĉi-lernojaron en la ŝtataj mez¬lernejoj n-ro 1 kaj 2 de Lokossa gvide de Latifou GBADAMASSI
  - Ĉinio: forpasis HU Gouzhu (ILEI-CN)
  - Hispanio: forpasis Ricardo Díez-Hochleitner (José Antonio DEL BARRIO)
  - Rumanio: memore al Julia Sigmond (Luiza Carol)
 • Alvoko al la enlernejaj Esperanto-instruantoj (A. ANDRE, G. CAMY, M. JUY) p.33
 • Laboro en lernejoj por progresigi la komprenon de problemoj pri mensa sano (en Niĝerio) (Nils ADLER) p.34
 • Programskizo de la 53-a Virtuala Esperanto-Konferenco ILEI (VEKI) p.35
 • Informoj pri ILEI, redakciaj informoj, adresaroj de funkciuloj p.37

Sur la titolpaĝo: La 53-a Virtuala Esperanto-Konferenco ILEI (VEKI) (vd. la programon sur p. 35)
Sur la dorskovrilo: Hector Hodler, pacisma sinteno (vd. p. 12)

REDAKCIAJ INFORMOJ
Respondeca eldonanto (verantw. uitgever): Marc Cuffez, Elisabethlaan 295, BE-8400 Oostende. Teknika helpo: Stano Marček. Presado: Alfaprint, Martin, Slovakio. Redaktoro: Németh József, Fő u. 41/5, HU-8531 Ihász, Hungario, jozefo.nemeth@gmail.com, www.ilei.info/ipr/; tel: (+36-70) 931-0530.
Peranto de ILEI kadre de LIBE (Ligo Internacia de Blindaj Esperantistoj): Olena Poshivana, amatalena@ukr.net. La revuo aperas ankaŭ kasede registrita por leghandikapuloj. Informas: Rob Moerbeek, Zwaansmeerstraat 48, NL-1946 AE Beverwijk, Nederlando, moerbeekr@gmail.com.
Ni fermis la nunan numeron la 15-an de aprilo 2020,
redaktofino por la sekva numero: la 15-an de aŭgusto 2020.

Jozefo Németh, redaktoro